Omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a nová pravidla pro odpisování majetku

Publikováno:
25. listopad 2020
Obor:

Koncem minulého týdne schválila Poslanecká sněmovna v současné době velmi medializované změny týkající se např. zrušení tvz. superhrubé mzdy,  zvýšení odčitatelné položky na poplatníka či „stravenkový“ paušál.  V tomto článku bychom Vás rádi informovali o dalších změnách, které byly téhož dne schváleny a které se netěší takovému zájmu médií, ale přesto je považujeme za zajímavé a důležité.

Dne 19.11.2020 byl Poslaneckou sněmovnou ve 3. čtení přijat vládní daňový balíček (sněmovní tisk č. 910). Novela schválená Poslaneckou sněmovnou obsahuje rovněž zásadní změnu týkající se osvobození příjmů poplatníků - fyzických osob - z prodeje cenných papírů a příjmů připadajících na podílové listy při zrušení podílového fondu. Podle současné úpravy je úplatný převod cenného papíru bez limitu osvobozen od daně z příjmů fyzických osob tehdy, pokud jsou cenné papíry drženy po dobu minimálně tří let (kmenové listy minimálně pět let) od jejich nabytí. Podle nově přijatého pozměňovacího návrhu pana Mikuláše Ferenčíka (Piráti) se toto osvobození (po splnění časového testu) bude vztahovat pouze na příjmy z takového prodeje do výše 20 mil. Kč v rámci zdaňovacího období. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že se v daném případě nejednalo o změnu iniciovanou MFČR, vzhledem k nejasnému znění tohoto novelizovaného ustanovení § 4 odst. 1 písm. x) zákona o daních z příjmů (ZDP), není v tuto chvíli jasné, jak by toto novelizované ustanovení mělo být prakticky aplikováno. Není tedy v tuto chvíli zejména jasné, zda bude:

  • osvobozen pouze příjem poplatníka z prodeje cenných papírů za cenu nepřesahující částku 20 mil. Kč (pokud by cena z takového prodeje překročila tuto hranici, pak by byl zdaněn celý příjem poplatníka), nebo zda bude osvobozen i příjem poplatníka z prodeje cenných papírů do výše 20 mil. Kč bez ohledu na realizovanou cenu prodeje těchto cenných papírů (popř. kmenových listů);
  • zda se daný časový test bude aplikovat na každý příjem z prodeje cenného papíru v rámci jednoho zdaňovacího období zvlášť, nebo na souhrn příjmů poplatníka ze všech prodejů cenných papírů v rámci jednoho zdaňovacího období.

Dle našich informací by tato nová úprava osvobození příjmů poplatníků – fyzických osob - z prodeje cenných papírů měla být v rámci schvalovacího procesu v Senátu opět z této novely vypuštěna vzhledem k celkem jednotné reakci na tento pozměňovací návrh jak ze strany MFČR, tak opozice. Nicméně osud i této novelizované úpravy bude pravděpodobně záviset na celkové dohodě hlavních senátních stran a vlády ohledně ostatních výše uvedených částí přijaté novely ZDP, tj. zejména na dohodě ohledně zrušení tzv. superhrubé mzdy a zvýšení odčitatelné položky na poplatníka.

Další zajímavé legislativní změny se plánují v oblasti majetku a daňových odpisů. Tato novela by měla mimo jiné zavést mimořádné odpisy u majetku v první a druhé odpisové skupině, který byl pořízen v období od 1.1.2020 do 31.12.2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině (tj. například počítače či kancelářské stroje) poplatník bude moci daňově odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardní doby 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let (tj. například osobní automobily, stroje, nábytek atd.). Navíc, tato možnost uplatnění mimořádných odpisů platí již pro zdaňovací období 2020.

Další schválenou změnou je zvýšení hranice pro zařazení hmotného majetku pořízeného od 1.1.2021 ze stávajících 40 000 Kč na 80 000 Kč. Totéž platí pro technické zhodnocení hmotného majetku. Novela navíc také obsahuje přechodné ustanovení, díky kterému bude možné toto pravidlo aplikovat již na majetek pořízený v roce 2020.

Třetí změnou v oblasti majetku je úplné zrušení kategorie nehmotného majetku. Nově tak bude možné uplatnit výdaje související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku tak, jak jsou uplatňovány v účetnictví (dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. v) ZDP).

V současné době byla novela postoupena k projednání Senátu, kde je nyní zařazena k projednání na pořad 72. Senátní schůze, jež začne 1.12.2020. O dalším legislativním vývoji Vás budeme informovat.

Autor: Jiří Zoubek, Jaroslav Foltýn