IAS 12 - Změny ve vykazování odložených daňových pohledávek a závazků souvisejících se stejnou transakcí

Publikováno:
24. červen 2021
Autor:
  • Alice Šrámková

V květnu 2021 vydala rada pro IASB (Mezinárodní účetní standardy) následující úpravu standardu IAS 12 Daně ze zisku.  Stávající znění IAS 12 obsahovalo výjimku z vykázání odloženého daňového závazku nebo odložené daňové pohledávky v transakci, která není podnikovou kombinací a v době prvotního vykázání neovlivňuje ani účetní zisk (ztrátu) ani zdanitelný zisk (ztrátu). Toto ustanovení bylo nyní doplněno o další podmínku pro uplatnění výjimky při prvotním vykázání aktiva nebo závazku.  Tato podmínka vyžaduje, aby zároveň v takové transakci nevznikly zdanitelné a odčitatelné rozdíly ve stejné výši. 

Praktický dopad této podmínky je v oblasti leasingů, což byl i jeden z důvodů, proč IASB k této úpravě přistoupila.  Při prvotním vykázání leasingu vzniká na jedné straně závazek a na druhé straně aktivum, obě tyto položky jsou oceněné současnou hodnotou budoucích leasingových plateb.  Daňová základna tohoto závazku je nula, protože nájemce v budoucnu uplatní veškeré leasingové platby jako náklad.  Daňová základna aktiva je také nula, protože z tohoto aktiva nájemce nemůže uplatnit daňové odpisy. Dle novelizovaného znění tedy nájemci z této transakce vzniká ve stejné výši odložený daňový závazek i odložená daňová pohledávka, které musí být vykázány.

Tato úprava je účinná pro účetní období začínající po 1. lednu 2023.  Nicméně pro použití v EU je nutné ještě posouzení skupinou EFRAG (Evropskou poradní skupinou pro finanční výkaznictví) a následným schválením Evropskou komisí. Dle informace uveřejněné na webových stránkách EFRAG lze očekávat schválení Evropskou komisí před datem účinnosti těchto změn.

Autor: Alice Šrámková