Penále a úrok z prodlení a jejich promíjení

Publikováno:
13. listopad 2010
Obor:

V souvislosti s blížícím se koncem roku jsme pro Vás připravili článek zabývající se srovnáním současného stavu v oblasti nejčastějších sankcí včetně jejich promíjení dle platného znění zákona o správě daní a poplatků (dále jen ZSDP) a situace, která nastane po nabytí účinnosti nového daňového řádu (dále jen DŘ), tj. od 1. 1. 2011.

Shrnutí současného stavu dle ZSDP

ZSDP upravuje penále v § 37b.Daňový subjekt je povinen uhradit penále z částky dodatečně doměřené daně nebo z částky dodatečně snížené daňové ztráty, tak, jak byla stanovena oproti poslední známé daňové povinnosti, vyplývající z řádně podaného daňového přiznání/hlášení a to ve výši:

 1. 20 % pokud je daň zvyšována,
 2. 20 % pokud je snižován odpočet daně nebo nárok na vrácení daně,
 3. 5 %   pokud je snižována daňová ztráta.

Pokud jsou základ daně a daň vyměřeny dodatečně na základě dodatečného daňového přiznání podaného daňovým subjektem, penále z částky, která je v něm uvedena, nevzniká.

Úrok z prodleníje upraven v § 63 ZSDP.Daňovému dlužníku vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení. Úrok začíná běžet ode dne, který následuje po dni splatnosti původní daně (tzn. dle termínu splatnosti na základě podání řádného daňového přiznání/hlášení) až do dne platby včetně.

Roční výše úroku z prodlení se spočítá na základě úrokové míry zjištěné jako REPO sazba ČNB platná pro 1. den příslušného kalendářního pololetí + 14% (v současné době činí úroková míra 14,75%).

Důležitou informací je, že penále se úrokem z prodlení neúročí.

Daňový subjekt může zažádat o prominutí příslušenství daně (pro účely tohoto článku myšleno penále a úrok z prodlení). ZSDP tuto možnost upravuje v § 55a.  Zde je stanoveno, že správci daní na základě individuálních žádostí daňových subjektů rozhodují o prominutí daně z důvodů:

 • nesrovnalostí v daňových zákonech,
 • odstranění tvrdosti zákona.

Prominutí příslušenství daně z důvodů tvrdosti zákona je dále upraveno pokynem Ministerstva financí D-330. Tento pokyn obsahuje výčet situací, za kterých není možné příslušenství daně prominout. Jedná se zejména o případ, kdy nebude plně uhrazena daň, ke které se promíjené příslušenství váže nebo o případ, kdy předmětná daň nebyla uhrazena dobrovolně, ale vymožena správcem daně exekučně atd. Pokyn dále předkládá přehled důvodů, které lze uplatnit jako důvody k odstranění tvrdosti zákona a další důvody, které správce daně může zohlednit a zvýšit tak procento promíjeného příslušenství (např. bezdlužnost daňového subjektu u finančních úřadů, dobrá úroveň spolupráce se správcem daně atd.).  Dlužno upozornit, že podle tohoto pokynu je správce daně rovněž oprávněn promíjené procento příslušenství daně následně snížit např. z důvodu existence dluhu daňového subjektu u finančního úřadu nebo celního orgánu (netýká se promíjeného nebo dosud nesděleného příslušenství), špatné spolupráce se správcem daně, vzniku příslušenství proto, že daňový subjekt správci daně zatajil důležité skutečnosti atd.

Stav od 1. 1. 2011 dle DŘ

Penále a úrok z prodlení jsou upraveny v § 251 – § 253 DŘ. Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit penále z částky doměřené daně ve výši:

 1. 20 % pokud je daň zvyšována,
 2. 20 % pokud je snižován daňový odpočet
 3. 1 %   pokud je snižována daňová ztráta.

Penále nevzniká z částky uvedené v dodatečném daňovém přiznání nebo dodatečném vyúčtování.

Co se týče výpočtu úroku z prodlení,  jeho roční výše se spočítá stejně jako dle ZSDP, tj. na základě úrokové míry zjištěné jako REPO sazba ČNB platná pro 1. den příslušného kalendářního pololetí + 14%. Úrok z prodlení, stejně jako v minulosti, nevzniká u nedoplatků na příslušenství daně.

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně.

Promíjení daně nebo jejího příslušenstvíbude nově dle § 259 -§ 260 DŘ pouze v pravomoci Ministerstva financí, které bude vydávat rozhodnutí o prominutí daně či jejího příslušenství, a to plošně všem daňovým subjektům, jichž se důvod prominutí týká. Důvody pro prominutí daně budou zúženy na následující:

 • nesrovnalosti v daňových zákonech,
 • mimořádné, zejména živelné události.

I nadále zůstává zachována možnost prominutí daně na základě zvláštních zákonů, avšak toto upravuje pouze zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Změny od 1. 1. 2011 a návazná doporučení pro daňové subjekty

Hlavní změny, které budou mít dopad na daňové subjekty lze shrnout následovně:

 • výše sazby penále v případě snížení daňové ztráty bude snížena o 4%,
 • úrok z prodlení bude počítán až od pátého pracovního dne po splatnosti nedoplatku,
 • nebude možné individuálně zažádat o prominutí daně/příslušenství, již nebude možné prominout příslušenství daně z důvodu odstranění tvrdosti zákona.

Důležitá jsou přechodná ustanovení nového DŘ, která řeší postup pro následující případy:

 • výpočet penále a úroku z prodlení - pokud lhůta pro podání řádného daňového přiznání uplynula do 31. 12. 2010, uplatní se penále i úrok z prodlení podle ZSDP,
 • promíjení příslušenství daně - žádosti o prominutí příslušenství daně, které budou podány podle ZSDP do 31. 12. 2010, a které nebudou do tohoto data vyřízeny, se posoudí podle podmínek obsažených v ZSDP.

Ze zmiňovaných přechodných ustanovení tedy vyplývá, že v případě doměrku daně původně vyměřené dle řádného daňového přiznání podaného do 31. 12. 2010 se uplatní penále i úrok z prodlení způsobem podle „starého“ ZSDP (tj. sazby a výpočet). Pokud bude žádost o prominutí příslušenství daně z důvodu odstranění tvrdosti (penále i úrok z prodlení) podána do 31. 12. 2010, pak bude o této žádosti, za podmínky, že se jedná o příslušenství k dani v celkové hodnotě nižší než 600 000 Kč, rozhodovat finanční úřad dle pravidel stanovených ve „starém“ ZSDP, resp. pokynu D-330. V případě hodnoty příslušenství přesahující 600 000 Kč, by o podané žádosti rozhodovalo ministerstvo financí. Pokud by žádost o prominutí příslušenství byla podána až v roce 2011, postupovalo by se při promíjení daňového příslušenství z důvodu odstranění tvrdosti již podle „nového“ DŘ, tzn. takováto žádost by byla bezpředmětná, neboť by pro ni neexistovala opora v zákoně.   

Závěrem lze doporučit, aby daňové subjekty podaly své žádosti o prominutí do 31. 12. 2010.  Při podání žádosti je nutné mít zejména na paměti, že podle pokynu D-330 lze promíjet  pouze za podmínky, že předmětná daň, ke které se váže příslušenství je zcela uhrazena. Vzhledem k tomu, že penále i úrok z prodlení vzniká ze zákona, aniž by k tomu bylo zapotřebí konstitutivního rozhodnutí správce daně, lze zažádat o jejich prominutí i bez vyčíslení jejich výše správcem daně. Pro podání žádosti tedy není nutné čekat na sdělení přesné částky příslušenství správcem daně. Je ještě dlužno podotknout, že na prominutí příslušenství není právní nárok a záleží tedy na uvážení správce daně, zda-li je promine, či nikoli.

Autor: Fučík & partneři