V nových dotacích z EU čekají na žadatele miliardy

Rádi bychom vám v následujícím článku představili Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), neboť by mohl být užitečný právě pro vaši firmu. Cílem OP PIK je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Zaměřuje se zejména na podporu činnosti zpracovatelských firem, informační a komunikační technologie a efektivnějšího nakládání s energiemi. Finanční prostředky z programů budou moci žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů. Podpora bude vyplacena formou dotací a dalších finančních nástrojů. O využití dotace mohou uvažovat subjekty sídlící na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy. Pokud se pražské subjekty rozhodnou realizovat investiční akci mimo hlavní město, vztahují se na ně stejná pravidla jako na ostatní subjekty.

V rámci tohoto programu si Vás dovolujeme oslovit a připomenout, že se blíží začátek zveřejňování výzev pro programovací období 2014 – 2020.  Od dubna 2015 budou vydávány výzvy k následujícím programům podpory určené pro malé, střední ale i velké podniky s celkovou alokací přes 132 mld. Kč (4 905 mil. €). :

Prioritní osa č. 1 – „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

 • Program Aplikace –  průmyslový a experimentálního vývoj
 • Program Inovace – zavádění produktových a procesních inovací do výroby
 • Program Potenciál – založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu a vývoje

Prioritní osa č. 2 – „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“

 • Program Nemovitosti –  regenerace tzv. „brownfields“
 • Program Technologie –  hmotný a nehmotný majetek do různých odvětví průmyslu

Prioritní osa č. 3 – „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“

 • Program Nízkouhlíkové technologie –  inovativní technologie, akumulace energie atd.
 • Program Obnovitelné zdroje energie –  malé vodní elektrárny, kogenerace, BPS stanice
 • Program Smart Grids I. (Distribuční sítě) - automatizované dálkově ovládané prvky
 • Program Úspory energie - rozvody elektřiny, plynu a tepla; LED; instalace OZE
 • Program Úspory energie v SZT – soustavy zásobování teplem

Prioritní osa č. 4 – „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních

a komunikačních technologií“

 • Program ICT a sdílené služby - ICT řešení, centra sdílených služeb a datová centra
 • Program Vysokorychlostní internet – infrastruktura pro vysokorychlostní internet

V případě, že vás výše uvedené téma zaujalo, pro bližší informace ohledně konkrétních podmínek programů  můžete kontaktovat.

Ing. Kateřinu Sirotkovou, MBA, e-mail: sirotkova@brainlogistics.cz, tel.: 733 515 982

Autor: Fučík & partneři