Daňový přístup GFŘ k zaokrouhlovacím rozdílům

Publikováno:
22. říjen 2019
Obor:

V návaznosti na přijatou novelu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a změnu ustanovení § 37, ve kterém je vymezen způsob výpočtu daně, vydalo Generální finanční ředitelství (dále jenom „GFŘ“) Informaci. Dle přijaté novely došlo k vymezení nového postupu při výpočtu daně tzv. metodou „shora“, tj. výpočtu daně z částky odpovídající výši úplaty, která je včetně daně. Daň při výpočtu „shora“ se nově vypočte jako rozdíl mezi částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění včetně daně (bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti) a částkou, která se vypočítá jako podíl částky odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně a koeficientu 1,21 v případě základní sazby, 1,15 v případě první snížené sazby nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně. V souladu s přechodnými ustanoveními je podle této nové úpravy nezbytné postupovat od 1. 10. 2019.

Novela ZDPH výslovně neupravuje jakým způsobem postupovat při zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením v případě úplaty za zdanitelné plnění provedené formou bezhotovostních plateb. Důvodem je předpoklad, že v bezhotovostním styku zaokrouhlování na celé koruny není nezbytné, protože částky k úhradě je v souladu se zákonem možné uvádět na dvě desetinné místa. GFŘ v souvislosti s uvedenou změnou vydalo Informaci, na jejím základě v případě, kdy poskytovatel zaokrouhlí úplatu za zdanitelné plnění i v situaci, kdy bude realizované bezhotovostním způsobem, nevstoupí ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nebude podléhat dani. Tento výklad odůvodňuje GFŘ pouze zachováním stejného daňového přístupu (jak u hotovostních plateb, tak i u bezhotovostních plateb) k zaokrouhlovacím rozdílům, který v dané situaci evidentně nadřazuje nad samotný text zákona o DPH.

Zaokrouhlením je v případech hotovostní i bezhotovostní úplaty míněno pouze zaokrouhlení na nejbližší celou korunu, nikoliv zaokrouhlení vyšší. V případě, kdy plátce provede zaokrouhlení vyšší než na nejbližší celou korunu, vstupuje tento rozdíl u hotovostních i bezhotovostních plateb vždy do základu daně.

Autor: Fučík & partneři