Pravidla a důsledky plošného promíjení úroků z prodlení v souvislosti s pandemií COVID-19

Publikováno:
21. červenec 2021
Autor:
 • Adam Pinďák
 • Monika Chvalová
Obor:

V souvislosti s mimořádnou situací spojenou s pandemií COVID-19 vydala ministryně financí v loňském a letošním roce několik rozhodnutí, která daňovým poplatníkům přinesla plošné úlevy v plnění daňových povinností, jakož i zmírnění sankcí v případě nesplnění zákonných povinností. Právním základem pro vydání těchto rozhodnutí je ustanovení § 260 daňového řádu, umožňující ministru financí zcela nebo částečně prominout daň nebo příslušenství daně při mimořádných, zejména živelných událostech. Tímto postupem bylo umožněno pružně a efektivně reagovat na měnící se mimořádnou situaci s cílem co nejúčinněji pomoci zasaženým daňovým subjektům.

Jedním z nejdůležitějších nástrojů těchto mimořádných opatření se stala zejména plošná prominutí úroků z prodlení podle § 252 daňového řádu. Úrok z prodlení je sankční mechanismus vznikající jako následek nesplnění primární daňové povinnosti daňového subjektu. Úrok z prodlení vzniká od čtvrtého dne následujícího po původním dni splatnosti daně do dne její platby a jeho výše odpovídá výši úroku z prodlení podle občanského zákoníku.

Na základě výše uvedených rozhodnutí ministryně financí byly plošně prominuty například následující druhy úroků z prodlení: 

 • Úrok z prodlení na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020 za podmínky, že dojde k úhradě daně nejpozději dne 3. 5. 2021.
 • Úrok z prodlení na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019 za podmínky, že dojde k úhradě daně nejpozději dne 18. 8. 2020.
 • Úrok z prodlení na dani z přidané hodnoty za jednotlivá zdaňovací období září 2020, až březen 2021 u daňových subjektů, jejichž činnost byla zakázána nebo omezena, dojde-li k úhradě daně nejpozději dne 16. 8. 2021.
 • Úrok z prodlení na dani silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně nejpozději dne 16. 8. 2021.

Vzhledem k rozsáhlosti této materie pro běžného daňového poplatníka Vám na tomto místě s přihlédnutím k naší dosavadní praxi s těmito mimořádnými opatřeními přinášíme stručné shrnutí, jak přesně toto plošné prominutí úroků z prodlení v praxi funguje a jaké z něho vyplývají důsledky pro daňové subjekty:

 1. Nárok na prominutí úroků má každý daňový subjekt, který splnil podmínky stanovené v příslušném rozhodnutí. Pokud jste tedy uhradili daň nejpozději ve lhůtě určené v daném rozhodnutí a zároveň jste splnili i všechny ostatní podmínky, na prominutí máte bez dalšího nárok.

 2. K prominutí úroků dojde automaticky bez nutnosti jakékoli součinnosti ze strany daňového subjektu, nestanoví-li příslušné rozhodnutí výslovně jinak. Pokud jste tedy splnili všechny stanovené podmínky, nemusíte už správci daně doručovat speciální žádost o prominutí úroků z prodlení.

 3. Jelikož se v daném případě z formálního hlediska nejedná o posun lhůty k úhradě daně, nýbrž pouze o zpětné prominutí úroků z prodlení (byť z faktického hlediska má toto opatření tytéž účinky), platí, že za období od uplynutí zákonné lhůty k úhradě daně do lhůty stanovené v příslušném rozhodnutí úroky z prodlení formálně vznikají a jsou správcem daně průběžně předepisovány na osobní daňový účet daňového poplatníka. Až do uhrazení daně proto můžete předepsané úroky vidět ve Vaší daňové informační schránce a navíc Vám po tuto dobu ze strany finančního úřadu nelze vystavit potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků.

 4. Po splnění všech podmínek stanovených v příslušném rozhodnutí, zejména po uhrazení daně ve lhůtě v něm určené, správce daně zpětně zruší předpis úroku z prodlení na osobním daňovém účtu daňového poplatníka. Jelikož v praxi bohužel může nastat situace, že správce daně tento výmaz zapomene provést, doporučujeme Vám prostřednictvím daňové informační schránky vždy zkontrolovat, zda ke zrušení předpisu úroku z prodlení skutečně došlo, a pokud nikoli, neprodleně kontaktovat příslušného správce daně s žádostí o zjednání nápravy.

 5. V případě nesplnění podmínek příslušného rozhodnutí, zejména z důvodu neuhrazení daně ve lhůtě v něm určené, je daňový subjekt povinen uhradit úrok z prodlení za období od uplynutí zákonné lhůty k úhradě daně až do dne jejího skutečného uhrazení.

 6. I v případě nesplnění podmínek příslušného rozhodnutí je daňový subjekt nicméně oprávněn správce daně požádat o prominutí úroků z prodlení, pokud k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Tato žádost však bude podléhat individuálnímu posouzení ze strany správce daně a daňový subjekt tudíž nemá jistotu jejího automatického kladného vyřízení.

V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků týkajících se plošného nebo individuálního promíjení úroků z prodlení v souvislosti s pandemií COVID-19 se na nás neváhejte obrátit.  

Autor: Adam Pinďák, Monika Chvalová