Novinky v EET

Publikováno:
24. červenec 2019

V našem posledním článku o elektronické evidenci tržeb (dostupný zde) jsme se věnovali zásahům Ústavního soudu do systému EET a nastínili připravované změny, které novela zákona o EET přinese. Novela zákona se tehdy nacházela na začátku legislativního procesu a její projednávání se neobešlo bez obstrukcí a průtahů. Nyní do Senátu směřuje návrh zákona, který projednala Poslanecká sněmovna, a do kterého byly zapracovány i některé z desítek předložených pozměňovacích návrhů poslanců. V tomto článku se podíváme právě na změny vůči původnímu návrhu novely, které přinesly schválené pozměňovací návrhy.

Náběh dalších fází

V souvislosti s EET každého podnikatele zejména zajímá, kdy začne jeho činnost podléhat evidenční povinnosti. Novela zákona jako taková nabyde účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po dni jeho vyhlášení. Náběh další fáze EET (původní třetí a čtvrtá fáze byly sjednoceny do jedné) však nastane až po šesti měsících od účinnosti novely. K rozšíření EET tak s určitostí nedojde od 1. ledna 2020, ale spíše někdy v první polovině roku 2020, v závislosti na projednání novely v Senátu.

Vyloučení tržeb z EET

Na základě pozměňovacích návrhů se mezi vyloučené tržby dostaly tržby z prodeje sladkovodních ryb (v předvánočním období), které byly z EET vyloučeny na základě vládního nařízení, které však po rozhodnutí Ústavního soudu pozbylo platnosti.

Mezi vyloučené tržby budou dále patřit tržby z poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních, domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, ambulantní a terénní sociální služby atd.

Zvláštní režim

Největší novinkou, kterou novela přináší je bezpochyby zvláštní režim evidence tržeb (jeho popis je uveden v našem předchozím článku, na který výše odkazujeme). Po běžném a zjednodušeném se jedná již o třetí režim, ve kterém lze tržby evidovat. Jedná se o režim, jehož využití bude dobrovolné a bude určen pouze pro neplátce daně z přidané hodnoty, kterým budou vybrané právnické osoby (pouze poskytovatelé zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění) a fyzické osoby.

fap_text_banner_v03 - Copy 1.png

Dále se bude muset jednat o tzv. „malé“ podnikatele, což novela podmiňuje splněním dalších podmínek:

  1. podnikatelskou činnost neprovozují s více než 2 zaměstnanci,
  2. výše evidovaných tržeb (tj. tržby, které jsou předmětem EET) nepřesahuje 600 000 Kč za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí; a
  • předpokládaná výše evidovaných tržeb ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč.

Ve srovnání s původním návrhem došlo ke zvýšení limitu uvedeného pod body ii. a iii. z 200 000 Kč na 600 000 Kč. Tyto podmínky nestačí splnit při podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu, ale subjekt jejich splnění musí průběžně kontrolovat a překročí-li jeden z limitů, neprodleně informovat správce daně.

Legislativní proces novely budeme i nadále sledovat a novinky naleznete na našem webu.

Michal Scholtz & Milan Kolář

Autor: Michal Scholtz