Možnost posunutí termínu pro podání daňového přiznání

Publikováno:
1. červen 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic
Obor:

Nejzazším termínem pro podání daňového přiznání k daním z příjmů nadále zůstává zákonný termín 1.7.2021 (týká se poplatníků mající zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo je-li daňové přiznání podáno daňovým poradcem), tj. MF dosud nevydalo žádný Generální pardon, na základě kterého by bylo možné podat přiznání bez sankcí později.

Poplatník má však možnost na základě individuální žádosti, za splnění podmínek § 136 odst. 6 daňového řádu, požádat správce daně o prodloužení tohoto termínu při dodržení procesních postupů pro prodloužení lhůty v § 36 daňového řádu. Zástupci Komory daňových poradců zaslali Generálnímu finančnímu ředitelství písemnost, ve které se dotazovali na postup finanční správy při vyřizování žádostí poplatníků o prodloužení této lhůty a s ohledem na důsledky epidemiologické situace žádali vstřícný přístup správců daně, který by umožňoval prodloužení tohoto termínu v případě individuálně podaných žádostí.

Zástupci Generálního finančního ředitelství ve své odpovědi uvedli, že závažným důvodem pro prodloužení lhůty může v konkrétním případě být mimo jiné i nemoc či OČR v souvislosti s COVID-19. Žádosti by měly vždy obsahovat konkrétní důvody pro prodloužení, jelikož nejsou vyřizovány automatizovaně, ale dle individuálního posouzení.

Autor: Grant Thornton Czech Republic