Novinky ve zdanění fyzických a právnických osob

Publikováno:
1. prosinec 2020
Autor:
  • Petra Vaněčková
  • Veronika Lapková
Obor:

V tomto článku si Vás dovolujeme informovat o významných změnách v daních z příjmů od 1. 1. 2021, které byly v minulém týdnu schváleny Poslaneckou sněmovnou a nyní míří k projednání do Senátu. Některé změny bude možné dle přechodných ustanovení aplikovat již od 1. 1. 2020 (viz blíže níže) a mohou mít pro většinu poplatníků ať už daně z příjmů právnických, či fyzických osob, velmi důležité dopady.

Omezení osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů

Úplatný převod cenného papíru je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, pokud jsou cenné papíry drženy po dobu minimálně tří let (kmenové listy minimálně pět let) od jejich nabytí. Podle novely by mělo být osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a příjmů připadajících na podílové listy při zrušení podílového fondu limitováno částkou 20 milionů Kč v rámci jednoho zdaňovacího období. Vzhledem k absenci speciálního přechodného ustanovení je tedy možné, že příjmy z prodeje cenných papírů přijaté fyzickou osobou v roce 2021 budou již podléhat novému režimu zdanění. Stejně tak ustanovení vyvolává mnoho otázek, jak by mělo být prakticky aplikováno. Podrobněji jsme již zmiňovali v našem článku „Omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a nová pravidla pro odpisování majetku“ ze dne 25. 11. 2020 (více zde).

Zvýšení hranice pro daňové odpisování hmotného majetku a jeho technického zhodnocení

Dosavadní hranice 40 000 Kč pro zařazení do kategorie hmotného majetku i hranice pro technické zhodnocení se zvyšuje na 80 000 Kč. Uplatní se na hmotný majetek pořízený ode dne nabytí účinnosti zákona a na technické zhodnocení dokončené a uvedené do užívání ode dne nabytí účinnosti zákona. Pro hmotný majetek pořízený od 1.1.2020 a technické zhodnocení dokončené a uvedené do užívání od 1. 1. 2020 lze uplatnit již novou právní úpravu.

Mimořádné odpisy pro majetek v 1. a 2. odpisové skupině

Pro majetek v 1. a 2. odpisové skupině, který byl pořízen (zařazen do užívání) od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021, bude možné použít rychlejší mimořádný odpis. Majetek v 1. odpisové skupině (například počítače, tiskárny) bude možné odepsat rovnoměrně bez přerušení do výše 100 % vstupní ceny za 12 měsíců (nyní 3 roky). Majetek ve 2. odpisové skupině (například automobily) bude možné odepsat bez přerušení za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců se uplatní 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců se uplatní 40 % vstupní ceny (nyní 5 let). Tato možnost uplatnění mimořádných odpisů platí již pro zdaňovací období 2020.

Zrušení daňového odpisování nehmotného majetku

U nehmotného majetku pořízeného ode dne nabytí účinnosti novely se již nebudou uplatňovat daňové odpisy podle § 32a zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP). Tento odstavec bude kompletně zrušen. V daňovém pojetí kategorie nehmotného majetku přestane existovat, bude se nadále hovořit jen o „nehmotném majetku podle právních předpisů upravujících účetnictví“ a bude se plně řídit úpravou v účetnictví. Výdaje na pořízení nehmotného majetku se uplatní podle účetnictví, tj. v režimu § 24 odst. 2 písm. v) ZDP. Nově bude tedy daňové odpisování nastaveno na úrovni účetních odpisů. Tuto novou právní úpravu lze uplatnit již na nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020.

Peněžní příspěvek na stravování zaměstnanců

Dosavadní hojně využívané možnosti zajišťování stravování zaměstnanců, tj. poskytování vlastního stravování na pracovišti a poskytování stravenek (v podobě papírových či elektronických karet) zůstanou beze změny zachovány.  Novelou bude nyní zvýhodněn také peněžní příspěvek na stravování.

Pro zaměstnavatele bude hodnota peněžního příspěvku daňově uznatelná podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP, a to bez omezení jeho výše. V případě poskytování stravenek se u zaměstnavatele stále bude jednat o daňově uznatelný náklad až do výše 55% ceny jídla (hodnoty stravenky), maximálně však do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem.

Na straně zaměstnance bude hodnota peněžního příspěvku osvobozena dle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP, avšak pouze do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem. Osvobozený příjem na straně zaměstnance nepodléhá ani povinným odvodům. Dosavadní osvobození stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů zůstane v § 6 odst. 9 písm. b) ZDP zachováno.

Daňově uznatelné náklady vynaložené na darování v souvislosti s koronavirem

Poplatníci budou mít možnost snížit základ daně o výdaje vynaložené jako nepeněžní plnění při bezúplatné pomoci související s koronavirem na účely vymezené v § 15 a 20 - např. šití a dodávaní roušek, výroba a distribuce ochranných štítů, darování potravin či drogistického zboží. Snížení bude možné provést prostřednictvím odčitatelné položky (dar) nebo ponecháním přímo v daňových nákladech. Vztahovat se bude na pomoc poskytnutou od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020.

Paušální daň

Podnikatelé mají možnost využít tohoto režimu, ve kterém můžou reportovat své povinnosti na jednom formuláři a odvádět jednu platbu. Nebudou muset podávat daňové přiznání ani přehledy na sociální a zdravotní pojištění ani platit každou povinnost zvlášť. Režim budou moci využít OSVČ s příjmy do 1 milionu Kč, které nevykonávají závislou činnost a nemají další příjmy vyšší než 15 tisíc Kč. Při využití tohoto režimu nebude možné využít odpočty ani slevy. Rozhodne-li se OSVČ pro paušální daň, je třeba to oznámit správci daně do 10. 1. 2021.

Zrušení osvobození úroků plynoucích českým daňovým nerezidentům z tzv. eurobondů

Novela navrhuje zrušit osvobození úroků plynoucích daňovým nerezidentům z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice (tzv. eurobondů). Účinnost ustanovení se prozatím odsouvá na 1. 1. 2022.

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí dle § 38da ZDP

Limitní částka 100 000 Kč, do níž se osvobozené příjmy nebo příjmy, které nepodléhají zdanění v České republice (dále jen ČR), nemusí oznamovat, se zvyšuje na 300 000 Kč. Další změnou je, že pokud osvobozené příjmy, nebo příjmy, které nepodléhají zdanění v ČR, překročí 300 000 Kč, nebudou se oznamovat za daný měsíc, ale jednou ročně, a to do konce ledna následujícího roku. Oznamovací povinnost se nově nebude vztahovat na příjem, o kterém má daňový subjekt povinnost podat správci daně oznámení podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.

Zpřísnění pravidel pro zdanění ovládané zahraniční společnosti (CFC pravidla)

Nově se stanovuje fikce, že všechny příjmy z činností a z nakládání s majetkem ovládané zahraniční společnosti, která je rezidentem (nebo je stálou provozovnou) v jurisdikci uvedené na EU seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, se považují za příjmy z činností a z nakládání s majetkem uskutečněné přímo ovládající společností na území ČR (tj. nejen zahrnované příjmy). Toto pravidlo by se aplikovalo vždy a nebylo by nutné splnění podmínek absence podstatné hospodářské činnosti a poloviční daňové povinnosti.

Zrušení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně

Poslanecká sněmovna schválila zrušení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně, zavedení sazeb daně 15 % a 23 %, zvýšení slevy na poplatníka a zrušení limitu pro výplatu daňového bonusu. Zároveň by měl být znovu zaveden i samostatný základ daně (sazba 15 %) pro vybrané příjmy fyzických osob, které těmto osobám plynou ze zdrojů v zahraničí. Tato úprava je zamýšlena jako dočasná na dva roky, poté by měla být upravena podle aktuální situace.

Nyní je vedena velká politická diskuse a až další dny nám ukážou, zda budou tyto změny nakonec opravdu schváleny či s jakými pozměňovacími návrhy. V současné době byla novela postoupena k projednání Senátu, kde je nyní zařazena k projednání na pořad 72. Senátní schůze, jež začne 1.12.2020. Vše sledujeme a o definitivní verzi Vás budeme informovat. Máte-li jakékoli dotazy ohledně výše uvedené problematiky, neváhejte nás kontaktovat.

Autor: Petra Vaněčková, Veronika Lapková