Podávání žádostí o podporu z programu COVID – Nájemné

Publikováno:
12. červen 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo detailní podmínky pro podání žádosti o poskytnutí podpory z programu COVID – Nájemné, o němž jsme Vás informovali v předchozím tax alertu. Pro shrnutí uvádíme, že tento program mohou využít podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kterou užívají na základě platné nájemní smlouvy uzavřené před datem 12. března 2020, a kterým byl v důsledku přijatých mimořádných zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.

Poskytnutá podpora spočívá ve formě dotace na náklady spojené s platbou nájemného ve výši 50 % měsíčního nájemného za období duben až červen 2020, a to do maximální výše 10 mil. Kč. Podmínkami pro poskytnutí podpory je poskytnutí slevy z nájemného pronajímatelem alespoň ve výši 30 % (na základě uzavřeného dodatku k nájemní smlouvě) a uhrazení 50 % z měsíčního nájemného žadatelem (tj. žadatel celkem uhradí max. 20 % původní ceny nájemného). Žadatel o podporu zároveň nesmí být spřízněnou osobou s pronajímatelem a nesmí být v prodlení s platbou svých závazků vůči vybraným institucím splatných do 12. března 2020.

Žádosti o podporu lze podávat od 22. června do 31. srpna 2020 prostřednictvím webového systému Ministerstva průmyslu a obchodu. K nezbytným přílohám žádosti náleží zejména čestná prohlášení příjemce podpory a pronajímatele a doklad potvrzující úhradu nájemného.

V případě zájmu o asistenci při podání žádosti o podporu se na nás neváhejte obrátit.

Upozorňujeme, že výše uvedené informace se mohou v průběhu času měnit.

Autor: Fučík & partneři