Změny ve zdravotním pojištění

Od 1.ledna 2022 dochází ke dvěma změnám v oblasti zdravotního pojištění u plátců pojistného.

1.    Změny v ročních přehledech OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné nebudou nově vyplňovat údaje o příjmech a výdajích, ale uvedou pouze výši daňového základu. Daňovým základem se rozumí dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob.

S tím souvisí také změna názvu příslušného formuláře, který je od zdaňovacích období roku 2021 přejmenován na Přehled o výši daňového základu OSVČ (původně Přehled o příjmech a výdajích OSVČ). 

2.    Změna ve výpočtu penále

Od 1. ledna 2022 se pro všechny plátce pojistného mění způsob výpočtu penále za neuhrazené zdravotní pojištění. Výše penále se nově odvozuje podle výše úroků z prodlení, které odpovídá ročně výši reposazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. Penále je tedy aktuálně ve výši 0,0322 % dlužné částky neuhrazeného pojistného (do 31. prosince 2021 to bylo 0,05% z dlužné částky). Penále se vypočítává vždy za každý kalendářní den prodlení.

Autor: Roman Burnus, Vendula Florešová