Správa daní - daňový řád

Daňový řád je procesní zákon, podle kterého postupují daňoví poplatníci, plátci daně, popřípadě další osoby a správci daně při vybírání daní neboli slovy zákona při správě daní.

Daňová správa představuje složitý komplex interakcí a právních vztahů mezi správcem daně a dalšími zúčastněnými subjekty. K nim patříte především Vy - daňové subjekty při výkonu Vašich podnikatelských rozhodnutí, jejichž důsledky není možné vždy předem zaručeně předvídat. Tento komplex je souhrn veřejnoprávních vztahů, charakteristických asymetrií a nerovností kladenou ve Váš neprospěch. Nadřazenost orgánu veřejné moci umožňuje správcům daně rozhodovat o Vašich subjektivních právech a povinnostech, proto je víc než důležité, abyste stejnou silou a schopností, správně strategicky rozhodovat a takticky se ve sporu pohybovat, disponovali také Vy. Vaše základní ochrana spočívá v aplikaci procesního pravidla „secundum et intra legem“ (chování na základě a v mezích zákon).

Meze těchto interakci jsou tak vymezené zákonem a dle ústavní právní normy jste oprávněni činit všechno, co Vám zákon nezakazuje a nemůžete být nuceni činit to, co samotný zákon neukládá. Podstatná je proto znalost Vašich možností a hranic. Klíčovým zdrojem regulace vzájemných právních vztahů mezi daňovými subjekty a správci daní je daňový řád. Kogentnost jeho právních norem nepřipouští možnost odchylky od právní dispozice a možné úkony, stejně jako jejich charakter je striktně správci daně předurčen. Ochranu a vítězství v daňových litigacích je tak možné předpokládat jenom se znalostí právních předpisů, adekvátní soudní judikatury a schopnosti aplikovat daňové právní normy tak, aby řešení bylo výhodné a vedlo k Vaší spokojenosti. Jsme připraveni zabezpečit rovnost v této interakci a odstraňovat tak překážky v rozvoji Vašeho podnikání.

Základní zásady správy daní

 • zásada zákonnosti
 • zásada legální licence
 • zásada zdrženlivosti a přiměřenosti
 • zásada procesní rovnosti
 • zásada spolupráce
 • zásada poučovací
 • zásada vstřícnosti a slušnosti
 • zásada rychlosti a hospodárnosti
 • zásada volného hodnocení důkazů
 • zásada legitimního očekávání
 • zásada materiální pravdy (Zákon o správě daní a poplatků § 2, odst. 7 – zastřený právní úkon)
 • zásada neveřejnosti
 • zásada shromažďování osobních údajů

Řízení

Jak bylo výše řečeno, správa daní je postup, který je stanovený zákonem, vede ke správnému stanovení daně. Správa daně probíhá vždy v rámci tzv. řízení. Základní řízení je daňové řízení, jehož účel je shodný s cílem správy daní. Předmětem řízení je vždy konkrétní vyměřovaná daň. Daňové řízení je souhrnem postupů a dílčích řízení vedoucích ke správnému zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady. Cíl daňového řízení je tedy shodný s cílem správy daně. Daňové řízení má tři dílčí řízení, a to v rovině nalézací, v rovině platební a v rovině mimořádných opravných a rozhodčích prostředků. Vedle daňového řízení existují i jiná řízení, jako např. řízení registrační, řízení o vydání závazného posouzení, odvolací řízení, vyměřovací nebo doměřovací řízení, v rámci kterého je doměřována pokuta nebo penále.

Postup

Postupem se rozumí postup správce daně vedoucí k základnímu cíli správy daní, tedy ke správnému vyměření a zjištění daně. Správce daně se, na rozdíl od daňového subjektu, musí řídit postupy, které mu vymezuje zákon.

Mezi základní postupy patří:

 • vyhledávací činnost,
 • vysvětlení,
 • místní šetření,
 • zajištění věci a její propadnutí,
 • postup k odstranění pochybností (POP),
 • daňová kontrola

Další informace

Odborné články k tématu

Rozšířený senát NSS rozhodl: subjektivní lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší se nepoužije

Rozšířený senát NSS rozhodl: subjektivní lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší se nepoužije

Jak jsme v minulosti informovali, rozšířenému senátu Nejvyššího správního soudu (NSS) byla předložena k posouzení právní otázka, zda pro podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší platí vedle objektivní lhůty odpovídající lhůtě pro stanovení…
Pojistné Milostivé léto pro klienty ČSSZ

Pojistné Milostivé léto pro klienty ČSSZ

Dne 23. 6. 2023 byl ve Sbírce listin vyhlášen zákon č. 181/2023 o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů, který umožní klientům České správy sociálního…
Milostivé léto pro dlužníky na daních a sociálním pojištění

Milostivé léto pro dlužníky na daních a sociálním pojištění

Daňové milostivé léto Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů a předložila jej Senátu. Cílem návrhu je dát daňovým dlužníkům možnost zbavit se dosud neuhrazených dluhů na penále, úrocích a…
Finanční úřady letos nebudou pokutovat chybně podaná daňová přiznání

Finanční úřady letos nebudou pokutovat chybně podaná daňová přiznání

V souvislosti se zřízením datové schránky u významně rozšířeného okruhu osob, zaznamenal finanční úřad velký nárůst chybně podaných daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob, popř. i právnických osob z důvodu nerespektování obecné povinnosti…
Zrušení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů nad 40 mil. Kč

Zrušení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů nad 40 mil. Kč

Rádi bychom upozornili na jedno ze zásadních témat, které bylo zveřejněno v rámci ozdravného balíčku, avšak mediálně mu nebylo věnováno tolik pozornosti. Vláda navrhla zcela zrušit osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů, pakliže tyto…
K povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky

K povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky

S účinností od 1. 1. 2023 došlo novelizací zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů k rozšíření okruhu osob, kterým se datové schránky zřizují „automaticky“ (resp. bez ohledu na…
Z judikatury: Oprávnění správce daně odmítnout nárok na odpočet DPH v důsledku účasti na podvodu

Z judikatury: Oprávnění správce daně odmítnout nárok na odpočet DPH v důsledku účasti na podvodu

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém rozsudku č. j. 7 Afs 45/2021 - 57 ze dne 27. února 2023 rozhodl ve prospěch našeho klienta, kterého jsme zastupovali v kauze doměření daně z přidané hodnoty, kdy správce daně odepřel nárok na odpočet za přijatá…
Rozsudek ARGO-HYTOS 2 Afs 66/2021 ve světle okolností této kauzy

Rozsudek ARGO-HYTOS 2 Afs 66/2021 ve světle okolností této kauzy

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal rozsudek ve věci klienta Grant Thornton, jímž zrušil rozhodnutí krajského soudu (KS) potvrzující doměření daně z titulu nedostatečné marže u daňového subjektu – smluvního výrobce, které bylo provedeno na základě…
« Předchozí stránka
12346101519