Nový režim paušální daně od ledna 2021

Od 1.1.2021 mohou živnostníci a malí podnikatelé využít nového režimu paušální daně. Paušální daň mohou využít všechny osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), které nejsou plátci daně z přidané hodnoty a jejichž příjmy ze samostatné činnosti ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období (tj. rok 2020) nepřekročily 1 000 000 Kč. Režim nemůže využit OSVČ, která vykonává funkci společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti, nesmí mít příjmy ze zaměstnání (s výjimkou příjmů zdaňovaných srážkovou daní – např. příjmy z dohody o provedení práce do 10 000 Kč), nesmí být dlužníkem, vůči kterému by úřady zahájily insolvenční řízení, a nesmí mít další příjmy (kapitálové příjmy, pronájem apod.) vyšší než 15 000 Kč.

 Výše paušální daně pro rok 2021 je stanovena na částku 5 469 Kč měsíčně. V této částce je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 393 Kč, minimální sociální pojistné ve výši 2 976 Kč a daň z příjmů ve výši 100 Kč. Měsíční zálohy jsou splatné vždy do 20. dne kalendářního měsíce na „společný osobní daňový účet“ vedený finančním úřadem. Úhradou měsíčních záloh je povinnost vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního pojištění i zdravotní pojišťovně za daný rok splněna.

Výhodou paušální daně je zejména snížení administrativních nákladů na zpracování daňového přiznání a přehledů pojistného OSVČ, sloučení tří plnění do jedné platby uskutečněné poplatníkem vůči správci daně a výrazně je také omezena nejistota vůči kontrolám ze strany správce daně. Velkou nevýhodou je naopak nemožnost uplatňovat daňové slevy a zvýhodnění (např. základní slevu na poplatníka, slevu na manželku, zvýhodnění na děti, atd.).

Pokud chce OSVČ vstoupit do paušálního režimu, musí tuto skutečnost oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu na speciálním formuláři, a to nejpozději do 11.1.2021. Pozdější oznámení nebude bráno v úvahu, ani tuto lhůtu nelze prodloužit.

V případě dotazů či zájmu o porovnání výhodnosti paušálního režimu nás neváhejte kontaktovat.

Autor: Roman Burnus, Vendula Florešová