Proces schválení účetní závěrky

Publikováno:
12. leden 2021

Řadě společností, které účtují v účetním období shodným s kalendářním rokem (tzn. od 1.1. do 31.12.), v souvislosti s koncem roku 2020 vypršel nejzazší termín pro zveřejnění účetní závěrky za rok 2019. Ačkoliv se může zdát, že sestavení účetní závěrky, schválení účetní závěrky a její zveřejnění je každoročním procesem, často se v této problematice objevují chyby, které pramení především z nedostatečných znalostí právních úprav. 

Cílem tohoto článku je shrnout základní pravidla týkající se schvalovacího procesu účetní závěrky dle zákonných požadavků u společností s ručeným omezeným a akciových společností.

Předpisy, o které se opírá schválení účetní závěrky:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ)
  - § 21a – Způsoby zveřejňování
 • Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech
 • Zákon č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (ZOK)
  - § 190 a § 421 – Působnost valné hromady

Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje za účetní období, a to k rozvahovému dni. Dle § 18 odst. 1 ZoÚ účetní závěrku tvoří rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty (výsledovka) a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. V některých případech je účetní jednotka povinna v souladu s výše uvedeným paragrafem podle odst. 2 zahrnout do účetní závěrky i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Zákon o obchodních korporacích stanovuje, že nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období musí valná hromada/jediný společník projednat řádnou účetní závěrku společnosti. Většina společností kromě těch, které účtují v hospodářském roce, tak musí valnou hromadu uspořádat do 30.6. následujícího roku. Součástí projednání je i rozhodnutí o vypořádání dosaženého hospodářského výsledku (zisku nebo ztráty), případně o výplatě podílů na zisku. Valná hromada/jediný společník schvaluje také mimořádnou, mezitímní či konsolidovanou účetní závěrku, tzn. jednotlivé účetní závěrky, které jsou účetní jednotkou sestavovány.

Dle § 189 odst. 1 ZOK zápis z valné hromady u společnosti s ručením omezeným, a to nejen v rámci schválení účetní závěrky, musí obsahovat:

 1. firmu a sídlo společnosti,
 2. místo a dobu konání valné hromady,
 3. jméno předsedy nebo svolavatele a zapisovatele,
 4. rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
 5. případná odmítnutí jednatele poskytnout informace podle § 156 a
 6. obsah protestu společníka, jednatele, popřípadě člena dozorčí rady, je-li zřízena, týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující na valné hromadě požádá.

U akciové společnosti je obsah zápisu obdobný a jeho přesný přehled je uveden v § 423 odst. 2 ZOK.

Hospodářský výsledek a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty

Po schválení účetní závěrky ze strany valné hromady/jediného společníka je možné přistoupit k rozhodnutí o vypořádání dosaženého hospodářského výsledku.

Hospodářský výsledek jakožto rozdíl mezi výnosy a náklady dosaženými společností za dané účetní období může být vyjádřen buď ziskem nebo ztrátou. Je třeba, aby se společnost s hospodářským výsledkem vypořádala některým ze zákona dovolených způsobů.

Zisk může být v prvé řadě použit na úhradu ztráty z minulých let (pokud je vykazována). Dále je možné zisk vyplatit vlastníkům (a to za předpokladu splnění jednotlivých testů pro výplatu podílů na zisku), nebo jej naopak lze přesunout na účet nerozděleného zisku minulých let. Také je možné rozhodnout o přídělu do fondů, které má společnost zřízeny.

Ztráta pak může být uhrazena z nerozděleného zisku z přechozích let (pokud je evidován), nebo převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Zveřejnění ve Sbírce listin

Způsoby zveřejňování schválených účetní závěrek jsou uvedeny v § 21a ZoÚ. Pokud společnosti splňují zákonná kritéria uvedená v § 20 odst. 1 ZoÚ, musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Tyto společnosti mimo jiné vyhotovují v rámci sestavení účetní závěrky také výroční zprávu.

Auditované účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku, sestavenou v plném rozsahu, společně s výroční zprávou včetně zprávy o vztazích, pokud ji společnost vyhotovuje, a zprávu auditora. Měly by tak učinit do 30 dnů od ověření auditorem a schválením příslušným orgánem (valnou hromadou/jediným společníkem). Neauditované účetní jednotky zveřejňují do Sbírky listiny takové podklady, které jsou povinny sestavovat podle účetních předpisů (hlavním kritériem je kategorizace účetní jednotky).

Uložení účetní závěrky do sbírky listin, bez ohledu na povinnost auditu, musí být provedeno nejpozději do konce bezprostředně následujícího účetního období. Tímto krokem je účetnictví za dané účetní období považováno za úplné.

Téma procesu schvalování účetní závěrky může být pro každou účetní jednotku ojedinělé, proto pokud byste měli dotaz k této problematice, případně jste v současné době řešili, jak správně postupovat, jsme připraveni Vám v této záležitosti pomoci, a proto neváhejte se na nás obrátit. 

Autor: Jitka Pešičková, Ivana Kůtová