Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018

Publikováno:
30. květen 2019
Obor:

S blížícím létem se opět blíží i termín pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018 (dále jen „daňové přiznání“). Termín pro letošní podání daňového přiznání je pro poplatníky, kteří mají zdaňovací období kalendářní rok, stanoven na 1. července 2019. Zmíněný termín platí pouze pro poplatníky, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, anebo pro ty, kteří mají ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

fap_text_banner_v03 - Copy 1.png  

U právnických osob jsou v zákoně o daních z příjmů definovány různé varianty zdaňovacích období na rozdíl od fyzických osob, které mají zdaňovací období pouze jedno a to kalendářní rok. Kromě zmíněného kalendářního roku existují tedy ještě u právnických osob následující druhy zdaňovacího období: 

  • Hospodářský rok, který je tvořen dvanácti po sobě jdoucími měsíci. Hospodářský rok nesmí začínat měsícem leden. 
  • Účetní období, pokud je delší než dvanáct nepřetržitě po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 
  • Období ode dne převodu jmění na společníka, od rozhodného dne fúze, rozdělení společnosti, atd. 

Daň z příjmů právnických osob se týká poplatníků, kteří jsou uvedeni v § 17 odst. 1 zákona o daních z příjmů, tzn., že pokud daný poplatník je daňovým rezidentem České republiky, tak se vztahuje jeho daňová povinnost na všechny jím dosažené příjmy nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Pokud se jedná o poplatníka, který je daňovým nerezidentem České republiky, tak se jeho daňová povinnost bude vztahovat pouze na příjmy dosažené na území České republiky. 

Existují výjimky dané zákonem, kdy se daňové přiznání k dani z příjmů podávat nemusí. Například daňové přiznání podávat nemusí právnické osoby, jako jsou veřejné obchodní společnosti nebo veřejně prospěšní poplatníci a to v případě, pokud nedosahují příjmy, které by byly předmětem daně, anebo pokud dosahují pouze příjmy, které jsou buď osvobozené od daně, nebo jsou zdaněny srážkovou daní. Sazba daně z příjmů právnických osob je pro rok 2018 stanovena ve stejné výši, jako byla v letech předcházejících, tj. ve výši 19 % ze základu daně. Nižší sazbu daně lze aplikovat pouze u základního investičního fondu, kde je sazba daně ve výši 5 % a u fondu penzijní společnosti nebo instituce penzijního pojištění (s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění), kde je sazba daně ve výši 0 %. 

Zpracované daňové přiznání lze podat pouze na tiskopise, který vydává Ministerstvo financí (ve většině případů elektronicky). Pro zdaňovací období roku 2018 vydalo Ministerstvo financí tiskopis – vzor č. 29, který je k dispozici v tištěné podobně na územních pracovištích finančních úřadů, anebo lze daný tiskopis vyhledat a vytisknout na internetových stránkách finanční správy. Ve zmíněném tiskopise došlo k úpravě oproti loňskému vzoru a to v přidání řádku č. 7, který se nazývá „Kategorie účetní jednotky“. Do nového řádku tak poplatník musí vyplnit, do jaké kategorie účetní jednotky je dle zákona o účetnictví zařazen. V tiskopise se budou používat níže uvedené kódy: 

  • M – mikro účetní jednotka 
  • L – malá účetní jednotka 
  • S – střední účetní jednotka 
  • V – velká účetní jednotka. 

Upozorňujeme čtenáře, že údaj týkající se kategorie účetní jednotky nemusí vyplňovat poplatníci, kteří po 1. lednu 2018 vedli jednoduché účetnictví.  

U kategorie účetních jednotek ještě zdůrazňujeme, že účetní období roku 2018 je prvním obdobím, kdy od roku 2016, kdy byla zavedena kategorizace účetních jednotek, může dojít ke změně kategorie účetní jednotky. Ke změně kategorie účetní jednotky může dojít v případě, že účetní jednotka v řádných účetních závěrkách za roky 2016 a 2017 překročila nebo přestala překračovat dvě ze tří stanovených kritérií. Účetní jednotky jsou zařazovány do jednotlivých kategorií podle kritérií, které jsou stanovena v § 1b zákona o účetnictví.  

Pokud budete mít k uvedené problematice jakékoliv dotazy, určitě se na nás obraťte. 

Miroslav Černík & Petra Vaněčková 

Autor: Petra Vaněčková