Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Souhlasím, aby společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s., IČ: 08168733; Grant Thornton Advisory s.r.o., IČ: 08358991; Grant Thornton Appraisal services a.s., IČ: 27599582; Grant Thornton Audit s.r.o., IČ: 08061017; Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o., IČ: 08061068; a GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 08464715, všechny se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, jako společní správci osobních údajů (dále jen „společnosti Grant Thornton“) zpracovávaly mé osobní údaje, které jsem poskytl/a, pro marketingové účely ve společnostech Grant Thornton, nebo které jsou o mně veřejně dostupné na příslušných internetových sítích, tj. především jejich zařazení do databáze obchodních kontaktů a zasílání nabídek, newslettrů a jiných marketingových sdělení po dobu udělení souhlasu (dále jen „Marketingové účely“) v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR”) a dle níže uvedených podmínek.

Kategorie osobních údajů

Zpracovávanými osobní údaji jsou zejména jméno a příjmení, email, tel. čísla, současná pracovní pozice, informace o zaměstnavateli.

Na základě zpracovávaných osobních údajů zasíláme potenciálním klientům marketingová sdělení, např. newsletter obsahující novinky z oblastí služeb poskytovaných společnostmi Grant Thornton, nebo upozornění na akce a eventy pořádané společnostmi Grant Thornton nebo jejich partnery.

Rozsah osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu vyplněného registračního formuláře, nebo v rozsahu informací, které jsou veřejně dostupné na příslušných internetových sítích.

Zpracovatel

Zpracování provádí sám správce automaticky  nebo manuálně. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným osobám relevantních společností Grant Thornton, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Doba zpracování

Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán dříve.

Odvolání souhlasu

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Práva subjektu údajů

Ve vztahu k osobním údajům máte právo na přístup ke svým osobním údajům, své osobní údaje opravit či doplnit, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech, na přístup k osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech, na výmaz osobních údajů v určitých případech, obrátit se se svou žádostí či jiným podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo v případě dotčení Vašich osobnostních práv žádat přiměřené zadostiučinění v souladu s právními předpisy anebo požadovat náhradu vzniklé škody.

Zabezpečení

Poskytnuté osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Správce pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku, a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. 

Kontakt

Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese:  office@cz.gt.com či písemně na adrese jeho sídla. Poskytnutí souhlasu ke zpracovávání osobních údajů pro Marketingové účely je dobrovolné. Až na výjimky stanovené právními předpisy je správce povinen provést likvidaci osobních údajů, jakmile uplyne doba, na kterou byl souhlas udělen nebo v případě jeho odvolání. 

 

Kompletní prohlášení o ochraně osobních údajů najdete zde