Zrušení mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví soudem

Publikováno:
28. duben 2020
Obor:

Městský soud v Praze dne 23.dubna 2020 zrušil svým rozsudkem sp. zn. 14 A 41/2020 mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která zasahovala do základních práv a svobod. Podstata věci spočívala v tom, že Usnesením Vlády České republiky č. 69/2020 Sb., byl vyhlášen z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru nouzový stav. Dalším usnesením č. 82/2020 Sb., vláda rozhodla o přijetí krizových opatření, kterým zakázala maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou blíže určených prodejen. Dále zakázala přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, provoz her a kasin a omezila volný pohyb osob.  Toto usnesení o krizových opatřeních následně vláda svým usnesením zrušila a vzala na vědomí mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která de facto usnesení vlády nahrazovala.

Na základě těchto skutečností byla soukromým subjektem podána žaloba o zrušení těchto opatření obecné povahy, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví.

V řízení o návrhu na zrušení těchto mimořádných opatření dal soud za pravdu navrhovateli a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví zrušil k 27.4.2020.

Ve svém 36 stránkovém rozsudku soud precizně celou situaci zhodnotil a odůvodnil. Mimo jiné soud konstatoval, že právní řád omezení základních práv a svobod v době nouzového stavu předjímá v čl. 6 ústavního zákona o bezpečnosti ČR a v § 5 a 6 krizového zákona. Z těchto ustanovení vyplývá, že možností omezení základních práv a svobod za trvání nouzového stavu nebo ohrožení státu disponuje vláda. Zákon nepřipouští delegování této pravomoci na kohokoliv jiného. 

S ohledem na skutečnost, že napadená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví zasáhla nikoliv v malé míře do základních práv a svobod, přičemž Ministerstvo zdravotnictví nedisponovalo dostatečnou věcnou působností k jejich vydání, soud návrhu vyhověl a opatření obecné povahy zrušil. 

Autor: Fučík & partneři