Správa daní - daňový řád

Daňový řád je procesní zákon, podle kterého postupují daňoví poplatníci, plátci daně, popřípadě další osoby a správci daně při vybírání daní neboli slovy zákona při správě daní.

Daňová správa představuje složitý komplex interakcí a právních vztahů mezi správcem daně a dalšími zúčastněnými subjekty. K nim patříte především Vy - daňové subjekty při výkonu Vašich podnikatelských rozhodnutí, jejichž důsledky není možné vždy předem zaručeně předvídat. Tento komplex je souhrn veřejnoprávních vztahů, charakteristických asymetrií a nerovností kladenou ve Váš neprospěch. Nadřazenost orgánu veřejné moci umožňuje správcům daně rozhodovat o Vašich subjektivních právech a povinnostech, proto je víc než důležité, abyste stejnou silou a schopností, správně strategicky rozhodovat a takticky se ve sporu pohybovat, disponovali také Vy. Vaše základní ochrana spočívá v aplikaci procesního pravidla „secundum et intra legem“ (chování na základě a v mezích zákon).

Meze těchto interakci jsou tak vymezené zákonem a dle ústavní právní normy jste oprávněni činit všechno, co Vám zákon nezakazuje a nemůžete být nuceni činit to, co samotný zákon neukládá. Podstatná je proto znalost Vašich možností a hranic. Klíčovým zdrojem regulace vzájemných právních vztahů mezi daňovými subjekty a správci daní je daňový řád. Kogentnost jeho právních norem nepřipouští možnost odchylky od právní dispozice a možné úkony, stejně jako jejich charakter je striktně správci daně předurčen. Ochranu a vítězství v daňových litigacích je tak možné předpokládat jenom se znalostí právních předpisů, adekvátní soudní judikatury a schopnosti aplikovat daňové právní normy tak, aby řešení bylo výhodné a vedlo k Vaší spokojenosti. Jsme připraveni zabezpečit rovnost v této interakci a odstraňovat tak překážky v rozvoji Vašeho podnikání.

Základní zásady správy daní

 • zásada zákonnosti
 • zásada legální licence
 • zásada zdrženlivosti a přiměřenosti
 • zásada procesní rovnosti
 • zásada spolupráce
 • zásada poučovací
 • zásada vstřícnosti a slušnosti
 • zásada rychlosti a hospodárnosti
 • zásada volného hodnocení důkazů
 • zásada legitimního očekávání
 • zásada materiální pravdy (Zákon o správě daní a poplatků § 2, odst. 7 – zastřený právní úkon)
 • zásada neveřejnosti
 • zásada shromažďování osobních údajů

Řízení

Jak bylo výše řečeno, správa daní je postup, který je stanovený zákonem, vede ke správnému stanovení daně. Správa daně probíhá vždy v rámci tzv. řízení. Základní řízení je daňové řízení, jehož účel je shodný s cílem správy daní. Předmětem řízení je vždy konkrétní vyměřovaná daň. Daňové řízení je souhrnem postupů a dílčích řízení vedoucích ke správnému zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady. Cíl daňového řízení je tedy shodný s cílem správy daně. Daňové řízení má tři dílčí řízení, a to v rovině nalézací, v rovině platební a v rovině mimořádných opravných a rozhodčích prostředků. Vedle daňového řízení existují i jiná řízení, jako např. řízení registrační, řízení o vydání závazného posouzení, odvolací řízení, vyměřovací nebo doměřovací řízení, v rámci kterého je doměřována pokuta nebo penále.

Postup

Postupem se rozumí postup správce daně vedoucí k základnímu cíli správy daní, tedy ke správnému vyměření a zjištění daně. Správce daně se, na rozdíl od daňového subjektu, musí řídit postupy, které mu vymezuje zákon.

Mezi základní postupy patří:

 • vyhledávací činnost,
 • vysvětlení,
 • místní šetření,
 • zajištění věci a její propadnutí,
 • postup k odstranění pochybností (POP),
 • daňová kontrola

Další informace

Odborné články k tématu

Kdy vyhledávací činnost správce daně překročí své meze a fakticky se jedná o daňovou kontrolu? Jaké procesní důsledky takový záměr může mít?

Kdy vyhledávací činnost správce daně překročí své meze a fakticky se jedná o daňovou kontrolu? Jaké procesní důsledky takový záměr může mít?

Správce daně je v rámci své zákonem svěřené činnosti oprávněn provádět tzv. vyhledávací činnost, kdy vyhledává důkazní prostředky a daňové subjekty a zjišťuje plnění jejich povinností při správě daní před zahájením řízení i v jeho průběhu. V rámci…
Pozor na možnost vzniku penále při podání dodatečného daňového přiznání

Pozor na možnost vzniku penále při podání dodatečného daňového přiznání

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k novele zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), v důsledku které doznalo změny pravidlo, že penále ve výši 20 % doměřené daně nevzniká v případě podání dodatečného…
Nejvyšší správní soud: K prokázání zdanění částek na bankovním účtu

Nejvyšší správní soud: K prokázání zdanění částek na bankovním účtu

Nejvyšší správní soud (dále „NSS“) rozhodl ve věci povinnosti fyzické osoby prokázat částky připsané na její bankovní účet a to, zdali byly zdaněny (Rozsudek NSS 5 Afs 256/2020 ze dne 22.10.2021), resp. zda dané příjmy na účtu nepodléhají dani. V…
Ukončení DIS na konci února 2022, přechod na novou DIS+

Ukončení DIS na konci února 2022, přechod na novou DIS+

Jak jsme již informovali dříve v GT News, na konci února 2022 končí provoz původních DIS (daňových informačních schránek). Od 1. 3. 2022 by měly být využívány výhradně nové DIS+. V nové DIS+ jsou přístupné vybrané údaje z daňového spisu vedeného u…
Informace Generálního finančního ředitelství k nové možnosti zveřejnění účetní závěrky do veřejného rejstříku

Informace Generálního finančního ředitelství k nové možnosti zveřejnění účetní závěrky do veřejného rejstříku

V prosinci roku 2021 jsme Vás již informovali o nové možnosti zveřejňování účetní závěrek, která byla vnesena do zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, její novelou. S účinností od 1.1.2021 je umožněno účetním jednotkám, které jsou obchodními…
Webové aplikace finanční správy

Webové aplikace finanční správy

Finanční správa začala přecházet z interaktivních PDF formulářů na jednoduché webové aplikace. Příklady jsme již mohli vidět u oznámení o vstupu do paušálního režimu či žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu. Nyní již existují i aplikace na…
Ukončení přístupu do původních daňových informačních schránek (DIS)

Ukončení přístupu do původních daňových informačních schránek (DIS)

V letošním roce finanční správa představila na daňovém portálu MOJE daně modernizovanou daňovou informační schránku PLUS (DIS+), která oproti původní DIS umožňuje např. předvyplnění vybraných údajů do EPO formuláře, odesílání písemností přímo bez…
Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení – změna pokynu GFŘ-D-29

Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení – změna pokynu GFŘ-D-29

Dne 16. 12. 2021 byl ve Finančním zpravodaji 38/2021 zveřejněn dodatek č. 8 k pokynu GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, vydaný Generálním finančním ředitelstvím k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení (dále jen „Pokyn“). Pokyn…
« Předchozí stránka
1234591317