Správa daní - daňový řád

Daňový řád je procesní zákon, podle kterého postupují daňoví poplatníci, plátci daně, popřípadě další osoby a správci daně při vybírání daní neboli slovy zákona při správě daní.

Daňová správa představuje složitý komplex interakcí a právních vztahů mezi správcem daně a dalšími zúčastněnými subjekty. K nim patříte především Vy - daňové subjekty při výkonu Vašich podnikatelských rozhodnutí, jejichž důsledky není možné vždy předem zaručeně předvídat. Tento komplex je souhrn veřejnoprávních vztahů, charakteristických asymetrií a nerovností kladenou ve Váš neprospěch. Nadřazenost orgánu veřejné moci umožňuje správcům daně rozhodovat o Vašich subjektivních právech a povinnostech, proto je víc než důležité, abyste stejnou silou a schopností, správně strategicky rozhodovat a takticky se ve sporu pohybovat, disponovali také Vy. Vaše základní ochrana spočívá v aplikaci procesního pravidla „secundum et intra legem“ (chování na základě a v mezích zákon).

Meze těchto interakci jsou tak vymezené zákonem a dle ústavní právní normy jste oprávněni činit všechno, co Vám zákon nezakazuje a nemůžete být nuceni činit to, co samotný zákon neukládá. Podstatná je proto znalost Vašich možností a hranic. Klíčovým zdrojem regulace vzájemných právních vztahů mezi daňovými subjekty a správci daní je daňový řád. Kogentnost jeho právních norem nepřipouští možnost odchylky od právní dispozice a možné úkony, stejně jako jejich charakter je striktně správci daně předurčen. Ochranu a vítězství v daňových litigacích je tak možné předpokládat jenom se znalostí právních předpisů, adekvátní soudní judikatury a schopnosti aplikovat daňové právní normy tak, aby řešení bylo výhodné a vedlo k Vaší spokojenosti. Jsme připraveni zabezpečit rovnost v této interakci a odstraňovat tak překážky v rozvoji Vašeho podnikání.

Základní zásady správy daní

 • zásada zákonnosti
 • zásada legální licence
 • zásada zdrženlivosti a přiměřenosti
 • zásada procesní rovnosti
 • zásada spolupráce
 • zásada poučovací
 • zásada vstřícnosti a slušnosti
 • zásada rychlosti a hospodárnosti
 • zásada volného hodnocení důkazů
 • zásada legitimního očekávání
 • zásada materiální pravdy (Zákon o správě daní a poplatků § 2, odst. 7 – zastřený právní úkon)
 • zásada neveřejnosti
 • zásada shromažďování osobních údajů

Řízení

Jak bylo výše řečeno, správa daní je postup, který je stanovený zákonem, vede ke správnému stanovení daně. Správa daně probíhá vždy v rámci tzv. řízení. Základní řízení je daňové řízení, jehož účel je shodný s cílem správy daní. Předmětem řízení je vždy konkrétní vyměřovaná daň. Daňové řízení je souhrnem postupů a dílčích řízení vedoucích ke správnému zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady. Cíl daňového řízení je tedy shodný s cílem správy daně. Daňové řízení má tři dílčí řízení, a to v rovině nalézací, v rovině platební a v rovině mimořádných opravných a rozhodčích prostředků. Vedle daňového řízení existují i jiná řízení, jako např. řízení registrační, řízení o vydání závazného posouzení, odvolací řízení, vyměřovací nebo doměřovací řízení, v rámci kterého je doměřována pokuta nebo penále.

Postup

Postupem se rozumí postup správce daně vedoucí k základnímu cíli správy daní, tedy ke správnému vyměření a zjištění daně. Správce daně se, na rozdíl od daňového subjektu, musí řídit postupy, které mu vymezuje zákon.

Mezi základní postupy patří:

 • vyhledávací činnost,
 • vysvětlení,
 • místní šetření,
 • zajištění věci a její propadnutí,
 • postup k odstranění pochybností (POP),
 • daňová kontrola

Další informace

Odborné články k tématu

Prodlení s úhradou daně se v důsledku zvyšující se repo sazby ČNB prodraží

Prodlení s úhradou daně se v důsledku zvyšující se repo sazby ČNB prodraží

Vývoj legislativy a aktuální stav S účinností od 1. 1. 2021 jsme uvítali novelu zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, jíž došlo ke snížení úroků z prodlení s úhradou nedoplatku na dani.  Do konce roku 2020 platilo, že: „Daňovému subjektu vzniká…
Finanční správa zjednodušuje přihlášení zahraniční fyzické osoby do portálu Moje daně

Finanční správa zjednodušuje přihlášení zahraniční fyzické osoby do portálu Moje daně

Uživatelé, kteří jsou držiteli přístupových údajů do datové schránky nebo zaručené identity (NIA) a dosud nemohli využívat služby daňové informační schránky plus (DIS+), protože nejsou registrování v Registru obyvatel, budou mít nově možnost získat…
Z judikatury: Obrana proti stanovení daně pomocí pomůcek

Z judikatury: Obrana proti stanovení daně pomocí pomůcek

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) v rozsudku 6 Afs 273/2020 ze dne 18. května 2022 posuzoval spor mezi Odvolacím finančním ředitelstvím a fyzickou osobou (dále jen „žalobce“) ve věci nesprávného stanovení daně podle pomůcek. Správce daně dne 30…
Kdy vyhledávací činnost správce daně překročí své meze a fakticky se jedná o daňovou kontrolu? Jaké procesní důsledky takový záměr může mít?

Kdy vyhledávací činnost správce daně překročí své meze a fakticky se jedná o daňovou kontrolu? Jaké procesní důsledky takový záměr může mít?

Správce daně je v rámci své zákonem svěřené činnosti oprávněn provádět tzv. vyhledávací činnost, kdy vyhledává důkazní prostředky a daňové subjekty a zjišťuje plnění jejich povinností při správě daní před zahájením řízení i v jeho průběhu. V rámci…
Pozor na možnost vzniku penále při podání dodatečného daňového přiznání

Pozor na možnost vzniku penále při podání dodatečného daňového přiznání

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k novele zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), v důsledku které doznalo změny pravidlo, že penále ve výši 20 % doměřené daně nevzniká v případě podání dodatečného…
Nejvyšší správní soud: K prokázání zdanění částek na bankovním účtu

Nejvyšší správní soud: K prokázání zdanění částek na bankovním účtu

Nejvyšší správní soud (dále „NSS“) rozhodl ve věci povinnosti fyzické osoby prokázat částky připsané na její bankovní účet a to, zdali byly zdaněny (Rozsudek NSS 5 Afs 256/2020 ze dne 22.10.2021), resp. zda dané příjmy na účtu nepodléhají dani. V…
Ukončení DIS na konci února 2022, přechod na novou DIS+

Ukončení DIS na konci února 2022, přechod na novou DIS+

Jak jsme již informovali dříve v GT News, na konci února 2022 končí provoz původních DIS (daňových informačních schránek). Od 1. 3. 2022 by měly být využívány výhradně nové DIS+. V nové DIS+ jsou přístupné vybrané údaje z daňového spisu vedeného u…
Informace Generálního finančního ředitelství k nové možnosti zveřejnění účetní závěrky do veřejného rejstříku

Informace Generálního finančního ředitelství k nové možnosti zveřejnění účetní závěrky do veřejného rejstříku

V prosinci roku 2021 jsme Vás již informovali o nové možnosti zveřejňování účetní závěrek, která byla vnesena do zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, její novelou. S účinností od 1.1.2021 je umožněno účetním jednotkám, které jsou obchodními…
« Předchozí stránka
1234591317