Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2021

Publikováno:
8. březen 2022
Autor:
  • Roman Burnus
  • Valérie Kovářová
Obor:

Čas pro podání daňového přiznání za rok 2021 se nám blíží, a tak bychom vám rádi přinesli přehled nejvýznamnějších změn, které rok 2021 přinesl pro fyzické osoby („FO“).

Superhrubá mzda a daňové sazby

Zásadní změnou v roce 2021 je zrušení super hrubé mzdy dle § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů („ZDP“) a solidárního zvýšení daně. Zároveň došlo k zavedení dvou progresivních daňových sazeb ve výši 15 % a 23 %. To vše s účinností od 1. ledna 2021. 

V případě zaměstnanců je tak zdaňována pouze hrubá mzda sazbou 15 %. Pokud však celkový základ daně (bez ohledu na to, jakými příjmy je tvořen) překročí 48násobek průměrné mzdy (1 701 168 Kč v roce 2021), pak se na tuto část uplatní progresivní sazba 23 %. Protože se solidární zvýšení daně do 31. 12. 2020 týkalo pouze příjmů ze závislé či samostatné činnosti, může mít nyní výsledné zdanění negativní vliv na vysokopříjmové poplatníky.

Pro rok 2022 se mění hranice pro uplatnění progresivní sazby 23 % na částku 1 867 728 Kč (155 644 Kč měsíčně).

Slevy a daňové zvýhodnění

1)    Zvýšení slevy na poplatníka

  • Od 1. 1. 2021 se dle § 35 ba odst. 1 písm. a) ZDP zvyšuje sleva na poplatníka z 24 840 Kč na 27 840 Kč ročně (z 2 070 Kč na 2 320 Kč měsíčně). V roce 2022 dochází k dalšímu zvýšení na 30 840 Kč ročně. 

2)    Zvýšení daňového zvýhodnění na děti

  • Od července 2021 platí zvýšení daňového zvýhodnění na děti. V případě zaměstnaneckého poměru se v rámci měsíčního výpočtu záloh uplatní až od ledna 2022. Vyšší částky daňového zvýhodnění se použijí zpětně od 1. 1. 2021 až při ročním zúčtování daně za rok 2021, nebo v daňovém přiznání za rok 2021.
  1. Zvýhodnění na první dítě neměnné ve výši 15 204 Kč.
  2. Zvýhodnění na druhé dítě se zvyšuje z 19 404 Kč na 22 320 Kč.
  3. Zvýhodnění na třetí a každé další dítě se zvyšuje z 24 204 Kč na 27 840 Kč.

3)    Zrušení maximálního limitu pro výplatu daňového bonusu

  • Do 31. 12. 2020 mohl poplatník uplatnit daňový bonus v maximální výši 60 300 Kč ročně (5 025 Kč měsíčně). Součástí daňových změn roku 2021 je zrušení ročního limitu. Od roku 2022 nabývá účinnosti i zrušení maximální částky měsíčního bonusu.

4)    Zvýšení maximálního odpočtu daru 

  • Minimální souhrnná výše pro odpočet zůstala 1 000 Kč, ale zvýšil se limit maximálního odpočtu darů pro fyzické osoby z původních 15 % na 30 % základu daně. Toto zvýšení platí pouze pro zdaňovací období 2020 a 2021.

5)    Nová sleva na případy zastavené exekuce

  • Tuto slevu lze využít na pohledávky, které nepřevýšily 1 500 Kč a jsou k 1. lednu 2021 vedeny déle než tři roky (jsou nevymahatelné). Věřitelé, jejichž pohledávky nebyly vymoženy kvůli plošnému zastavení, mohou uplatnit slevu ve výši 30 % nesplacené pohledávky. Maximální sleva u jedné zastavené exekuce je 450 Kč.

Osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí

Pro nemovitosti nabyté od roku 2021 byl dle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP prodloužen časový test na 10 let (dříve 5 let). Aby částka z prodeje byla osvobozena od daně z příjmů, musí být nemovitost nabyta 1. 1. 2021 či později a zároveň doba mezi nabytím vlastnického práva k této nemovitosti a jejím prodejem musí přesáhnout dobu 10 let. Pokud je prodávána nemovitost nabytá před účinností této novely, uplatní se na příjem z jejího prodeje původní lhůta pro osvobození. Dále byla do § 4 odst. 1 písm. b) ZDP doplněna možnost osvobodit příjem z prodeje nemovité věci z titulu použití inkasovaných peněžních prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby. 

Úroky z úvěru na bydlení

Od 1. 1. 2021 byl snížen limit zaplacených úroků souvisejících s úvěrem na bydlení (§ 15 odst. 3 ZDP), o které může fyzická osoba snížit svůj základ daně, a to z 300 000 Kč na 150 000 Kč. Dle ustanovení zákona č. 386/2020 Sb. se nový limit použije na úvěrové finanční nástroje použité na financování bytových potřeb obstaraných 1. 1. 2021 a později. Na úroky úvěrových finančních nástrojů použitých před 1. 1. 2021 se nadále použije limit 300 000 Kč.

Lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmu FO

Základní lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů zůstává i nadále 3 kalendářní měsíce. Přiznání tedy má být podáno do 1. 4. 2022. Pokud přiznání není podáno do 1. 4. 2022 a je následně podáno daňovým subjektem elektronicky, prodlouží se základní tříměsíční lhůta na 4 měsíce. Smyslem této změny je podpora elektronizace správy daní. S prodloužením lhůty se však prodlužuje i lhůta splatnosti, a zároveň se posouvá okamžik vzniku vratitelného přeplatku. Přeplatek je v případě prodloužení lhůty vyměřen až k poslednímu dni čtyřměsíční lhůty, posouvá se tedy i okamžik, od kterého běží lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku.

Za předpokladu, že daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě, ale je následně podáno daňovým poradcem, prodlužuje se lhůta pro podání přiznání na šest měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Nově není podstatné, kdy je uplatněna plná moc u správce daně, lze ji nyní uplatnit i po uplynutí základní lhůty pro podání daňového přiznání. Dále se lhůta prodlužuje na šest měsíců, pokud se jedná o FO (ÚJ) se zákonnou povinností auditu.

Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání s sebou nese i posunutí okamžiku, od kterého běží lhůta pro stanovení daně dle § 148 daňového řádu, případně dle § 38r ZDP, vznikla-li ve zdaňovacím období daňová ztráta.

Povinnost podávat daňové přiznání od 1. 1. 2021 výhradně elektronicky se týká pouze držitelů datových schránek zřízených ze zákona, poplatníků, za které podává daňové přiznání profesionální zástupce (daňový poradce či advokát), který má jakožto zástupce datovou schránku ze zákona zřízenu a poplatníků, kteří mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému nás neváhejte kontaktovat.

 

Autoři: Roman Burnus, Valerie Kovářová

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová