Novela zákona o DPH a její změny v zdaňování příjmů jednatelů

Publikováno:
7. říjen 2018
Obor:

Jedním z aspektů novely zákona o dani z přidané hodnoty s plánovanou účinností od ledna 2019 (dle aktuálního stavu legislativního procesu nejspíše nedojde do tohoto termínu ke schválení novely), je vymezení okruhu osob povinných k dani a výklad pojmu ekonomická činnost. Uvedená změna souvisí mimo jiné s rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 Afs 100/2016 [1], který dospěl k závěru, že zákonodárce nesprávně transponoval pojem „ekonomická činnost“ dle EU Směrnice o DPH č. 2006/112/ES (dále jen „Směrnice EU“) do českého zákona o DPH (dále jen „ZDPH“). Dosud platné znění § 5 odst. 2 ZDPH poskytuje výčet činnosti, které lze za ekonomickou činnost považovat (pozitivní vymezení) a zároveň vymezuje činnosti, které se za ekonomickou činnost nepovažují (negativní vymezení). Zákon ve svém negativním vymezení ekonomické činnosti říká, že pod tento pojem nepatří činnost fyzických osob, jejichž příjmy jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti dle § 6 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) (kam patří i jednatelé obchodní korporací  - fyzické osoby - při výkonu funkce). Český zákon se odkazuje na zákon o daních z příjmů a předpokládá tak závislé postavení jednatele jako i jiných členů statutárních orgánů na obchodní korporaci. Vzhledem k tomu, že výkon ekonomické činnosti je jedním z hlavních kritérií, na jehož základě se posuzuje povinnost osoby k DPH, jednatel při výkonu své funkce se dle tohoto negativního vymezení v českém zákoně neřadí k osobám povinným k DPH. Dle závěrů rozsudku Nejvyššího správního soudu však takový výklad není v souladu se Směrnicí EU a výkon funkce jednatele představuje ekonomickou činnost.

Do účinnosti novely zákona o DPH je osobám, na které lze vztáhnout závěry Nejvyššího správního soudu, ponechán volný prostor pro rozhodnutí, zda využijí přímého účinku Směrnice a výkon funkce jednatele budou považovat za ekonomickou činnost, nebo budou postupovat dle znění českého zákona o DPH. V případě druhé z možností, nevznikají jednatelům právnických osob žádné povinnosti vůči DPH. Jelikož rozpor mezi českým zákonem a směrnicí vyplývá z nesprávné transpozice provedené zákonodárcem, orgány finanční správy se vůči těmto jednotlivcům nemůžou dovolávat přímého účinku směrnice a ukládat jim na jejím základě jakékoliv povinnosti. Rovněž nemohou upírat nárok na odpočet DPH v případě, že jednatel při výkonu funkce vystupuje jako osoba povinná k DPH a jeho odměna podléhá DPH (v případě plátců DPH). Tento přístup se však novelou změní.

Dovětek, na jehož základě činnosti zdaňované dle § 6 ZDP nespadají pod ekonomickou činnost, už po novele v zákoně o DPH nenajdeme. Nově však novela navrhla z kategorie osob povinných k dani explicitně vyloučit kromě členů skupin i zaměstnance nebo jiné osoby při uskutečňování ekonomické činnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu, služebního poměru nebo jiného obdobného vztahu. To, jestli vztah obdobný pracovněprávnímu nebo služebnímu existuje, bude záviset od posouzení a zkoumání individuálních souvislostí konkrétního případu. Nutné bude podrobně analyzovat zejména to, jestli jednatel při výkonu funkce vystupuje samostatně, nebo je podřízen obchodní korporaci a jestli nese nějaké rizika. S ohledem na rozbor funkce jednatel, který ve svém rozsudku provedl Nejvyšší správní soud, se budou asi jenom těžko hledat argumenty pro vyloučení činnosti jednatele z ekonomické činnosti.

Novela zákona o DPH tak přinese radu povinností pro jednatele (fyzické osoby), kteří se po individuálním posouzení jejich případu budou považovat za osoby povinné k dani. Tyto subjekty budou muset sledovat svůj obrat, při jeho překročení zajistit registraci k DPH jako i podávat přiznání k DPH či kontrolní hlášení. Jejich jednatelská odměna bude podléhat DPH a při splnění obecných podmínek si budou moci uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu u souvisejících plnění. Každý z dotčených by se měl důkladně připravit na očekávané změny, které s sebou za pár měsíců přinese nové znění zákona o DPH.

Autoři: Soňa Hanigovská, Michal Scholtz

[1] O jehož podstatě a výsledku jsme Vás už na našich stránkách informovali (http://www.fucik.cz/publikace/je-cinnost-jednatele-samostatne-uskutecnovanou-ekonomickou-cinnosti/).

Autor: Milan Kolář