Návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů

Publikováno:
25. říjen 2022
Obor:

Rádi bychom vás informovali o aktuálně projednávaném návrhu zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, jehož navrhovatelem je Ministerstvo financí. Tento návrh navazuje na předchozí projekty „Milostivé léto I a II“ v letech 2021 a 2022, které se týkaly odpuštění příslušenství u dluhů vůči některým subjektům veřejné moci vymáhaných soudními exekutory, pokud došlo za stanovených podmínek k úhradě jistiny. Dlužníci, u nichž byla prováděna daňová exekuce nebo svůj dluh dobrovolně spláceli, však Milostivého léta nemohli využít a právě tato situace by se měla připravovaným návrhem změnit.

Návrh zákona upravuje:

1.    mimořádné odpuštění příslušenství daně,

2.    mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně (jedná se o tzv. bagatelní daňové dluhy, jejichž vymáhání není efektivní a hospodárné). 

Návrh zákona předpokládá, že se bude vztahovat na nedoplatky (daň, poplatek nebo jiné obdobné peněžité plnění) spravované orgány Finanční nebo Celní správy ČR či Ministerstvem financí. Návrh zákona se naopak nebude vztahovat na nedoplatky na cle a jeho příslušenství. 

Tzv. „odpustným obdobím“ bude období od 1. července 2023 do 2. října 2023.

MIMOŘÁDNÉ ODPUŠTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ

KOHO SE TÝKÁ

Mimořádné odpuštění příslušenství daně bude určeno pouze pro fyzické osoby, a to bez ohledu na to, zda jde o podnikatele, či nikoliv.

ČEHO SE TÝKÁ

Navržené odpuštění se bude týkat pouze vybraného příslušenství daně, a to:

 • úroku z prodlení nebo jeho obdoby podle jiného zákona;
 • úroku z posečkané částky;
 • exekučních nákladů, s výjimkou hotových výdajů; a
 • nákladů řízení.

Prominuto tak má být jen příslušenství, jehož vznik byl důsledkem neuhrazení daně. Naproti tomu není žádoucí odpustit příslušenství, které má charakter trestu (penále, pokuty atd.). 

PODMÍNKY ODPUŠTĚNÍ

K zániku vybraného příslušenství v důsledku odpuštění dojde při splnění následujících podmínek:

 • příslušenství daně dosud nebylo uhrazeno (již uhrazené příslušenství daně se vracet nebude),
 • příslušenství se váže k nedoplatkům na dani vzniklým do 30. června 2022,
 • nedoplatek daně bude plně uhrazen v odpustném období od 1. července 2023 do 2. října 2023,
 • a současně dlužník během odpustného období požádá o odpuštění příslušenství
 • Aby při placení daňových nedoplatků byl uhrazen ten doplatek, u kterého je žádáno o odpuštění příslušenství, měla by být žádost o odpuštění podána nejpozději v den platby nedoplatku. O žádostech nebude v zájmu zjednodušení formálně rozhodováno, pouze v případě, že nebude možné vyhovět, bude o tom dlužník vyrozuměn.

Alternativně k úhradě nedoplatku do konce odpustného období bude možno požádat o splátkování nedoplatku ve čtyřech pevně daných splátkách (splatnost 2. října 2023, 2. ledna 2024, 1. dubna 2024 a 1. července 2024). První až třetí splátka by měla činit ¼ nedoplatku, čtvrtá splátka pak zbývající část nedoplatku. 

Podmínkou povolení úhrady nedoplatku na splátky bude: 

 • podání žádosti o rozložení na splátky během odpustného období,
 • nedoplatek nebude vymáhán v daňové exekuci,
 • nebude se jednat o nedoplatek, u kterého již bylo povoleno posečkání nebo splátkování daně,
 • výše jednotlivého nedoplatku bude vyšší než 10 000 Kč,
 • nebude se jednat o nedoplatek na záloze na daň.

Pokud jde o exekuční náklady, ty podle návrhu zaniknou pouze v případě, že dojde k uhrazení nebo zániku všech nedoplatků, pro které byla daňová exekuce nařízena. 

MIMOŘÁDNÝ ZÁNIK NĚKTERÝCH NEDOPLATKŮ NA DANI A NA PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ

KOHO SE TÝKÁ

Mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně se bude týkat všech daňových subjektů (fyzických i právnických osob).

ČEHO SE TÝKÁ

Předmětem zániku budou pouze bagatelní nedoplatky vzniklé do rozhodného dne 30. června 2022.

PODMÍNKY ZÁNIKU

Ke dni nabytí účinnosti návrhu zákona by mělo dojít k zániku: 

 • dosud neuhrazených nedoplatků na dani nebo na příslušenství daně vzniklých do 30. června 2022,
 • nedoplatků jednotlivě nedosahujících výše 200 Kč,
 • v případě daně z nemovitých věcí nedoplatků nedosahujících výše 30 Kč,
 • v případě, že bude mít dlužník více bagatelních nedoplatků, součet těchto nedoplatků u jednoho správce daně nesmí překročit 1 000 Kč,
 • k zániku nedoplatků v tomto případě dojde ex lege bez žádosti dnem účinnosti zákona.

Nabytí účinnosti návrhu zákona se předpokládá dnem 1. července 2023. O dalším vývoji vás samozřejmě budeme informovat. 

Autor: Jaroslava Půtová, Lenka Kočerová

Autor: Lenka Kočerová, Jaroslava Půtová