Převodní ceny

Nastavení převodních cen mezi spojenými osobami reguluje téměř každá daňová správa na světě.

Jde o nástroj k ochraně lokálního daňového základu. Je celosvětovým standardem, že převodní ceny musí respektovat princip tržního odstupu. V České republice je tento princip zakotven přímo v zákoně o daních z příjmů.

Proč je důležité mít vyřešené financování ve skupině?

V současné době finanční správa při kontrolách transferových cen stále více cílí na oblast vnitroskupinového financování. Rizikovost nastavení umocňuje i stávající trend vývoje mezibankovní sazby a rozevírající se nůžky mezi korunou a eurem.

Nové pokyny v dané oblasti se orientují zejména na správné vymezení vnitroskupinových finančních transakcí, vnitroskupinové financování zahrnující primárně vnitroskupinové úvěry, cash-pooling, finanční garance a na jednotlivé formy pojištění rizik.

V srpnu 2021 vydalo Generální finanční ředitelství („GFŘ”) pokyny OECD v českém jazyce a zároveň vydáním souvisejících dokumentů vyslalo daňovým subjektům další varovný signál nejen o zvyšující se kvalifikaci pracovníků české finanční správy v oblasti vnitroskupinového financování. V této souvislosti lze v nadcházejících obdobích očekávat, že správce daně svou pozornost zaměří na financování ve skupině o to více. Tento trend v oblasti finančních transakcí potvrzuje i zapracování související kapitoly do aktualizované verze Směrnice OECD z ledna roku 2022.

S ohledem na výše uvedené bychom doporučili nastavení vnitroskupinového financování náležitě zdokumentovat zpracováním dokumentace transferových cen.

Nesprávným nastavením odměny / úrokových sazeb se daňový subjekt vystavuje riziku doměření daně. Zároveň ale vypovídá struktura financování mnohé o nastavení managementu celé skupiny, což je základní prvek  kontroly všech ostatních transakcí a daňové uznatelnosti nákladů obecně.                                                                                                                         
Na konkrétní výši převodní ceny (úrokové sazby) má vliv značné množství parametrů. Pro stanovení převodní ceny (úrokové sazby) je tak u finančních transakcí nutné zkoumat zejména následující faktory:

  • Kreditní rating dlužníka v dané transakci
  • Datum reálného poskytnutí vnitroskupinových úvěrů  
  • Splatnost 
  • Zajištění 
  • Měna
  • Ostatní parametry – zda lze například úvěr předčasně splatit atd.

Oblast vnitroskupinového financování by rozhodně neměla být podceňována a měla by ji být věnována stejná náležitá péče jako ostatním transakcím ve skupině.

U finančních transakcí poskytovaných v CZK je navíc, s ohledem na nynější opakované navyšování úrokových sazeb ČNB, nutné aktuálně postupovat o to obezřetněji. Základní povinností jednatelů je totiž ověřovat, zda není nutné v současnosti využívané financování ve skupině refinancovat dle aktuálních tržních podmínek. Navyšování úrokových sazeb ČNB se de facto ihned promítá do tržních úrokových sazeb, a proto je nutné tento aktuální stav reflektovat a neprodleně na něj reagovat.

Pro nastavení úrokových sazeb tak, aby byly v souladu s principem tržního odstupu, využíváme databázi Bloomberg.

Bloomberg je zdaleka nejobsáhlejší externí (komerční) databází obsahující zároveň nejaktuálnější informace o finančních nástrojích (real-time data), které lze mít pro účely převodních cen v oblasti finančních transakcí k dispozici. Z tohoto důvodu je Bloomberg oprávněně považován za nejvhodnější nástroj k posouzení či nastavení převodních cen v oblasti finančních transakcí.

Rádi Vám proto nabídneme naše služby spočívající v posouzení již aplikovaných vnitroskupinových úrokových sazeb či v nastavení sazeb reflektujících aktuální tržní podmínky.

V případě zájmu kontaktujte Jiřího Jakoubka nebo Jakuba Kramoliše.

Jiří Jakoubek | Partner
M: +420 731 633 704
E: jiri.jakoubek@cz.gt.com

Jakub Kramoliš | Manager
M: +420 777 556 909
E: jakub.kramolis@cz.gt.com

 

NSS klepl správce daně přes prsty kvůli nepřezkoumatelné analýze v oblasti převodních cen

NSS klepl správce daně přes prsty kvůli nepřezkoumatelné analýze v oblasti převodních cen

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal rozsudek, jímž zrušil rozhodnutí krajského soudu potvrzujícího doměření daně z titulu nedostatečné marže u daňového subjektu – smluvního výrobce, které bylo provedeno na základě správcem daně připravené, avšak z…
Z judikatury: Cash pooling v rámci daňové kontroly

Z judikatury: Cash pooling v rámci daňové kontroly

Dne 27. 10. 2022 vydal Nejvyšší správní soud (NSS) rozsudek k problematice ceny obvyklé v případě cash poolingu, včetně povinnosti správce daně doložit a prokázat obvyklý úrok. Rozsudek stojí za zvýšenou pozornost přinejmenším proto, že se věnuje…
Spolkový finanční soud se vyjádřil k nastavení převodních cen vnitroskupinového financování

Spolkový finanční soud se vyjádřil k nastavení převodních cen vnitroskupinového financování

Jak jsme upozornili na semináři k aktualitám a novinkám v oblasti daní, kromě reakce na aktuální pandemii se v oblasti transferových cen posunulo i vnímání a pojetí pravidel vnitroskupinového financování. Český správce daně zveřejnil v tomto roce…
Finanční správa loni doměřila 1,4 mld. Kč v rámci kontrol převodních cen

Finanční správa loni doměřila 1,4 mld. Kč v rámci kontrol převodních cen

Finanční zpráva zveřejnila začátkem června výsledky statistiky kontrol převodních cen mezi spojenými osobami za období roku 2020. Suma doměřené daně byla nejvyšší od roku 2012 a tvoří téměř čtvrtinu celkové částky doměřené na převodních cenách od…
Dopady pandemie Covid -19 na převodní ceny a postoj správce daně

Dopady pandemie Covid -19 na převodní ceny a postoj správce daně

Pandemická celosvětová krize má vliv i na převodní ceny. Mnoho vzájemně propojených podniků řeší propad poptávky, mimořádné náklady nebo další nestandardní situace, které mají významný vliv na jejich ekonomické výsledky. OECD proto vydala na konci…
Transferové ceny – nový pokyn D34

Transferové ceny – nový pokyn D34

Ministerstvo financí vydalo koncem května letošního roku nový pokyn D - 34 k transferovým cenám. Podle slov autorů pokynu je „Pokyn vydáván v návaznosti na v roce 2017 aktualizovanou Směrnici o převodních cenách OECD. Principy uváděné v tomto pokynu…
Závazné posouzení u převodních cen

Závazné posouzení u převodních cen

Problematika převodních cen se v posledních letech stala jedním z hlavních témat diskutovaných v oblasti přímých daní, a to jak v České republice, tak i na úrovni Evropské Unie potažmo států OECD. Zvýšený zájem o problematiku převodních cen se…
Finanční správa se vzdělává v oblasti převodních cen

Finanční správa se vzdělává v oblasti převodních cen

Finanční správa chce kontrolovat převodní ceny a chce to dělat ve spolupráci se zahraničím. Jak vyplývá ze zveřejněné tiskové zprávy GFŘ, finanční správa se snaží prohloubit znalosti svých úředníků v oblasti převodních cen. Za tímto účelem finanční…
« Předchozí stránka