Evidence skutečných majitelů

1. června 2021 vstoupil v účinnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon“). Zákon transponuje do českého právního řádu požadavky tzv. V. AML směrnice (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU), jejíž transpoziční lhůta uplynula již 10. ledna 2020, a zároveň upřesňuje i dosavadní transpozici IV. AML směrnice (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES ).

V. AML směrnice mimo jiné zakládá a Zákon tak reflektuje, požadavek na veřejnost některých údajů o skutečných majitelích, zavedení kontrolních mechanismů ve vztahu k pravdivosti údajů uvedených v evidenci skutečných majitelů a stanovení sankcí za nesplnění povinností. Zejména absence sankcí za nesplnění povinností dle minulé právní úpravy evidence skutečných majitelů, obsažené v části paté zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, která se Zákonem zrušuje, měla za následek neefektivnost dosavadního právního režimu, jelikož právnické osoby nebyly motivovány k evidování údajů o skutečných majitelích.

Evidence skutečných majitelů je veřejná. Nově je tak komukoliv umožněno získat z evidence skutečných majitelů částečný výpis nebo získat potvrzení o tom, že o skutečném majiteli není v evidenci veden žádný údaj. Úplný výpis bude zpřístupněn pouze některým osobám a institucím (povinné osoby dle AML zákona, veřejné orgány apod.) tak, jak tomu bylo doposud.

Více informací o evidenci skutečných majitelů naleznete níže pod jednotlivými sekcemi.

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktuje.

 
 

Články k tématu

Evidence skutečných majitelů – pozor na termíny

Evidence skutečných majitelů – pozor na termíny

1. 6. 2022 uplyne poslední ochranná lhůta k doplnění údajů v evidenci skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon o ESM“). Toto datum se však týká pouze těch evidujících osob dle Zákona o ESM, které…
Veřejné a neveřejné informace o svěřenských fondech v evidenci skutečných majitelů

Veřejné a neveřejné informace o svěřenských fondech v evidenci skutečných majitelů

Přibližně rok starou novelou Zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon o evidenci skutečných majitelů“) se významně změnily povinnosti svěřenského správce ve vztahu k evidenci skutečných majitelů. Zajímavá je pak otázka …
Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Dne 31. března 2022 byl Ministerstvem spravedlnosti zveřejněn návrh zákona, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon o ESM“). Návrhem zákona se reaguje na probíhající řízení o nesplnění povinnosti pro…
GT Talks: Evidence skutečných majitelů

GT Talks: Evidence skutečných majitelů

Evropské směrnice už od roku 2008 upravují evidenci skutečných majitelů, aby bránily praní špinavých peněz a financování terorismu.  V minulém roce byl i v ČR přijat nový zákon, který nově uvaluje sankce pro firmy a vlastníky, kteří nezveřejňují své…
Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů

Od 1. června 2021 se potýkáme s novou právní úpravou problematiky skutečných majitelů. Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, je podstatně přísnější než předchozí právní úprava a s nesplněním povinností spojuje nepříjemné sankce. Nový…
Do kdy je nutné zápis upravit v souladu s novým zákonem?

Do kdy je nutné zápis upravit v souladu s novým zákonem?

Evidující osoby, které nejsou obchodními korporacemi, a doposud nezajistily zápis údajů o skutečném majiteli do příslušné evidence, tak musí učinit nejpozději do 1. prosince 2021. Pokud zápis již zajistily podle předchozí právní úpravy, musí do 1.…
Zápis do evidence skutečných majitelů

Zápis do evidence skutečných majitelů

Zápis do evidence skutečných majitelů provádí soud nebo notář. Návrh na zápis podává zpravidla evidující osoba, respektive osoby oprávněné za ní jednat. Nepodá-li však evidující osoba návrh na zápis do 15 dnů ode dne, kdy jí povinnost vznikla, může…
Řízení o nesrovnalosti a následky nesrovnalosti

Řízení o nesrovnalosti a následky nesrovnalosti

Řízení o nesrovnalosti Pokud orgán veřejné moci při výkonu své činnosti zjistí nesrovnalost zápisu v evidenci skutečných majitelů, oznámí tuto skutečnost soudu, který je příslušný k zápisu. Oznámení o nesrovnalosti může učinit též povinná osoba…
« Předchozí stránka