Návrh novely zákona o DPH a možné přínosy pro plátce DPH v roce 2011

Publikováno:
4. srpen 2010
Obor:

V červnu 2010 byl ministerstvem financí předložen návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „novela“) s předpokládanou účinnosti od 1. 1. 2011. Novela se týká tří oblastí. Cílem prvních dvou oblastí je boj proti daňovým únikům, ve kterém by mělo pomoci tzv. ručení za daň a dále snaha o rozšíření přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. Směrnice Rady 2006/112/ES totiž umožňuje členským státům zavedení určitých opatření, které mohou v boji s daňovými podvody pomoci. Třetí oblast se týká opravy DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.

Ručení za daň

Zásadní změnou je implementace článku 205 Směrnice o DPH, který umožňuje členským státům stanovit, aby za odvod daně ručila společně a nerozdílně jiná osoba než osoba povinná odvést daň. Tato změna je upravena v § 109 novely s následnou vazbou na zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Ručení za daň však nelze vůči odběrateli uplatnit vždy, když dodavatel daň neodvede, ale pouze za zákonem stanovených podmínek. Jedná se o tzv. podmínku „znalostního testu“, tzn., zda byly odběrateli známy určité okolnosti. Druhou podmínkou je tzv. kritérium „odlišné úplaty za zdanitelné plnění“, tzn., zda se úplata za zdanitelné plnění výrazně odlišuje od ceny obvyklé na trhu. V tom případě je pak na příjemci, aby doložil ekonomické opodstatnění této odchylky.

Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění

Novela dále implementuje článek 199 Směrnice o DPH, který umožňuje stanovit, že u vyjmenovaných plnění je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň osoba povinná k dani, pro kterou bylo zdanitelné plnění uskutečněno, tzn. odběratel. Dosud je v ČR možné přenést daňovou povinnost pouze u dodání zlata. Novela však tuto možnost rozšiřuje i pro:

  • dodání šrotu a odpadu, včetně jeho zpracování;
  • obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů;
  • poskytnutí stavebních nebo montážních prací.

Úprava této oblasti je řešena v § 92a až § 92e novely.

Ministerstvo financí dále do návrhu novely doplnilo § 92f, který umožňuje tento režim použít také u dodání benzinu nebo nafty, avšak od limitu 1 500 l na jednu dodávku plátci. Směrnice Rady o DPH však neumožňuje všeobecné zavedení takového opatření u dodání benzinu nebo nafty. Z toho důvodu ČR požádala o výjimku. V případě, že Česká republika tuto výjimku neobdrží, bude tento paragraf z novely vyňat. Přenesení daňové povinnosti se týká pouze odběratelů, kteří jsou osobou povinnou k dani. Není-li však odběratel osobou povinnou k dani, je povinen daň odvádět dodavatel. Je-li daňová povinnost přenesena na odběratele, pak dodavatel vystaví fakturu na hodnotu plnění bez DPH a odběratel má povinnost tuto skutečnost zohlednit ve svém daňovém přiznání, tj. daň na výstupu a zároveň uplatní odpočet daně na vstupu v téže výši, má-li plný nárok na odpočet.

Cílem této implementace je zejména snaha zamezit daňovým únikům, tzn., situacím, kdy dodavatel neodvede DPH, avšak odběratel si je nárokuje v plné výši.

Možnost opravy DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

Jako poslední je novelou implementován článek 90 Směrnice o DPH, který se týká úlevy v oblasti DPH u neuhrazených pohledávek. Má-li plátce (dodavatel) pohledávky za dlužníky (odběrateli) v insolvenčním řízení, které vznikly 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku, má možnost opravy DPH u těchto pohledávek. Tato možnost je upravena v § 44 novely.
Využije-li dodavatel této možnosti, pak vzniká odběrateli povinnost „odvést“ zpět původně uplatněný nárok na odpočet daně z tohoto zdanitelného plnění.

Novela byla rozeslána v rámci externího (meziresortního) připomínkového řízení. Poté bude předložena vládě ČR a Legislativní radě vlády. Termín předložení je stanoven na 31. července 2010. V případě schválení by měla novela nabýt účinnosti dnem 1. 1. 2011.

Autor: Fučík & partneři