Zvýšení minimální zálohy OSVČ na pojistné na zdravotní pojištění

Publikováno:
9. únor 2018
Obor:

Minimální záloha OSVČ na pojistné na zdravotní pojištění se zvyšuje v návaznosti na výši průměrné měsíční mzdy, a to již od ledna každého roku.  Pro rok 2018 je průměrná měsíční mzda 29 979 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pojistného na zdravotní pojištění je počítán jako 50 % z této částky a pro všechny měsíce roku 2018 tak činí 14 989,50 Kč. Minimální měsíční záloha na pojistné (13,5 %) je po zaokrouhlení rovna částce 2 024 Kč.

Zálohu ve výši 2 024 Kč musí poprvé za leden 2018 uhradit podnikatelé, kteří podle svého Přehledu za rok 2016 platili v roce 2017 zálohy nižší než 2 024 Kč. Výjimku představují ti, kteří nemají stanoven minimální vyměřovací základ, tj. OSVČ, které nevykonávají samostatnou činnost jako činnost hlavní, např. OSVČ, která je současně zaměstnancem a jako zaměstnanec odvádí pojistné alespoň v minimální výši, nebo OSVČ, za kterou je plátcem pojistného stát (např. důchodce nebo student). Postup je tak v tomto směru odlišný od pojistného na sociální zabezpečení, kde k navýšení minimální zálohy dochází až po podání Přehledu za předchozí rok (tj. např. až od května 2018).

OSVČ má povinnost uhradit pojistné do 8. dne následujícího měsíce, tj. zálohu na pojistné za leden je třeba uhradit nejpozději do čtvrtka 8. února 2018. Za den platby pojistného se přitom považuje den, kdy došlo k připsání částky na účet příslušné zdravotní pojišťovny.

Zálohu ve výši 2 024 Kč musí (až na výjimky stanovené zákonem) platit i podnikatelé, kteří v roce 2018 zahájí samostatnou výdělečnou činnost.

Autor: Fučík & partneři