Termín pro podání přehledu OSVČ na veřejné zdravotní pojištění v souvislosti s COVID-19

Jak jsme Vás již informovali v našem článku minulý týden, v souvislosti s epidemii COVID-19 došlo u daně z příjmu k přijetí opatření, které povede k prominutí sankcí v případě pozdního podání daňového přiznání v termínu do 1.7. místo v termínu do 1.4. Minulý týden nebylo ještě zřejmé, jak se k tomuto postaví zdravotní pojišťovny, a to konkrétně v otázce termínu podání přehledu OSVČ za rok 2019.

Pro přehlednost zde zopakujeme obecná pravidlo:

Přehled je OSVČ povinna předložit příslušné zdravotní pojišťovně, nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za rok 2019, tedy do 4. května 2020. V případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je OSVČ povinna příslušnému pracovišti zdravotní pojišťovny doložit do 30. dubna 2020. Přehled za rok 2019 je pak povinna podat nejpozději do 3. srpna 2020.

V souvislosti s COVID-19 jsou postupně na stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven zveřejňovány informace o „odkladu“ podání přehledu OSVČ, které shrnujeme následovně:

  • V souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 umožňuje zdravotní pojišťovna plátcům podat roční přehled OSVČ za rok 2019 a to až do 3. srpna 2020 bez uplatnění sankcí za pozdní podání přehledu.
  • Podle § 24 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., však bude nutné postupovat tak, jako by lhůta pro podání Přehledu nebyla posunuta. Doplatek za rok 2019 bude splatný v řádných termínech a penále za pozdní úhradu bude vyměřeno, nicméně zdravotní pojišťovna vyhoví žádostem o prominutí vyměřeného penále za pozdní úhradu záloh na pojistné, případně doplatku pojistného za rok 2019, pokud plátce zdůvodní žádost příčinnou souvislostí s výskytem koronaviru COVID-19.
  • Pokud plátce podá Přehled o svých příjmech a výdajích již nyní, pak je dle zákona povinen uhradit do 8 dnů doplatek pojistného. Zákon bohužel pro současný stav žádnou výjimku nemá.

Níže uvádíme souhrnný přehled k tomuto tématu:

Bez_1 - Copy 1.png 

V současnosti působí na území ČR 7 zdravotních pojišťoven (vycházíme z informace zveřejněné na stránkách ministerstva zdravotnictví ČR). K otázce podání přehledu OSVČ v souvislosti s COVID-19 je postoj zdravotních pojišťoven shrnut v následující tabulce:

 Bez_názvu - Copy 3.png

Situaci dál sledujeme a budeme Vás informovat bez odkladu o dalších změnách.

Marie Rudolfová

Autor: Fučík & partneři