Správa daní - daňový řád

Daňový řád je procesní zákon, podle kterého postupují daňoví poplatníci, plátci daně, popřípadě další osoby a správci daně při vybírání daní neboli slovy zákona při správě daní.

Daňová správa představuje složitý komplex interakcí a právních vztahů mezi správcem daně a dalšími zúčastněnými subjekty. K nim patříte především Vy - daňové subjekty při výkonu Vašich podnikatelských rozhodnutí, jejichž důsledky není možné vždy předem zaručeně předvídat. Tento komplex je souhrn veřejnoprávních vztahů, charakteristických asymetrií a nerovností kladenou ve Váš neprospěch. Nadřazenost orgánu veřejné moci umožňuje správcům daně rozhodovat o Vašich subjektivních právech a povinnostech, proto je víc než důležité, abyste stejnou silou a schopností, správně strategicky rozhodovat a takticky se ve sporu pohybovat, disponovali také Vy. Vaše základní ochrana spočívá v aplikaci procesního pravidla „secundum et intra legem“ (chování na základě a v mezích zákon).

Meze těchto interakci jsou tak vymezené zákonem a dle ústavní právní normy jste oprávněni činit všechno, co Vám zákon nezakazuje a nemůžete být nuceni činit to, co samotný zákon neukládá. Podstatná je proto znalost Vašich možností a hranic. Klíčovým zdrojem regulace vzájemných právních vztahů mezi daňovými subjekty a správci daní je daňový řád. Kogentnost jeho právních norem nepřipouští možnost odchylky od právní dispozice a možné úkony, stejně jako jejich charakter je striktně správci daně předurčen. Ochranu a vítězství v daňových litigacích je tak možné předpokládat jenom se znalostí právních předpisů, adekvátní soudní judikatury a schopnosti aplikovat daňové právní normy tak, aby řešení bylo výhodné a vedlo k Vaší spokojenosti. Jsme připraveni zabezpečit rovnost v této interakci a odstraňovat tak překážky v rozvoji Vašeho podnikání.

Základní zásady správy daní

 • zásada zákonnosti
 • zásada legální licence
 • zásada zdrženlivosti a přiměřenosti
 • zásada procesní rovnosti
 • zásada spolupráce
 • zásada poučovací
 • zásada vstřícnosti a slušnosti
 • zásada rychlosti a hospodárnosti
 • zásada volného hodnocení důkazů
 • zásada legitimního očekávání
 • zásada materiální pravdy (Zákon o správě daní a poplatků § 2, odst. 7 – zastřený právní úkon)
 • zásada neveřejnosti
 • zásada shromažďování osobních údajů

Řízení

Jak bylo výše řečeno, správa daní je postup, který je stanovený zákonem, vede ke správnému stanovení daně. Správa daně probíhá vždy v rámci tzv. řízení. Základní řízení je daňové řízení, jehož účel je shodný s cílem správy daní. Předmětem řízení je vždy konkrétní vyměřovaná daň. Daňové řízení je souhrnem postupů a dílčích řízení vedoucích ke správnému zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady. Cíl daňového řízení je tedy shodný s cílem správy daně. Daňové řízení má tři dílčí řízení, a to v rovině nalézací, v rovině platební a v rovině mimořádných opravných a rozhodčích prostředků. Vedle daňového řízení existují i jiná řízení, jako např. řízení registrační, řízení o vydání závazného posouzení, odvolací řízení, vyměřovací nebo doměřovací řízení, v rámci kterého je doměřována pokuta nebo penále.

Postup

Postupem se rozumí postup správce daně vedoucí k základnímu cíli správy daní, tedy ke správnému vyměření a zjištění daně. Správce daně se, na rozdíl od daňového subjektu, musí řídit postupy, které mu vymezuje zákon.

Mezi základní postupy patří:

 • vyhledávací činnost,
 • vysvětlení,
 • místní šetření,
 • zajištění věci a její propadnutí,
 • postup k odstranění pochybností (POP),
 • daňová kontrola

Další informace

Odborné články k tématu

Komplexní vedení agendy digitálních měn (kryptoměny)

Komplexní vedení agendy digitálních měn (kryptoměny)

V současné době se stále častěji setkáváme s dotazy k automatickému obchodování na finančních trzích (Auto/Algo Trading), k obchodování na neregulovaných burzách kryptoměn či k využívání kryptoměn jako platebních prostředků. S tím souvisí dotazy,…
Výpočet úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021

Výpočet úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k novele zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), přičemž jednou ze zásadních změn je změna v právní úpravě úroků, a to jak úroků, jež hradí daňový subjekt tak i úroků,…
Možnost posunutí termínu pro podání daňového přiznání

Možnost posunutí termínu pro podání daňového přiznání

Nejzazším termínem pro podání daňového přiznání k daním z příjmů nadále zůstává zákonný termín 1.7.2021 (týká se poplatníků mající zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo je-li daňové přiznání podáno daňovým poradcem),…
Přiznání k dani z příjmů 2020 - velký přehled termínů

Přiznání k dani z příjmů 2020 - velký přehled termínů

Cílem tohoto článku je upozornit na povinnosti dané platnou legislativou, která mimochodem prošla významnými změnami, ale i na dopady generálního pardonu s ohledem na současnou epidemiologickou situaci.       Termíny pro podání daňového přiznání k…
Prominutí daně z příjmů v souvislosti s nesplněním podmínek odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání

Prominutí daně z příjmů v souvislosti s nesplněním podmínek odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání

Dne 27. 4. 2021 bylo ve Finančním zpravodaji č. 20/2021 vydáno Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru, které se týká daně z příjmů právnických osob a fyzických osob odpovídající daňové…
Zneužití práva v daních

Zneužití práva v daních

Dovolujeme si Vás upozornit na rozsudek, který přináší další posun v aplikaci zneužití práva v daních.Jedná se o rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. února 2021 sp. zn. 10 Af 29/2019 - 123 ve věci posouzení daňové uznatelnosti úroků z půjčky…
Informace k platbě daně z nemovitostí za rok 2021

Informace k platbě daně z nemovitostí za rok 2021

Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů každoročně rozesílány poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají zřízenu datovou schránku. Finanční správa vydala informaci, jak to bude letos…
Z judikatury: Ručení za DPH u přijatého zdanitelného plnění od nespolehlivého plátce neplatí automaticky

Z judikatury: Ručení za DPH u přijatého zdanitelného plnění od nespolehlivého plátce neplatí automaticky

Nejvyšší správní soud („NSS“) v rozsudku č. 3 Afs 114/2018 – 87 odmítl přístup daňové správy, která automaticky považuje plátce, který přijme zdanitelné plnění od nespolehlivého plátce, za osobu ručící za neodvedenou DPH dle § 109 odst. 3 zákona o…
« Předchozí stránka
123481114