Milostivé léto pro dlužníky

Publikováno:
8. listopad 2021
Autor:
  • Roman Burnus
  • Jana Brhlová

Tzv. milostivé léto vstupuje v platnost od 28.10.2021 po dobu 90 dní. Jedná se o jednorázový generální pardon vůči dlužníkům, kdy v období od 28.10.2021 do 28.01.2022 mají dlužníci šanci se relativně bezbolestně vypořádat s dluhy, které se týkají exekučních sporů vůči veřejnoprávním institucím.

Veřejnoprávní institucí se rozumí stát, obce a kraje, jimi založené příspěvkové organizace, ústavy nebo obecně prospěšné společnosti, státní fondy, veřejné výzkumné instituce nebo veřejné školy, dobrovolné svazky obcí, státní nebo národní podniky, ale i zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize a společnosti s většinovým podílem státu, obcí nebo krajů.

Postačí jen, aby dlužník zaplatil v uvedeném termínu původní dluh (jistinu). Navíc je k tomu potřeba zaplatit částku 908 Kč, která představuje náklady na zastavení exekuce u soudního exekutora. Úroky budou dlužníkovi odpuštěny.

Aby dlužník mohl využít milostivého léta, musí splňovat 3 podmínky. Generální pardon se vztahuje na osoby, které jsou v exekuci kvůli dluhům vůči veřejnoprávním institucím. Dále dlužník nesmí být v procesu insolvence. Exekuce vůči dlužníkovi musí být vedena soudním exekutorem, což není případ správní a daňové exekuce.

Prvně je nutné kontaktovat exekutora prostřednictvím žádosti o vyčíslení nezaplacené jistiny či požádat o nahlédnutí do spisu. V doporučeném dopise pro exekutora je podstatné uvést, že se jedná o platbu za účelem využití milostivého léta dle části 2, čl. IV, odst. 25, zákona č. 286/2021 Sb.

Pokud by v dopise nebylo uvedeno, že se jedná o tento generální pardon, exekutor by platbu použil jako běžnou splátku. Exekutor by měl následně zastavit exekuci, rozhodnout o osvobození od placení příslušenství a vydat rozhodnutí v písemné podobě, které rozešle bez zbytečného odkladu.

Pokud dlužník možnosti tzv. milostného léta ve výše zmíněné tříměsíční lhůtě nevyužije, exekuce poběží i nadále.

Autor: Roman Burnus, Jana Brhlová