Evidence skutečných majitelů

1. června 2021 vstoupil v účinnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon“). Zákon transponuje do českého právního řádu požadavky tzv. V. AML směrnice (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU), jejíž transpoziční lhůta uplynula již 10. ledna 2020, a zároveň upřesňuje i dosavadní transpozici IV. AML směrnice (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES ).

V. AML směrnice mimo jiné zakládá a Zákon tak reflektuje, požadavek na veřejnost některých údajů o skutečných majitelích, zavedení kontrolních mechanismů ve vztahu k pravdivosti údajů uvedených v evidenci skutečných majitelů a stanovení sankcí za nesplnění povinností. Zejména absence sankcí za nesplnění povinností dle minulé právní úpravy evidence skutečných majitelů, obsažené v části paté zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, která se Zákonem zrušuje, měla za následek neefektivnost dosavadního právního režimu, jelikož právnické osoby nebyly motivovány k evidování údajů o skutečných majitelích.

Evidence skutečných majitelů je veřejná. Nově je tak komukoliv umožněno získat z evidence skutečných majitelů částečný výpis nebo získat potvrzení o tom, že o skutečném majiteli není v evidenci veden žádný údaj. Úplný výpis bude zpřístupněn pouze některým osobám a institucím (povinné osoby dle AML zákona, veřejné orgány apod.) tak, jak tomu bylo doposud.

Více informací o evidenci skutečných majitelů naleznete níže pod jednotlivými sekcemi.

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktuje.

 
 

Články k tématu

Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů

V poslední době nejen v médiích slýcháme o nutnosti evidence skutečných majitelů u právnických osob. I profese jako jsou například auditoři se na tuto skutečnost v rámci svých ověřovacích prací zaměřují a zjišťují, zda právnická osoba splnila…
Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Dílčí úpravy zákona podle požadavků Komise Začátkem června schválila vláda Petra Fialy v reakci na požadavky Evropské komise návrh („Komise“) novely zákona o evidenci skutečných majitelů č. 37/2021 Sb. („zákon o evidenci skutečných majitelů“ nebo…
Evidence skutečných majitelů – pozor na termíny

Evidence skutečných majitelů – pozor na termíny

1. 6. 2022 uplyne poslední ochranná lhůta k doplnění údajů v evidenci skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon o ESM“). Toto datum se však týká pouze těch evidujících osob dle Zákona o ESM, které…
Veřejné a neveřejné informace o svěřenských fondech v evidenci skutečných majitelů

Veřejné a neveřejné informace o svěřenských fondech v evidenci skutečných majitelů

Přibližně rok starou novelou Zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon o evidenci skutečných majitelů“) se významně změnily povinnosti svěřenského správce ve vztahu k evidenci skutečných majitelů. Zajímavá je pak otázka …
Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Dne 31. března 2022 byl Ministerstvem spravedlnosti zveřejněn návrh zákona, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon o ESM“). Návrhem zákona se reaguje na probíhající řízení o nesplnění povinnosti pro…
GT Talks: Evidence skutečných majitelů

GT Talks: Evidence skutečných majitelů

Evropské směrnice už od roku 2008 upravují evidenci skutečných majitelů, aby bránily praní špinavých peněz a financování terorismu.  V minulém roce byl i v ČR přijat nový zákon, který nově uvaluje sankce pro firmy a vlastníky, kteří nezveřejňují své…
Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů

Od 1. června 2021 se potýkáme s novou právní úpravou problematiky skutečných majitelů. Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, je podstatně přísnější než předchozí právní úprava a s nesplněním povinností spojuje nepříjemné sankce. Nový…
Evidující osoby

Evidující osoby

Evidující osobou, tedy osobou, která má povinnost získávat a zaznamenávat údaje o svém skutečném majiteli, jsou všechny právnické osoby (pokud skutečného majitele mají) se sídlem v České republice a svěřenský správce (nebo osoba v obdobném postavení…
« Předchozí stránka