Povinné preventivní testování zaměstnanců

Dne 5. ledna 2022 vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se pravidelného preventivního testování zaměstnanců. Na jeho základě jsou zaměstnavatelé od 17. ledna 2022 povinni zajistit pravidelné testování svých zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování. Testování má probíhat dvakrát za týden, a to tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den od testování předchozího. V případě, že některý ze zaměstnanců není přítomen na pracovišti v den pravidelného testování, provede se jeho testování v den jeho příchodu na pracoviště.

Zaměstnancům je pak mimořádným opatřením stanovena povinnost na výzvu zaměstnavatele podstoupit výše uvedené antigenní testování ve stanovené frekvenci.

Výjimky z tohoto opatření

Testování na pracovišti se nemusí účastnit ti zaměstnanci, kteří:

  • se na svém pracovišti nesetkávají se třetími osobami,
  • nevykonávají práci na pracovišti,
  • podstoupili v posledních 72 hodinách RT-PCR test s negativním výsledkem,
  • podstoupili v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem,
  • podstupují pravidelné preventivní testování u jiného zaměstnavatele.

Tyto skutečnosti jsou zaměstnanci povinni prokázat digitálním certifikátem nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb, příp. písemným potvrzením od zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec podstupuje preventivní testování.

Odmítnutí podstoupení testu

Zaměstnanec, který odmítne podstoupit rychlý antigenní test na pracovišti, je povinen nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, a to po celou dobu přítomnosti na pracovišti, a dále dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob a stravovat se odděleně od ostatních osob.

Zaměstnavatel je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví a organizačním opatřením zajistit omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami na pracovišti na nezbytnou míru.

Evidence provedených testů

Zaměstnavatelé jsou povinni vést evidenci provedených testů pro kontrolní účely. Evidence má obsahovat:

  • datum testování,
  • jméno a příjmení testované osoby,
  • datum narození testované osoby,
  • číslo pojištěnce a název zdravotní pojišťovny,
  • výsledek testu.

Tyto informace musí zaměstnavatelé uchovávat po dobu 90 dnů.

V případě pozitivního výsledku testu

V případě, že některému ze zaměstnanců vyjde test pozitivně, zaměstnavatel je povinen zaslat tuto informaci místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví s následujícími údaji: název, případně jméno a příjmení a identifikační číslo zaměstnavatele, kontaktní telefonní číslo a adresa elektronické pošty zaměstnavatele, datum testování, jméno a příjmení testované osoby, její státní příslušnost, rodné číslo nebo datum narození, kód zdravotní pojišťovny testované osoby, její adresa bydliště, její kontaktní telefonní číslo, případně adresa elektronické pošty, příslušný orgán nemocenského pojištění a informace, zda má být dané osobě vystaveno potvrzení o karanténě pro účely nemocenského pojištění (eNeschopenka). Všechny tyto údaje je zaměstnavatel povinen odeslat elektronicky nejpozději následující den po testování.

Autor: Martina Šumavská, Lucie Stržínková