Novinky v DPH od 1. 4. 2019 – 2. část

Publikováno:
2. květen 2019
Obor:

Pod číslem 80/2019 vyšla ve Sbírce zákonů novelizace („novela“) několika daňových předpisů včetně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“). Novela nabyla účinnosti 1. 4. 2019, některé významné změny však mají odloženou účinnost.

Z novinek vybíráme část těch, které se mohou dotknout běžné praxe řady plátců. Jak jsme slíbili, v dnešním článku se podíváme na druhou část změn.

Odměny jednatelů

Původní návrh vyvolal během schvalovacího procesu diskusi, zda se jednatelé obchodních korporací stanou osobami povinnými k dani a jejich odměny budou podléhat DPH. Vzhledem k tomu, že podle schválené verze novely samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností nejsou činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti (§ 5 odst. 3 ZDPH ve znění účinném od 1. 4. 2019), úprava ani její výklad se novelou nemění.

Služby přímo související s nájmem

Za služby přímo související s nájmem se rozumí služby, které jsou samostatné a nejsou součástí kalkulace nájemného, např. služby úklidu či ostrahy společných prostor. Před novelou existovalo riziko, že za den uskutečnění služby bude považován stejný den jako u plátce zajišťujícího úklid či ostrahu pro pronajímatele, tedy i při následné fakturaci podílu na službách pronajímatelem jednotlivým nájemcům. Pronajímatelé však v praxi potřebovali určitý čas nezbytný pro zpracování vstupních dokladů od poskytovatelů těchto služeb a jejich „rozfakturaci“ na jednotlivé nájemce. V praxi tak mohlo docházet k časovému posunu při fakturaci služeb nájemcům.

Po novele je podle § 21 odst. 4 písm. c) ZDPH dnem uskutečnění zdanitelného plnění u služeb přímo souvisejících s nájmem nemovité věci den zjištění skutečné výše částky za službu, která byla v souvislosti s tímto nájmem přijata.

fap_text_banner_v03 - Copy 1.png

Úpravy odpočtu u oprav nemovitostí

Po dobu 10 let se s účinností od 1. 4. 2019 sledují i významné opravy nemovitých věcí. Pokud v této lhůtě dojde k dodání nemovité věci, podléhá nárok na odpočet z významné opravy úpravě, změní-li se ukazatel nároku na odpočet (§ 78da ZDPH). Sledují se pouze takové opravy, u kterých hodnota veškerých přijatých zdanitelných plnění vztahující se k této opravě bez daně je vyšší než 200 000 Kč. Změna vyžaduje doplnění sledovaných údajů u nemovitého majetku. 

Příklad

Plátce pronajímá nemovité věci a krátí nárok na odpočet koeficientem. Při pořízení nemovité věci v roce 2018 (kolaudace) uplatnil nárok na odpočet 40 %. V srpnu 2019 realizuje opravu v hodnotě 500 000 Kč a uplatní 40 % nároku na odpočet. Nemovitou věc v roce 2020 prodá.

Dodání nemovité věci bude zdanitelným plněním, ukazatel nároku na odpočet bude tedy 100 %.

Z kupní ceny lze uplatnit 80 % dříve neuplatněného nároku na odpočet, tj. z 60 % celkového nároku na odpočet.

Z opravy lze uplatnit 90 % dříve neuplatněného nároku na odpočet, tj. z 60 % celkového nároku na odpočet vztahujícího se k opravě (§ 78da ZDPH).

Zaokrouhlování

Novelou bylo vypouštěno, že lze daň zaokrouhlovat na celé koruny. Zároveň je nově definován výpočet daně tzv. shora, tj. z částky včetně daně.  Cílem má být dosáhnout stejné výše daně při výpočtu zdola i shora. Podle přechodných ustanovení lze při výpočtu daně po dobu 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti novely (tj. do konce září 2019) postupovat podle ustanovení § 37 ZDPH ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely.

Další změnou je, že s účinností novely se rozdíl při zaokrouhlení celkové úplaty na celou korunu při platbě v hotovosti již nezahrnuje do základu daně (§ 36 odst. 5 ZDPH).

Souhrnný daňový doklad

Souhrnný daňový doklad lze po účinnosti novely vystavit i v případě, kdy jde o jedno zdanitelné plnění, pokud úplata (jedna nebo více) byla přijata před uskutečněním tohoto plnění ve stejném kalendářním měsíci, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Náležitosti byly upraveny tak, že souhrnný daňový doklad má vždy obsahovat údaj o rozsahu a předmětu plnění u každého samostatného zdanitelného plnění. V případě zálohy se rozsah uvede jen tehdy, je-li znám.

Opravy základu daně

Podle znění zákona platného do 31. 3. 2019 byla oprava základu daně považována za uskutečněnou nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém plátce opravou základu daně a výše daně snižuje daň na výstupu a odběratel obdržel opravný daňový doklad.

Od 1. 4. 2019 je oprava základu daně považována za uskutečněnou dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně. O tento den se doplňují i náležitosti opravného daňového dokladu. V daňovém přiznání se pak oprava základu daně spočívající ve snížení základu daně, u kterého zároveň vzniká povinnost vystavit opravný daňový doklad, uvede za zdaňovací období, ve kterém plátce vynaložil úsilí k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Příklad

Plátce dodá zboží dne 30. 4. 2019. Dne 30. 5. 2019 je podepsán reklamační protokol a dohodnuta sleva z původní ceny. Dne 1. 6. 2019 je vystaven opravný daňový doklad a předán České poště k doručení.

Dodavatel si může snížit dříve odvedenou daň v přiznání za červen 2019.

Závěrem

Toto je pouhý nástin změn účinných většinou od 1. 4. 2019. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Jana Kolářová

Autor: Jana Kolářová