Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení – změna pokynu GFŘ-D-29

Publikováno:
10. leden 2022
Obor:

Dne 16. 12. 2021 byl ve Finančním zpravodaji 38/2021 zveřejněn dodatek č. 8 k pokynu GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, vydaný Generálním finančním ředitelstvím k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení (dále jen „Pokyn“). Pokyn vychází z ustanovení § 101k zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), podle něhož je plátce oprávněn požádat správce daně o prominutí pokuty podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH (pokuty ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč) nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu. Pokyn stanoví 17 situací, které jsou při rozhodování o prominutí této pokuty považovány orgány finanční správy za důvod nepodání kontrolního hlášení, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit, a kdy tedy může být pokuta zcela nebo zčásti ze strany správce daně prominuta.

Dodatek č. 8 k Pokynu přináší následující dílčí změny ve výčtu ospravedlnitelných důvodů:

  • V případě ospravedlnitelných důvodů spočívajících v nepříznivém zdravotním stavu (bod č. 1, 4 a 7 tabulky „Ospravedlnitelný důvod“) došlo k vypuštění časového omezení jeho vzniku: pokud takový zdravotní stav vznikl akutně a ne dříve než 10 (15) pracovních dnů před posledním dnem lhůty pro podání kontrolního hlášení (následného kontrolního hlášení dle § 101g odst. 2 a 3 ZDPH a současně trval v den oznámení výzvy). V případě pokut ve výši 30 000 Kč a 50 000 Kč (bod 4 a 7 tabulky „Ospravedlnitelný důvod“) došlo navíc ke změně v nutnosti podat předmětné (následné) kontrolní hlášení nikoli již nejpozději 5. pracovní den po uplynutí (náhradní) lhůty pro jeho podání, ale neprodleně, jakmile to zdravotní stav daňového subjektu nebo jeho zástupce umožní.
  • Ospravedlnitelný důvod související s funkčností daňového portálu (bod č. 10 tabulky „Ospravedlnitelný důvod“) nově zní: V poslední den lhůty nebo náhradní lhůty pro splnění povinnosti související s kontrolním hlášením nebyl zcela nebo část dne funkční daňový portál Finanční správy ČR (“Moje daně“: www.mojedane.cz) související s podáním kontrolního hlášení, nebo systém datových schránek a Finanční správa ČR nebo Ministerstvo vnitra ČR nefunkčnost vzniklou na jejich straně oznámily na svých internetových stránkách. Předmětné podání bylo účinně podáno bezodkladně po zprovoznění daňového portálu nebo datových schránek, nejpozději však následující pracovní den. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty za nepodání kontrolního hlášení (tj. § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH).
  • V případě obecného prominutí jednoho pochybení vztahujícího se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícím vznik pokuty posuzovaného v rámci jednotlivého kalendářního roku došlo k aktualizaci, že se tento důvod použije i pro kalendářní rok 2022 (bod č. 12 tabulky „Ospravedlnitelný důvod“).
  • K obdobné aktualizaci posuzování jednoho pochybení i v rámci kalendářního roku 2022 pak došlo také v Pokynem popsaných situacích, kdy (i) daňový subjekt reagoval na výzvu vydanou podle § 101g odst. 1 ZDPH k podání (následného) kontrolního hlášení po uplynutí náhradní lhůty stanovené v § 101g odst. 1 s tím, že povinnost podat (následné) kontrolní hlášení mu ze zákona nevznikla (bod č. 15 tabulky „Ospravedlnitelný důvod“, ve vztahu k pokutě ve výši 50 000 Kč), a kdy (ii) daňový subjekt podal následné kontrolní hlášení jako reakci na výzvu ke změně, doplnění, či potvrzení údajů (§ 101g odst. 2 ZDPH) po uplynutí stanovené lhůty (§ 101g odst. 3 ZDPH) s tím, že potvrzuje správnost naposledy podaného kontrolního hlášení, přičemž povinnost změnit nebo doplnit údaje mu skutečně nevznikla (bod č. 16 tabulky „Ospravedlnitelný důvod“, který se týká pokuty ve výši 30 000 Kč).

Generální finanční ředitelství vydalo zároveň celý aktualizovaný Pokyn ve znění všech jeho 8 dodatků, který je zveřejněn v téže částce Finančního zpravodaje.

V případě, že momentálně řešíte, zda je možné pokutu, kterou vám vyměřil finanční  úřad, prominout, a nevíte si rady, obraťte se na nás, rádi pomůžeme.

Autor: Jaroslava Půtová, Petra Janďourková