Aktuální opatření a úlevy v oblasti DPH

Publikováno:
7. duben 2020
Obor:

Osvobození dovozu ochranných pomůcek od cla a DPH

Česká republika požádala Evropskou komisi o udělení výjimky po dobu stavu nouze, na základě které by bylo možné osvobodit od cla a od DPH dovoz:

  1. ochranných pomůcek (např. roušky) rozdávaných zdarma obětem pandemie, pokud jsou tyto dovezeny státním subjektem, charitativní či dobročinnou organizací a
  2. ochranných pomůcek, přístrojů apod. užívaných zdravotním personálem podílejícím se na boji s pandemií, pokud jsou tyto dovezeny záchrannými jednotkami / lékařskými zařízeními.

Osvobození by se týkalo výhradně dovozů ze třetích zemí, přičemž konkrétní okruh zboží, u kterého by se osvobození uplatnilo, bude možné specifikovat až ve vazbě na rozhodnutí Evropské komise. Ministerstvo financí předpokládá, že žádosti ČR bude vyhověno a že by osvobození bylo možné aplikovat i zpětně.

Prominutí DPH u bezúplatného dodání ochranných prostředků

V oblasti DPH dále došlo v rámci tzv. Liberačního balíčku II k plošnému prominutí DPH u bezúplatných dodání některých ochranných prostředků a dalšího zboží souvisejícího s šířením viru SARS-CoV-2 a bezúplatných dodání materiálu použitého na jejich výrobu, a to u zboží takto dodaného v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu. Konkrétně se jedná například o následující zboží:

- roušky a respirátory, ochranné brýle, plastové obličejové štíty, ochranné rukavice a další ochranné oděvy,

- testovací soupravy COVID-19, klinické teploměry, počítačové tomografické skenery (CT),

- extrakorporální membránové oxygenace (ECMO), lékařské ventilátory a ostatní přístroje pro kyslíkovou terapii včetně kyslíkových stanů,

- elektrická nebo elektronická zařízení pro sledování onemocnění a další lékařské vybavení a materiál,

- dezinfekční přípravky a lékařské, chirurgické nebo laboratorní sterilizátory.

Pokud tedy plátce nakoupí či vyrobí některý ze jmenovaných výrobků nebo zboží, které je použito pro jejich výrobu, a uplatní přitom nárok na odpočet DPH, nemusí při jeho následném bezúplatném dodání přiznat daň na výstupu, ačkoliv je takové dodání považováno dle § 13 odst. 4 písm. a) za dodání zboží za úplatu. V případě bezúplatného dodání zboží použitého k výrobě dezinfekčních přípravků a lékařských, chirurgických nebo laboratorních sterilizátorů se DPH promíjí pouze v případě, že je zboží bezúplatně dodáno plátci, který je oprávněn k výrobě těchto výrobků.

Prominutí sankcí a možnosti posečkání a splátek

Pokud jde o daň z přidané hodnoty, došlo k plošnému prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení podle § 101h odst. 1 písm. a) zákona o DPH (pokuta za pozdní podaní bez výzvy správce daně), pokud povinnost k její úhradě vznikla v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020. Tato pokuta se promíjí automaticky bez žádosti.  

V případě promíjení dalších pokut dle ust. § 101h odst. 1 písm. b) – d) zákona o DPH (pokuty ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč) se i nadále postupuje podle dosud platného pokynu GFŘ-D-29. Stejně tak pro prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky se bude postupovat podle dosavadního pokynu GFŘ-D-21. Oba tyto pokyny byly nicméně doplněny o nový ospravedlnitelný důvod prominutí, a to skutečnost, že daňový subjekt prokáže, že vznik pokuty za nepodání kontrolního hlášení/prodlení s úhradou daně je důsledkem působení mimořádných opatření. Pro pokuty se tento důvod uplatní, pokud k výzvě správce daně a následnému podání souvisejícího s kontrolním hlášením došlo v době od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020. K prokázání tohoto důvodu lze podle GFŘ užít jakýkoli prostředek. Lze uvažovat např. o doložení vlivu karanténního opatření, nemoci, souvisejícího pečování o člena domácnosti (týkající se daňového subjektu, jeho zástupce nebo osob klíčových pro činnost daňového subjektu). V případě úroků lze dále uvažovat např. o seznamu stornovaných zájezdů/letenek/vstupenek/akcí, porovnání výše obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období nebo prokázání výpadku výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele. O tato prominutí je třeba individuálně požádat.

Jestliže správce daně na základě individuální žádosti promine alespoň částečně zmíněnou pokutu za nepodání kontrolního hlášení dle ust. § 101h odst. 1 písm. b) – d) zákona o DPH, promine se automaticky pokuta za pozdě podané daňové přiznání k DPH za zdaňovací období, které je zcela nebo zčásti shodné s obdobím, za které se podává opožděné kontrolní hlášení, pokud daňové přiznání bylo podáno nejpozději v den, kdy bylo podáno toto opožděné kontrolní hlášení.   

Pokud správce daně vyhoví alespoň částečně žádosti o prominutí úroku z prodlení z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, je automaticky prominuta případná související pokuta za pozdní podání přiznání. Tato pokuta se automaticky promíjí i daňovým subjektům, jimž na základě individuální žádosti správce daně povolí ze stejného důvodu posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky.

Žádost o povolení posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky může být další možností, jak se vypořádat s dopady mimořádných opatření při placení DPH. V této žádosti je třeba tvrdit a prokázat existenci alespoň jednoho ze zákonných důvodů pro posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky (např. neprodlená úhrada by znamenala vážnou újmu) a dále také i z jakých zdrojů bude částka daně v budoucnu uhrazena. 

Podání výše uvedených žádostí nepodléhá správnímu poplatku za podmínky, že žádost bude podána do 31. 7. 2020.

Pro úplnost dodáváme, že lhůtu pro podání daňového přiznání k DPH ani lhůty pro podání (následného) kontrolního hlášení nelze dle platné právní úpravy prodloužit.

Shumakova Jana
Janďourková Petra

Autor: Fučík & partneři