Převodní ceny

Nastavení převodních cen mezi spojenými osobami reguluje téměř každá daňová správa na světě.

Jde o nástroj k ochraně lokálního daňového základu. Je celosvětovým standardem, že převodní ceny musí respektovat princip tržního odstupu. V České republice je tento princip zakotven přímo v zákoně o daních z příjmů.

Proč je důležité mít vyřešené financování ve skupině?

V současné době finanční správa při kontrolách transferových cen stále více cílí na oblast vnitroskupinového financování. Rizikovost nastavení umocňuje i stávající trend vývoje mezibankovní sazby a rozevírající se nůžky mezi korunou a eurem.

Nové pokyny v dané oblasti se orientují zejména na správné vymezení vnitroskupinových finančních transakcí, vnitroskupinové financování zahrnující primárně vnitroskupinové úvěry, cash-pooling, finanční garance a na jednotlivé formy pojištění rizik.

V srpnu 2021 vydalo Generální finanční ředitelství („GFŘ”) pokyny OECD v českém jazyce a zároveň vydáním souvisejících dokumentů vyslalo daňovým subjektům další varovný signál nejen o zvyšující se kvalifikaci pracovníků české finanční správy v oblasti vnitroskupinového financování. V této souvislosti lze v nadcházejících obdobích očekávat, že správce daně svou pozornost zaměří na financování ve skupině o to více. Tento trend v oblasti finančních transakcí potvrzuje i zapracování související kapitoly do aktualizované verze Směrnice OECD z ledna roku 2022.

S ohledem na výše uvedené bychom doporučili nastavení vnitroskupinového financování náležitě zdokumentovat zpracováním dokumentace transferových cen.

Nesprávným nastavením odměny / úrokových sazeb se daňový subjekt vystavuje riziku doměření daně. Zároveň ale vypovídá struktura financování mnohé o nastavení managementu celé skupiny, což je základní prvek  kontroly všech ostatních transakcí a daňové uznatelnosti nákladů obecně.                                                                                                                         
Na konkrétní výši převodní ceny (úrokové sazby) má vliv značné množství parametrů. Pro stanovení převodní ceny (úrokové sazby) je tak u finančních transakcí nutné zkoumat zejména následující faktory:

  • Kreditní rating dlužníka v dané transakci
  • Datum reálného poskytnutí vnitroskupinových úvěrů  
  • Splatnost 
  • Zajištění 
  • Měna
  • Ostatní parametry – zda lze například úvěr předčasně splatit atd.

Oblast vnitroskupinového financování by rozhodně neměla být podceňována a měla by ji být věnována stejná náležitá péče jako ostatním transakcím ve skupině.

U finančních transakcí poskytovaných v CZK je navíc, s ohledem na nynější opakované navyšování úrokových sazeb ČNB, nutné aktuálně postupovat o to obezřetněji. Základní povinností jednatelů je totiž ověřovat, zda není nutné v současnosti využívané financování ve skupině refinancovat dle aktuálních tržních podmínek. Navyšování úrokových sazeb ČNB se de facto ihned promítá do tržních úrokových sazeb, a proto je nutné tento aktuální stav reflektovat a neprodleně na něj reagovat.

Pro nastavení úrokových sazeb tak, aby byly v souladu s principem tržního odstupu, využíváme databázi Bloomberg.

Bloomberg je zdaleka nejobsáhlejší externí (komerční) databází obsahující zároveň nejaktuálnější informace o finančních nástrojích (real-time data), které lze mít pro účely převodních cen v oblasti finančních transakcí k dispozici. Z tohoto důvodu je Bloomberg oprávněně považován za nejvhodnější nástroj k posouzení či nastavení převodních cen v oblasti finančních transakcí.

Rádi Vám proto nabídneme naše služby spočívající v posouzení již aplikovaných vnitroskupinových úrokových sazeb či v nastavení sazeb reflektujících aktuální tržní podmínky.

V případě zájmu kontaktujte Jiřího Jakoubka nebo Jakuba Kramoliše.

Jiří Jakoubek | Partner
M: +420 731 633 704
E: jiri.jakoubek@cz.gt.com

Jakub Kramoliš | Manager
M: +420 777 556 909
E: jakub.kramolis@cz.gt.com

 

Náklady na poradenství od spojených osob ve skupině

Náklady na poradenství od spojených osob ve skupině

Nejvyšší správní soud dne 16. května 2023 rozhodl ve věci daňové uznatelnosti nákladů na poradenství, které společnosti poskytovaly společnosti začleněné do mezinárodní skupiny. Správce daně odmítl uznat náklady na přijaté služby jako daňově…
Slovenská legislativa v oblasti transferových cen a její změny od ledna 2023

Slovenská legislativa v oblasti transferových cen a její změny od ledna 2023

Vzhledem k početnému množství vztahů a transakcí mezi českými a slovenskými daňovými subjekty uvádíme níže základní informace k novelizovaným požadavkům na dokumentační povinnost v oblasti transferových cen na Slovensku, včetně informace k omezení…
Z judikatury k převodním cenám: zisková přirážka na přidanou hodnotu vs. na celkové náklady

Z judikatury k převodním cenám: zisková přirážka na přidanou hodnotu vs. na celkové náklady

V nedávném rozsudku se Krajský soud v Brně věnoval sporu mezi daňovým subjektem a finanční správou ve věci zvolení ukazatele ziskovosti v rámci vyhodnocení převodních cen české společnosti věnující se výrobě počítačových serverů. Sporným bodem…
Vliv cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví na oblast transferových cen u prodeje léčivých přípravků a potravin určených pro zvláštní lékařské účely

Vliv cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví na oblast transferových cen u prodeje léčivých přípravků a potravin určených pro zvláštní lékařské účely

Rádi bychom vás informovali o možných implikacích Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví[1], který nabyl účinnosti na počátku letošního roku, a to s ohledem do jeho dopady do oblasti převodních cen. Hlavním cílem cenového předpisu je úprava…
Rozsudek ARGO-HYTOS 2 Afs 66/2021 ve světle okolností této kauzy

Rozsudek ARGO-HYTOS 2 Afs 66/2021 ve světle okolností této kauzy

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal rozsudek ve věci klienta Grant Thornton, jímž zrušil rozhodnutí krajského soudu (KS) potvrzující doměření daně z titulu nedostatečné marže u daňového subjektu – smluvního výrobce, které bylo provedeno na základě…
NSS klepl správce daně přes prsty kvůli nepřezkoumatelné analýze v oblasti převodních cen

NSS klepl správce daně přes prsty kvůli nepřezkoumatelné analýze v oblasti převodních cen

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal rozsudek, jímž zrušil rozhodnutí krajského soudu potvrzujícího doměření daně z titulu nedostatečné marže u daňového subjektu – smluvního výrobce, které bylo provedeno na základě správcem daně připravené, avšak z…
Z judikatury: Cash pooling v rámci daňové kontroly

Z judikatury: Cash pooling v rámci daňové kontroly

Dne 27. 10. 2022 vydal Nejvyšší správní soud (NSS) rozsudek k problematice ceny obvyklé v případě cash poolingu, včetně povinnosti správce daně doložit a prokázat obvyklý úrok. Rozsudek stojí za zvýšenou pozornost přinejmenším proto, že se věnuje…
Spolkový finanční soud se vyjádřil k nastavení převodních cen vnitroskupinového financování

Spolkový finanční soud se vyjádřil k nastavení převodních cen vnitroskupinového financování

Jak jsme upozornili na semináři k aktualitám a novinkám v oblasti daní, kromě reakce na aktuální pandemii se v oblasti transferových cen posunulo i vnímání a pojetí pravidel vnitroskupinového financování. Český správce daně zveřejnil v tomto roce…
« Předchozí stránka