Změny v účtování nákladů a výnosů

Publikováno:
24. březen 2017

Jak jsme uvedli v předchozím čísle našeho newsletteru, přichystali jsme pro vás nový seriál o položkách výkazu zisku a ztráty. Nyní přicházíme s pilotním článkem, který reaguje na změny, ke kterým každým rokem dochází v legislativě a to i v oblasti účetnictví. Například rok 2016 byl v oblasti účetnictví rokem poměrně velkých změn. Tyto změny se projevily jak v zákoně o účetnictví č. 563/1991 Sb., tak ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. Nově byla například definována kategorizace účetních jednotek nebo byl znovu zaveden pojem jednoduché účetnictví. V tomto článku bychom se však chtěli věnovat především změnám v účtování nákladů a výnosů v roce 2016 a 2017.

První důležitou změnou, na kterou bychom chtěli upozornit, je změna, která se týká účtování mimořádných výnosů a nákladů.  Novela účetních předpisů počínaje rokem 2016 zrušila samostatné vykazování mimořádných nákladů a mimořádných výnosů. Místo nich se nově používají účty 548 – ostatní provozní náklady, 568 – ostatní finanční náklady a v případě výnosů analogicky účty 648 a 668 – ostatní provozní, resp. finanční výnosy. Zatímco ještě v roce 2015 se na účet 588 účtovalo v případě operací zcela mimořádných s ohledem na běžnou činnost společnosti, např. o prodeji obchodního závodu, dnes se ve skupině 58 vykazuje změna stavu zásob a aktivace. Skupina 68 zůstala zatím bez konkrétního přiřazení.

Novinky v účtování změn stavu zásob vlastní činnosti se tak dotkly všech výrobních společností. Z původně používaných účtů skupiny 61 tak bylo třeba účetní softwary přenastavit na skupinu 58. Ačkoliv se může na první pohled zdát, že jde o úpravu spíše „administrativního“ charakteru, nový způsob účtování má dopad do výkazů společností a zejména také do kritérií, která souvisí s kategorizací účetních jednotek nebo výpočtem limitů pro povinný audit. Skupina 61 se dříve totiž kalkulovala do výpočtu hodnoty obratu. Obdobný postup byl zvolen i pro účtování aktivace, ani ta se již do obratu nekalkuluje a je o ní účtováno na účty skupiny 58.

Další významnou změnou, o které se chceme v tomto článku zmínit, je změna, která se týká účtování o darech. O přijatých darech se dříve účtovalo na účet 413 Ostatní kapitálové fondy. Tento zažitý postup se však s účinností novely mění. Nově jsou přijaté dary vykazovány jako jiné provozní výnosy ve skupině 64, jedná-li se o dary ve finanční oblasti, pak ve skupině 66.

Poslední změna, na kterou bychom chtěli upozornit je sice drobná, avšak považujeme za důležité se o ní alespoň v krátkosti zmínit. Jedná se o dobu odepisování goodwillu. Do roku 2015 byla maximální doba odpisování goodwillu stanovena na 60 měsíců. S novelou však vstoupilo v platnost ustanovení, které umožňuje společnosti rozhodnout, že goodwill bude odepisován dobu delší, maximálně však 120 měsíců.

Pro účetní závěrky roku 2016 byly předepsány nové státní výkazy.  Je důležité v nich správně zobrazit také údaje minulého období. Pokud byste si s převodem údajů v nových výkazech nebyly jistí, může vám pomoci Český účetní standard č. 024. Změny účetní legislativy 2017 se oblastí nákladů a výnosů v podstatě netýkají.  

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému se na nás obraťte.

Autoři: Ing. Zbyněk Švejcar a Ing. Klára Honzíková

Autor: Klára Honzíková