Změna v legislativě investičních společností a investičních fondů

Publikováno:
20. listopad 2012

Ministerstvo financí připravilo nový Zákon o investičních společnostech a investičních fondech, který má od roku 2013 nahradit stávající právní úpravu zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Důvodem je implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, u níž uplyne transpoziční lhůta 21. července 2013. Současně není v platném právu provedena implementace návrhů evropských předpisů, u nichž se předpokládá datum účinnosti blízké červenci příštího roku.

Stávající úprava

V průběhu minulých let byl zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování novelizován více než desítkou novel. Především se jednalo o novelizace sledující přibližování našeho práva směrnicím EU a evropským standardům. V současnosti platný zákon upravuje:

 • pojem kolektivního investování,
 • fondy kolektivního investování, kterými jsou investiční fondy a podílové fondy,
 • investiční společnost, jako výlučný subjekt oprávněný obhospodařovat majetek fondu kolektivního investování a provádět jeho administraci,
 • jednotlivé způsoby investování fondu kolektivního investování
 • povolovací režimy k činnosti investiční společnosti, investičního fondu a vytvoření podílového fondu,
 • pravidla činnosti investiční společnosti a investičního fondu,
 • zrušení a přeměnu investiční společnosti a investičního fondu a zrušení podílového fondu, a
 • dohled, opatření k nápravě, odnětí povolení, přestupky a jiné správní delikty.

Nová úprava

Cílem nového zákona, mimo implementace směrnic, je vytvoření systému podmínek pro obhospodařování investičních fondů a provádění jejich administrace a současně podpořit atraktivitu podnikání v oblasti kapitálového trhu v českém právním prostředí. Zároveň bylo zásadní, aby bylo respektováno to, co je v oblasti regulace kolektivního investování v České republice známé, zaběhlé a funkční, a jednak aby bylo konvenční ve vztahu k úpravám zemí, jejichž přístup k regulaci kolektivního investování je možné považovat za standardní.

Nový Zákon zachovává dosavadní zažitou terminologii. Jedinou výjimku představuje pojem „investiční fond“. Ten je definován tak, aby termín zahrnoval všechny investiční entity bez ohledu na jejich právní formu.

Nejvýznamnější změny, který zákon přináší, jsou:

 • Stratifikace dohledu České národní banky (princip tzv. odstupňované regulace)
 • Rozšíření okruhu přípustných právních forem pro investiční fondy
 • Rozlišování mezi obhospodařováním a administrací investičních fondů

Zaměření dohledu České národní banky bude podle toho, jaké jsou možnosti pro širokou veřejnost investovat do investičních fondů a jaké jsou zdroje systémového rizika.

„Výsledkem stratifikace dohledu ČNB nad fondy je mimo jiné i návrh, že by investiční fondy obhospodařující majetek do výše 100 mil. EUR nepodléhali dozoru ČNB.“

Platná právní úprava v oblasti kolektivního investování připouští pouze akciovou společnost a podílový fond, která se z pohledu zahraničí může zdát omezující. Nově budou možné právní formy jako například akciová společnost s proměnným základním kapitálem, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, družstva, evropské společnosti a další.

V nynější legislativě byla administrace investičních fondů součástí činností spojených s obhospodařováním. V návaznosti na obvyklou praxi v zahraničí se rozlišuje mezi obhospodařováním investičních fondů (obhospodařování majetku investičních fondů a řízení rizik souvisejících s tímto obhospodařováním) a administrací investičních fondů. Každý investiční fond musí mít obhospodařovatele, který bude vykonávat vlastní portfolio management a související řízení rizik, a administrátora, který pouze provádí administrativní činnosti související s obhospodařováním investičního fondu, typu právních, účetních a daňových služeb, oceňování, marketingu a plnění informačních povinností.

Administrátorem může být subjekt od fondu odlišný nebo, v případě samosprávného fondu, může být tento fond svým vlastním administrátorem.

Na závěr doplňujeme, že návrh zákona je v současné době na vládě, která jej ale prozatím neprojednala. Plánovaná účinnost je 1. července 2013.

Mgr. Jitka Pešičková
jitka.pesickova@fucik.cz

Autor: Milan Pašek