Termín pro podání přehledu u ČSSZ bez sankcí do 30. 6. 2021

Publikováno:
6. duben 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic

Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 mohou OSVČ podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 30. 6. 2021. K tomuto datu zároveň musí uhradit i případný doplatek pojistného za rok 2020. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musely platit za opožděnou platbu. Upozorňujeme, že za den úhrady se považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ. Proto doporučujeme odeslat platbu v dostatečném časovém předstihu.

Pokud bude daňové přiznání podáno daňovým poradcem po 1. 4. 2021 platí i nadále lhůta pro podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020, kdy tento musí být podán nejpozději do 2. 8. 2021. Bližší informace najdete zde.

Autor: Grant Thornton Czech Republic