Rozsáhlá novela zákona o spotřebních daních

Publikováno:
12. září 2022
Obor:

V únoru 2023 vstoupí v platnost poměrně obsáhlá novela zákona o spotřebních daních. Kromě novinek, kterými novela implementuje směrnici EU o obecné úpravě spotřebních daní, obsahuje i mnoho změn legislativně technických, v rámci nichž dochází pouze ke změnám terminologie, popřípadě odstranění jednotlivých textů, které byly doposud v zákoně o spotřebních daních nadbytečné. 

Mezi nejvýznamnější změny vázané na novelu směrnice se řadí nová úprava pro částečnou ztrátu zboží během dopravy mezi členskými státy. Pokud z důvodu povahy daného zboží dojde k částečné ztrátě v jiném státě EU, než je stát, ve kterém má být zboží propuštěno ke spotřebě, bude tato částečná ztráta osvobozena od spotřební daně. Výše ztráty však nesmí překročit práh, který určí Evropská komise a členské státy tyto prahy převezmou. V České republice je práh stanoven vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu v případě minerálních olejů a příslušnými předpisy upravující obchodování s lihem. 

Novela dále zavádí například možnost, aby odesílatel v rámci dálkového prodeje využil daňového zástupce a ruší právo příslušného orgánu členského státu určení, aby daňového zástupce vyžadoval. Dále zprošťuje z povinnosti poskytnout zajištění pro energetické produkty, které jsou přepravované potrubím. Od února 2023 bude rovněž automatizováno vydávání osvědčení o osvobození od daně a nakládání s ním v případě přepravy vybraných výrobků příjemcům, kteří jsou od spotřební daně osvobozeni. 

Novela potvrzuje současný trend snižování administrativních nákladů a sílící boj proti daňovým únikům. V návaznosti na novelizaci směrnice tak dojde i k rozšíření již fungujícího systému EMCS, který slouží pro sledování pohybu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození.   

Výše uvedené je nutné považovat pouze za výčet nejvýznamnějších změn a nejedná se o kompletní výklad novely. Jak jsme již zmínili v úvodu, novela obsahuje i nespočet změn terminologie, popřípadě úpravu struktury či odstranění již stávajících textů. Jaký budou mít změny, které novela přináší, praktický dopad, ukáže až čas a její faktické využití v praxi. 

Situaci budeme i nadále monitorovat a dále Vás informovat.

Autor: Lukáš Pflug, Tereza Horáková

Autor: Lukáš Pflug, Tereza Horáková