Překompenzace v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Publikováno:
26. červen 2020

Do Poslanecké sněmovny dorazila novela zákona o podporovaných zdrojích energie z pera Ministerstva průmyslu a obchodu. Jedním z jejích hlavních témat jsou překompenzace provozní podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Plánovaná účinnost novely je 1. 1. 2021.

Kontrola se bude týkat elektráren uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015. Hraniční hodnota vnitřního výnosového procenta investic je stanovena takto:

  • výrobny elektřiny využívající energii vody – 7 %
  • výrobny elektřiny využívající energii větru – 7 %
  • výrobny elektřiny využívající geotermální energii – 7 %
  • výrobny elektřiny využívající energii slunečního záření – 6,3 %
  • výrobny elektřiny využívající energii biomasy – 9,5 %
  • výrobny elektřiny využívající energii bioplynu – 10,6 %

Sektorové šetření

Prověření přiměřenosti podpory elektřiny provede Ministerstvo průmyslu a obchodu sektorovým šetřením. Všichni výrobci daného sektoru budou osloveni s žádostí o vyplnění zaslaného výkazu. Jednotlivá šetření budou zahajována po uplynutí 10 let od prvního dne kalendářního roku následujícího po roce, v němž byla výrobna, dle údaje v systému operátora trhu, uvedena do provozu. Energetický regulační úřad (ERÚ) může výrobcům, kteří v této fázi nesdělí pravdivá a úplná data, uložit pokutu až do výše 50 000 000 Kč, ne však více než výše jejich ročního nároku na podporu.

Zprávu o provedeném sektorovém šetření a jeho výsledku ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a informuje o něm vládu každoročně do 30. června. Pokud zjistí riziko nadměrné podpory, rovněž uvede, o kolik zjištěná výše vnitřního výnosového procenta převyšuje hraniční hodnoty. Pokud je v sektoru zjištěno riziko nadměrné podpory, ministerstvo rovněž do 15 dnů od zveřejnění zprávy uvědomí o výsledku šetření všechny jemu známé výrobce daného sektoru se souběhem podpory elektřiny z OZE a investiční podpory.

Plošná úprava podpory                                      

V případě zjištění rizika nadměrné podpory (překompenzace) ERÚ stanoví pro výrobny v daném sektoru další výkupní cenu, aby při podpoře takto stanovenou výkupní cenou bylo po zbývající dobu trvání práva na podporu dosaženo obvyklé výše vnitřního výnosového procenta. Obdobně to bude platit pro stanovení zelených bonusů.

Opatření zvolené výrobcem

Pokud je šetřením zjištěno riziko nadměrné podpory (překompenzace), může výrobce dobrovolně zvolit individuální opatření proti nadměrné podpoře, pokud je oznámí prostřednictvím operátora trhu do 30 dnů od zveřejnění cenového rozhodnutí ERÚ podle předchozího článku (plošná úprava podpory).

Individuální opatření může spočívat v ukončení vyplácení této podpory. To bude provedeno s počátkem dvanáctého kalendářního roku od uvedení zdroje elektřiny do provozu s platností po zbytek doby trvání práva na podporu elektřiny.

V případě souběhu podpory z OZE s investiční podporou nebo jinou provozní podporou může výrobce uplatnit podporu sníženou o částku poskytnuté investiční podpory, ledaže výše investiční podpory převyšuje očekávanou výši podpory od začátku dvanáctého roku po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, po zbytek doby práva na podporu.

Výrobce může dále do dvou měsíců od účinnosti cenového rozhodnutí ERÚ podle předchozího odstavce (plošná úprava podpory) požádat o stanovení individuálních podmínek podpory; o této žádosti rozhoduje Státní energetická inspekce (SEI).

Souběh podpor

Pokud výrobce se souběhem podpor (podpory z OZE s investiční podporou nebo jinou provozní podporou) neoznámí ve lhůtě individuální opatření, SEI zahájí řízení o stanovení podmínek z moci úřední, a to nejpozději do 3 let od zveřejnění výsledků sektorového šetření, a to i v případě, že nebylo zjištěno riziko překompenzace.

V případě zjištění nadměrné podpory SEI:

  1. odejme právo na podporu elektřiny vyrobené ve výrobně; a
  2. uloží povinnost vrácení prostředků do státního rozpočtu ve výši, která odpovídá nadměrné podpoře poskytnuté výrobci.

Závěr

Přijetí této novely může pro řadu výrobců elektřiny (zejména fotovoltaických elektráren, kde je hraniční hodnota stanovena jako nejnižší) znamenat snížení podpory, zkrátit dobu poskytování podpory nebo povinnost vrátit část již čerpané podpory. To bude pro řadu provozovatelů fotovoltaických elektráren znamenat zásadní existenční obtíže. Tyto potíže pocítí i banky, které tyto projekty často financují. Evropská legislativa přitom jako s přiměřenou kompenzací i pro tento typ výroben počítá s vnitřním výnosovým procentem investic 8,4 %. Může se tak jednat i o diskriminaci těchto provozovatelů. Rozhodující nyní bude, v jaké podobě bude novela v rámci zákonodárného procesu schválena.

Veronika Odrobinová

 

Autor: Fučík & partneři