Milostivé léto II

Publikováno:
27. červenec 2022

Stejně jako na přelomu loňského a letošního roku bude i nyní dána fyzickým osobám v exekuci možnost vyhnout se dlužným úrokům a nákladům exekuce. Opakování Milostivého léta je již definitivně potvrzeno a bude probíhat od 1. září do 30. listopadu 2022.

O co vlastně jde?

Jde o vládní iniciativu umožňující upuštění od povinnosti fyzických osob, se kterými je vedeno exekuční řízení pro dluh vůči státu a dalším veřejnoprávním subjektům, hradit úroky a náklady s vymáhaným dluhem spojené. Pokud tedy dlužník ode dne 1. září do 30. listopadu 2022 zaplatí původně dlužnou jistinu a paušální náhradu nákladů exekuce, ostatní poplatky jsou mu státem prominuty.

Jaké jsou podmínky?

Mezi dluhy spadající do Milostivého léta patří např. dluhy vůči:

  • dopravním podnikům,
  • nemocnicím, 
  • zdravotní pojišťovně,
  • energetickým společnostem v rukách státu,
  • Českému rozhlasu,
  • České televizi.

Podmínkou využití Milostivého léta je, že dlužník nejpozději do 30. listopadu 2022 písemně sdělí exekutorovi, že žádá o zahájení postupu dle zákona upravujícího Milostivé léto. Pokud následně dlužník do 30. listopadu 2022 (nejdříve však 1. září 2022) uhradí exekučně vymáhanou jistinu a paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1.500 Kč plus případné DPH, exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších dosud neuspokojených pohledávek přesahujících jistinu a zároveň exekuční řízení zastaví. 

Pro účely úhrady jistiny má dlužník možnost písemně požádat exekutora o sdělení výše dlužné jistiny a exekutor má povinnost do 15 dnů dlužníku odpovědět. Podá-li dlužník tuto žádost do 15. listopadu 2022, lhůta k úhradě se mu prodlužuje o počet dnů, o který exekutor překročil lhůtu na odpověď, a zároveň neskončí dříve než 5 dnů ode dne, kdy byla dlužníku doručena odpověď exekutora.

Do Milostivého léta spadají pouze exekuce zahájené před 28. říjnem 2021. Milostivé léto se nevztahuje na exekučně vymáhané peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníku uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávky věřitelů na výživném, pohledávky za náhradní výživné a pohledávky věřitelů na náhradu újmy způsobené na zdraví.

Zapojení dalších institucí

Lze očekávat, že se stejně jako v minulém roce k Milostivému létu připojí i některé soukromé instituce. MONETA Money Bank např. zahájila své vlastní milostivé léto již 1. června 2022. Nabízí tak svým klientům možnost odpuštění sankčních poplatků a penále.

Autor: Martina Šumavská, Lucie Stržínková

Autor: Martina Šumavská, Lucie Stržínková