Konec nízké přidané hodnoty u investičních pobídek

Začátkem září 2022 připravila vláda ČR návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zvýšení přidané hodnoty

Cílem navrhovaného opatření je reagovat na aktuální vývoj hospodářství v České republice a představy vlády o dalším směřování veřejné podpory, a tedy podpořit vytváření dlouhodobé konkurenční výhody České republiky založené na využívání znalostí a inovací. 

I z tohoto důvodu vláda navrhuje zpřísnění podmínek pro získání investiční pobídky následujícím způsobem:

  • rozšíření podmínky vyšší přidané hodnoty na všechny regiony České republiky, mimo regiony s podílem nezaměstnaných osob alespoň ve výši 7,5 % (v současné době se jedná pouze o okres Karviná),
  • zpřísnění podmínek vyšší přidané hodnoty, a to následujícím způsobem:
    • zvýšení výše výdajů v oblasti výzkumu a vývoje tím, že se zdvojnásobí požadavek na vynaložení prostředků na spolupráci s výzkumnou organizací na 2 % způsobilých nákladů,
    • zvýšení podílu výzkumných a vývojových pracovníků na počtu zaměstnanců ze stávajících 2 % na 3 %.

Toto nastavení cílí na silnější motivaci firem k investicím do dalších podnikových činností, zejména tedy do aktivit spojených s výzkumem a vývojem, které pomohou firmám zvýšit produktivitu i přidanou hodnotu a vyrovnat se tak lépe s růstem cen a mezd.

Od těchto vyšších limitů vyšší přidané hodnoty budou oproštěny některé strategické investiční akce.

Energetická transformace ČR

Nově se vláda snaží dále přispět i k naplňování energetických cílů českého hospodářství a energetické soběstačnosti České republiky cílenější podporou výroby technologií a zařízení, která budou přispívat k energetickým úsporám a energetické transformaci. Seznam těchto vybraných výrobků je uveden v nově doplněné samostatné příloze č. 4 k nařízení vlády č. 221/2019 Sb. Jedná se zejména o výrobky, u nichž byl identifikován jejich nedostatek nebo částečná nedostupnost na trhu a je potřeba podpořit navyšování jejich výrobních kapacit přímo v ČR, čímž se přispěje k vyšší soběstačnosti ČR ve výrobě těchto výrobků. Žadatel bude muset nicméně současně prokázat, že v případě zamýšlené investice se jedná o výrobky určené k výrobě nebo skladování energie z obnovitelných zdrojů, ke zvyšování energetické účinnosti nebo ke snižování energetické náročnosti budov. 

Zvýšená podpora výroby uvedených výrobků bude zajištěna následující změnou v nastavení podmínek podpory:

  • investice zaměřené na výrobu těchto výrobků budou moci získat investiční pobídku ve formě hmotné podpory na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategické investiční akce, aniž by musely dosáhnout investice 2 mld. Kč a vytvářet 250 nových pracovních míst,
  • míra této hmotné podpory pro strategické investiční akce by byla zvýšena až do výše 20 % způsobilých nákladů ve všech regionech (aktuálně je tato míra hmotné podpory dostupná pouze v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji), přičemž se jedná o maximální možnou míru, avšak o konkrétní výši hmotné podpory bude i nadále rozhodovat vláda podle aktuálních možností státního rozpočtu a významu dané investice k plnění energetických cílů českého hospodářství,
  • v případě, že investice bude schválena vládou jako strategická investiční akce, nebude muset plnit limity vyšší přidané hodnoty uvedené výše.

Navrhovaná úprava podmínek by měla více podpořit investiční aktivitu soukromých podnikatelů v oblasti stanovených vybraných výrobků s energetickým významem pro ČR a přispět k lokalizaci jejich výrob do České republiky. Stejně tak by měla podpořit i navyšování výrobních kapacit u stávajících domácích výrobců, neboť podmínky jsou shodné jak pro domácí, tak zahraniční žadatele.

Návrh prošel vnějším připomínkovým řízením (23. září 2022). O dalším průběhu Vás budeme informovat.

Autor: Petr Němec, Martin Hahn

 

Autor: Petr Němec, Martin Hahn