Dlouhodobý majetek – protikrizová opatření

Publikováno:
9. únor 2021
Autor:
  • Gabriela Sabolová
  • Petr Kunc
Obor:

Jak jsme vás již informovali, novelou zákona č. 609/2020 Sb. nabyla dne 1. 1. 2021 účinnosti protikrizová opatření týkající se oblasti dlouhodobého majetku. Kromě shrnutí jednotlivých opatření v oblasti dlouhodobého majetku si Vás v tomto článku dovolujeme informovat i o možných úskalích nové právní úpravy zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) v této oblasti:

  1. Zvýšení hranice pro daňové odpisování hmotného majetku a jeho technického zhodnocení

Dosavadní hranice 40 000 Kč pro zařazení do kategorie hmotného majetku i hranice pro technické zhodnocení se zvyšuje na 80 000 Kč. Uplatní se na hmotný majetek pořízený ode dne nabytí účinnosti novely a na technické zhodnocení dokončené a uvedené do užívání ode dne nabytí účinnosti novely, tj. od 1. 1. 2021.

V souladu s přechodnými ustanoveními lze novou právní úpravu uplatnit již na hmotný majetek pořízený (zařazený do užívání) od 1. 1. 2020 a technické zhodnocení dokončené a uvedené do užívání od 1. 1. 2020 (tzv. „dobrovolná retroaktivita“). Dle výkladu finanční správy, v případě hmotného majetku pořízeného od 1. 1. 2020, resp. technického zhodnocení uvedeného do užívání od 1. 1. 2020 do účinnosti novely, nemusí poplatník uplatňovat nový limit 80 000 Kč u všech majetkových složek, tj. je na rozhodnutí poplatníka, u kterého hmotného majetku či technického zhodnocení uplatní dobrovolnou retroaktivitu (tj. limit 80 000 Kč) a u kterého „starý daňový režim“ (tj. limit 40 000 Kč).

Za předpokladu, že hranice dlouhodobého hmotného majetku je pro účely účetnictví stanovena účetní směrnicí ve výši 40 000 Kč, uplatní se v případě využití dobrovolné retroaktivity u hmotného majetku s pořizovací cenou od 40 001 Kč do 80 000 Kč daňové odpisy ve výši účetních dle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP.

Dle výkladu finanční správy není poplatník čerpající investiční pobídku formou slevy na dani povinen u majetku pořízeného od 1. 1. 2020 a technického zhodnocení dokončeného a uvedeného do užívání od 1. 1. 2020 do účinnosti novely uplatnit dobrovolnou retroaktivitu (limit 80 000 Kč). Uplatnění „starého daňového režimu“ (tj. limitu 40 000 Kč) není považováno za porušení povinnosti poplatníka snižovat co nejvíce základ daně.

  1. Mimořádné odpisy pro majetek v 1. a 2. odpisové skupině

U hmotného majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině pořízeného (zařazeného do užívání) v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, lze uplatnit mimořádné odpisy dle § 30a ZDP:

  • Hmotný majetek zařazený v 1. odpisové skupině může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.
  • Hmotný majetek zařazený ve 2. odpisové skupině může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny.

Mimořádné odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce, přitom poplatník je povinen zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po zařazení majetku do užívání. V měsíci vyřazení předmětného majetku lze uplatnit daňový odpis.

Technické zhodnocení takto odpisovaného majetku je zařazeno zvlášť (nezvyšuje vstupní cenu majetku) a je odpisováno standardním způsobem (rovnoměrně / zrychleně).

V případě, že poplatník byl již povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů (např. z titulu zdaňovacího období hospodářského roku), je oprávněn u majetku pořízeného od 1. 1. 2020 uplatnit mimořádné odpisy dle § 30a ZDP v dodatečném daňovém přiznání.

Poplatník čerpající investiční pobídku formou slevy na dani není povinen uplatnit u majetku pořízeného od 1. 1. 2020 mimořádné odpisy dle § 30a ZDP. Nevyužití režimu mimořádných odpisů dle § 30a ZDP se nepovažuje za porušení podmínky uvedené v § 35a odst. 2 písm. a) bodu 1 ZDP (tj. povinnosti uplatnit všechny odpisy podle § 26 až 33 ZDP vedoucí ke snížení základu daně v nejvyšší možné míře). Výše uvedené vyplývá ze závěru Koordinačního výboru Komory daňových poradců č. 284/16.09.09, který je dle výkladu finanční správy aplikovatelný i na novou právní úpravu. Ministerstvo financí rovněž odsouhlasilo závěr, že mimořádný odpis je nutné chápat jako rovnocenný způsob odpisování vedle běžného režimu rovnoměrných, resp. zrychlených odpisů, jehož uplatnění je čistě volbou poplatníka.

  1. Zrušení daňového odpisování nehmotného majetku

Novelou zákona došlo ke zrušení kategorie nehmotného majetku, a to včetně § 32a ZDP, který upravoval daňové odpisy nehmotného majetku. U nehmotného majetku pořízeného ode dne nabytí účinnosti novely (1. 1. 2021) se uplatní daňové odpisy ve výši účetních dle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP.

V souladu s přechodnými ustanoveními lze novou právní úpravu uplatnit již na nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020. I v tomto případě je na rozhodnutí poplatníka, zda uplatní dobrovolnou retroaktivitu (tj. daňové odpisy ve výši účetních) u veškerého nehmotného majetku, nebo pouze u některého.

V případě nehmotného majetku, u kterého bude uplatňován tzv. „starý daňový režim“, tj. bude daňově odpisován dle § 32a ZDP, se tento „starý daňový režim“ uplatní i na případná technická zhodnocení tohoto nehmotného majetku, i v případě, že tato technická zhodnocení budou uvedena do užívání po účinnosti novely (tj. po 1. 1. 2021.)

Autor: Gabriela Sabolová, Petr Kunc