Zdanění příjmů z titulu některých finančních podpor v rámci nouzového stavu

Publikováno:
23. březen 2021
Autor:
  • Roman Burnus
  • Marek Toráč
Obor:

V důsledku pandemické situace jsme bohužel všichni  každodenně omezováni vládními opatřeními, jež jsou pro nás občas frustrující. Je potřeba si ale uvědomit, že tato restriktivní opatření nejvíce odnáší podnikatelé,  kteří museli svoji činnost omezit nebo v horším případě jim bylo poskytování služeb nebo prodej zboží dočasně zakázáno. Stát proto přišel s celou řadou kompenzací, podpor a jiných dotačních titulů, které by měly v této nelehké situaci lidem pomoci.

Po poskytnuté pomoci se však přirozeně začaly objevovat dotazy ohledně nutnosti zdanění těchto příjmů, či zda jsou tyto příjmy započítávány do vlastního příjmu manžela/manželky, jejichž příjmy nesmí přesáhnout výši 68 000 Kč za kalendářní rok, pokud chtějí uplatňovat slevu na manžela/manželku.

Aby nedocházelo k nesprávné aplikaci zákona o daních z příjmů, vydalo Generální finanční ředitelství přehled o zdanění některých finančních podpor.

Jednorázový příspěvek důchodcům

Dne 23. listopadu 2020 nabyl účinnosti zákon o mimořádném jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020. Jednorázový příspěvek tzv. rouškovné, činil 5 000 Kč. a mohl ho získat každý, komu vznikl nárok nejpozději k 31.11.2020 na starobní, invalidní, vdovský, vdovecký či sirotčí důchod. Nyní bylo sděleno, že tento příspěvek je dle § 4 odst. 1 písm. i) ZDP osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a neuvádí se v daňovém přiznání. Rouškovné se jako jediná z finančních podpor nezapočítává do vlastního příjmu manžela/manželky.

Kompenzační bonus pro podnikatele

Zde se jedná o „jarní“ a „podzimní“ kompenzační bonus pro podnikatele, kteří byli zasaženi krizovými opatřeními a splňovali podmínky pro získání tohoto bonusu. Nárok na tento bonus definuje zákon č. 159/2020 Sb. a podle § 4 odst. 1 písm. zj) ZDP se jedná o osvobozený příjem, který se neuvádí v daňovém přiznání.  Je však nutné říci, že se bonus započítává do vlastního příjmu manžela/manželky.

„Ošetřovné“ pro OSVČ

V rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu byly poskytovány dotace na tzv. „Ošetřovné“ pro OSVČ. Jedná se o finanční příjem například pro fyzickou osobu, která se musí starat o dítě mladší 10 let, které nemůže docházet do uzavřeného školského zařízení nebo mu byla nařízena karanténa. V tomto případě se jedná o příjem osvobozený a do daňového přiznání se neuvádí. Je potřeba si dát pozor na to, že ošetřovné pro OSVČ se také započítává do vlastního příjmu manžela/manželky. 

Poskytnuté dotace fyzickým osobám COVID - BUS, NÁJEMNÉ, GASTRO, UBYTOVÁNÍ, SPORT, KULTURA aj.

Generální finanční ředitelství poukazuje hlavně na to, že poskytnuté „Dotace v souvislosti s COVID-19“ mají charakter neinvestiční finanční podpory (jedná se v podstatě o provozní dotace), a proto nelze tyto příjmy od daně osvobodit podle § 4 odst. 1 písm. u) ZDP a podléhají zdanění. Pokud se jedná o příjem související s podnikáním fyzické osoby, spadá tento příjem do příjmů z podnikání podle § 7 ZDP.

Dotace  by mohla být osvobozena od daně pouze tehdy, pokud by se jednalo o investiční dotaci (např. na pořízení hmotného majetku, technické zhodnocení) nebo na odstranění následků živelné pohromy. Provozní dotace se započítávají do vlastního příjmu manžela/manželky.

Dotace z programu Antivirus poskytnutá OSVČ se zaměstnanci

Jedná se o příspěvek podnikatelům, kteří si mohou zažádat o kompenzaci uhrazených mezd zaměstnanců. Tento program má za cíl ochránit pracovní místa, čímž pomáhá v aktivní politice zaměstnanosti. Příjem z tohoto  programu je dle § 4 odst. 1 písm. h)  ZDP osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a do daňového přiznání se neuvádí. Čerpání programu Antivirus se započítává do vlastního příjmu manžela/manželky.

Je potřeba dodat, že v souvislosti s osvobozenými příjmy nelze uplatňovat daňově účinné výdaje v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 písm. i) ZDP.

Autor: Roman Burnus, Marek Toráč