Správa daní - daňový řád

Daňový řád je procesní zákon, podle kterého postupují daňoví poplatníci, plátci daně, popřípadě další osoby a správci daně při vybírání daní neboli slovy zákona při správě daní.

Daňová správa představuje složitý komplex interakcí a právních vztahů mezi správcem daně a dalšími zúčastněnými subjekty. K nim patříte především Vy - daňové subjekty při výkonu Vašich podnikatelských rozhodnutí, jejichž důsledky není možné vždy předem zaručeně předvídat. Tento komplex je souhrn veřejnoprávních vztahů, charakteristických asymetrií a nerovností kladenou ve Váš neprospěch. Nadřazenost orgánu veřejné moci umožňuje správcům daně rozhodovat o Vašich subjektivních právech a povinnostech, proto je víc než důležité, abyste stejnou silou a schopností, správně strategicky rozhodovat a takticky se ve sporu pohybovat, disponovali také Vy. Vaše základní ochrana spočívá v aplikaci procesního pravidla „secundum et intra legem“ (chování na základě a v mezích zákon).

Meze těchto interakci jsou tak vymezené zákonem a dle ústavní právní normy jste oprávněni činit všechno, co Vám zákon nezakazuje a nemůžete být nuceni činit to, co samotný zákon neukládá. Podstatná je proto znalost Vašich možností a hranic. Klíčovým zdrojem regulace vzájemných právních vztahů mezi daňovými subjekty a správci daní je daňový řád. Kogentnost jeho právních norem nepřipouští možnost odchylky od právní dispozice a možné úkony, stejně jako jejich charakter je striktně správci daně předurčen. Ochranu a vítězství v daňových litigacích je tak možné předpokládat jenom se znalostí právních předpisů, adekvátní soudní judikatury a schopnosti aplikovat daňové právní normy tak, aby řešení bylo výhodné a vedlo k Vaší spokojenosti. Jsme připraveni zabezpečit rovnost v této interakci a odstraňovat tak překážky v rozvoji Vašeho podnikání.

Základní zásady správy daní

 • zásada zákonnosti
 • zásada legální licence
 • zásada zdrženlivosti a přiměřenosti
 • zásada procesní rovnosti
 • zásada spolupráce
 • zásada poučovací
 • zásada vstřícnosti a slušnosti
 • zásada rychlosti a hospodárnosti
 • zásada volného hodnocení důkazů
 • zásada legitimního očekávání
 • zásada materiální pravdy (Zákon o správě daní a poplatků § 2, odst. 7 – zastřený právní úkon)
 • zásada neveřejnosti
 • zásada shromažďování osobních údajů

Řízení

Jak bylo výše řečeno, správa daní je postup, který je stanovený zákonem, vede ke správnému stanovení daně. Správa daně probíhá vždy v rámci tzv. řízení. Základní řízení je daňové řízení, jehož účel je shodný s cílem správy daní. Předmětem řízení je vždy konkrétní vyměřovaná daň. Daňové řízení je souhrnem postupů a dílčích řízení vedoucích ke správnému zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady. Cíl daňového řízení je tedy shodný s cílem správy daně. Daňové řízení má tři dílčí řízení, a to v rovině nalézací, v rovině platební a v rovině mimořádných opravných a rozhodčích prostředků. Vedle daňového řízení existují i jiná řízení, jako např. řízení registrační, řízení o vydání závazného posouzení, odvolací řízení, vyměřovací nebo doměřovací řízení, v rámci kterého je doměřována pokuta nebo penále.

Postup

Postupem se rozumí postup správce daně vedoucí k základnímu cíli správy daní, tedy ke správnému vyměření a zjištění daně. Správce daně se, na rozdíl od daňového subjektu, musí řídit postupy, které mu vymezuje zákon.

Mezi základní postupy patří:

 • vyhledávací činnost,
 • vysvětlení,
 • místní šetření,
 • zajištění věci a její propadnutí,
 • postup k odstranění pochybností (POP),
 • daňová kontrola

Další informace

Odborné články k tématu

Úrok z neoprávněného jednání správce daně

Úrok z neoprávněného jednání správce daně

Pokud správce daně v rozporu se zákonem prodlévá s předepsáním úroku z neoprávněného jednání, náleží daňovému subjektu z těchto úroků rovněž další úrok. Tento závěr vyplývá z právní věty výše uvedeného judikátu Nejvyššího správního soudu. Příběh,…
Pozor! Hackeři se vydávají za Českou poštu a požadují platbu „daně“

Pozor! Hackeři se vydávají za Českou poštu a požadují platbu „daně“

Hackeři posílají svým obětem jak SMS, tak e-maily vydávající se za Českou poštu.  Požadují v nich kliknout na podvržený odkaz „cekposta.cz“ (správný odkaz je ceskaposta.cz) a po kliknutí na tlačítko „Výplata“ vás přesměrují na výběr platebních bran,…
Doprodej zahřívaných tabákových výrobků

Doprodej zahřívaných tabákových výrobků

V souvislosti s postupnou změnou sazeb daně z tabákových výrobků v etapách od 01.02.2021, 01.01.2022 a 01.01.2023 platí zákaz prodeje a skladování tabákových výrobků s tabákovou nálepkou se starší sazbou po uplynutí stanoveného přechodného období.…
Schválené financování dětských skupin ze státního rozpočtu

Schválené financování dětských skupin ze státního rozpočtu

Poslanecká sněmovna schválila financování dětských skupin ze státního rozpočtu. Podpora bude vázaná na smlouvy s rodiči a nebude se jako doposud odvíjet od skutečné docházky, čímž odpadnou sankce za nemocnost a zajistí se finanční stabilita zařízení…
Nová pravidla pro odpočet úroků z úvěru na financování bytových potřeb

Nová pravidla pro odpočet úroků z úvěru na financování bytových potřeb

Nabytím účinnosti zákona č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, se zrušila daň z nabytí nemovitých věcí a došlo i ke změnám v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen…
Prodloužené záruky a DPH – osvobozená pojišťovací činnost

Prodloužené záruky a DPH – osvobozená pojišťovací činnost

Soudní dvůr EU v nedávném rozhodnutí C-695/19 Rádio Popular poskytl odpovědi na předběžné otázky týkající se DPH posouzení a dopadů u tzv. prodloužených záruk. V dané situaci prodávala portugalská společnost Rádio Popular domácí spotřebiče a další…
Pravidla a důsledky plošného promíjení úroků z prodlení v souvislosti s pandemií COVID-19

Pravidla a důsledky plošného promíjení úroků z prodlení v souvislosti s pandemií COVID-19

V souvislosti s mimořádnou situací spojenou s pandemií COVID-19 vydala ministryně financí v loňském a letošním roce několik rozhodnutí, která daňovým poplatníkům přinesla plošné úlevy v plnění daňových povinností, jakož i zmírnění sankcí v případě…
Potvrzeno nejvyšším správním soudem: daňový subjekt má nárok na úrok z úroku

Potvrzeno nejvyšším správním soudem: daňový subjekt má nárok na úrok z úroku

Tento článek je věnován právnímu názoru vyjádřenému judikaturou Nejvyššího správního soudu k otázce, zda nárok na úrok z neoprávněného jednání správce daně podle ust. § 254 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném do 31. 12. 2020 (dále…
« Předchozí stránka
1234581215