Zpřísnění podmínek pro Ukrajince v České republice

Dne 15. června 2022 schválil senát a poté i prezident republiky novelu zákona Lex Ukrajina, která zpřísňuje podmínky pro poskytování podpor ukrajinským uprchlíkům. Nová právní úprava nabyla účinnosti 30. června 2022.

Novela zákona upravuje podmínky pro udělení a zánik dočasné ochrany, lhůty pro vydání rozhodnutí, humanitární dávky, žádosti ruských a běloruských občanů o česká pobytová oprávnění nebo také nová pravidla v oblasti hrazení zdravotního pojištění.

Lex Ukrajina – stručný přehled změn

  • Žádost o dočasnou ochranu bude možné podat pouze v jedné zemi, udělením i žádostí v jiné zemi EU dočasná ochrana v České republice (ČR) zaniká.
  • Změnu pobytu na území ČR je třeba hlásit Ministerstvu vnitra do 3 pracovních dní. 
  • Lhůta pro vydání rozhodnutí o dočasné ochraně bude ve složitých případech prodloužena na 60 dní ode dne podání žádosti, v opačném případě se rozhodnutí vydává bez zbytečných odkladů.
  • Držitel dočasné ochrany ve věku 18 - 65 let je nově po 150 dnech od udělení dočasné ochrany považován za samoplátce (dříve 360 dnů).
  • Za děti do 18 let a seniory nad 65 let bude i nadále platit zdravotní pojištění stát, to se týká i studentů mezi 18 – 26 let věku studujících na středních či vysokých školách. 
  • Podporu 5 000 Kč na pořízení základních potřeb pro začátek života v České republice dostanou uprchlíci za měsíc, v němž získali vízum k ochraně. Mohou tuto dávku pobírat i nadále po dobu 5 měsíců, pokud prokážou, že dávku potřebují. 
  • Nárok na humanitární dávku nebudou mít ti, jimž bylo poskytnuto ubytování, celodenní strava a základní prostředky pro osobní hygienu. 
  • Výše příspěvku na solidární domácnosti poskytující ubytování se bude lišit podle typu ubytování, tj. zda půjde o spolubydlení (3 000 Kč/osoba) nebo poskytnutý samostatný byt (5 000 Kč/osoba).

Novela zákona také umožňuje vládě omezit migraci občanů třetích zemí. Občané Ruska a Běloruska si nyní nebudou moci podat žádost o česká pobytová oprávnění a dříve podané žádosti jim budou zamítány. Nové opatření však nadále počítá i s výjimkami např. u osob, jejichž pobyt bude v zájmu ČR, u rodinných příslušníků občanů ČR a EU či cizinců, kteří už na území ČR pobývají.

Autor: Roman Burnus, Marek Toráč

Autor: Roman Burnus, Marek Toráč