Zveřejnění pracovních návrhů standardů Radou IASB

Publikováno:
19. prosinec 2010

V posledním období zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy (dále jen IASB) několik následujících změn návrhů mezinárodních standardů (dále jen IFRS) a interpretací či jejich úprav.

Jedním z návrhů nových standardů je pracovní návrh standardu Pojistné smlouvy (bude jím nahrazen stávající standard IFRS 4 Pojistné smlouvy), který vznikl v rámci společného projektu Rady pro mezinárodní účetní standardy a americké Rady pro standardy finančního účetnictví (dále jen FASB). Očekává se podstatné zprůhlednění účetního vykazování pojistných smluv. Návrh obsahuje zásadní změny finančního výkaznictví pojišťoven využívajících standardy IFRS s cílem zajištění konzistence a zvýšení transparentnosti a to hlavně co se oceňování týče. Přístup oceňování by měl být jednotnější, což ulehčí srovnatelnost účetních závěrek, ale na druhou stranu budou muset pojistitelé vytvořit nové oceňovací modely a přeorganizovat svá data. Předpokládá se, že pojistitelé budou oceňovat pojistné závazky „současnou hodnotou peněžních toků plynoucích z pojistné smlouvy“. Konečný standard by měl být publikován v roce 2011, tento standard však nabude účinnosti nejdříve v roce 2013.

Další návrhem standardu, který bude upravovat vykazování leasingu, byl také vydán ve spolupráci IASB s americkou FASB (nový standard by měl nahradit stávající standard IAS 17). Navrhuje se, aby v účetnictví nájemce zanikla rozdílnost klasifikace operativního a finančního leasingu a to tím, že veškerá aktiva, která jsou v současné době pronajata formou operativního leasingu, budou nově účtována v rozvaze. IASB a FASB se nemohly dohodnout na jednom účetním modelu pronajímatele a rozhodly se vypracovat duální model účtování. Konečnou verzi standardu můžeme očekávat v polovině roku 2011 a pravděpodobnou účinnost nového standardu můžeme očekávat nejdříve v roce 2012.

Dalším cílem tohoto společného projektu je vypracovat návrh úpravy standardu IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví – vysoká hyperinflace. Úprava by měla spočívat v doplnění výjimky, která by účetní jednotce zasažené vysokou hyperinflací umožnila veškerá aktiva i závazky ocenit reálnou hodnotou a reálnou hodnotu použít rovněž v počátečním výkazu finanční pozice jako tzv. domnělou pořizovací cenu.

Dalším z návrhů by se změnil jeden ze standardů a to  IAS 12 Daně ze zisku. Navrhované změny jsou určeny k zajištění praktického přístupu k ocenění odloženého daňového závazku a odložené daňové pohledávky, pokud by bylo obtížné a subjektivní určit očekávaný způsob úhrady. Tyto specifické případy se týkají situací, kdy vznikne daňový závazek nebo pohledávka v souvislosti s modely ocenění použitých ve standardech IAS 40 Investice do nemovitostí, nebo IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení  anebo IAS 38 Nehmotná aktiva.

V případě zavedení výše uvedených skutečností do praxe to bude mít za následek mnoho změn, hlavně co se týče pojistitelů a leasingových společností. Tyto změny však budou přijaty v dobré víře zlepšení a zjednodušení celého systému.

Autor: Fučík & partneři