Změny v režimu přenesení daňové povinnosti

Publikováno:
29. leden 2016
Obor:

19. ledna 2016 vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 11/2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.

Režim přenesení daňové povinnosti se použije při:

  1. převodu povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
  2. dodání certifikátů elektřiny,
  3. dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty; za obchodníka se pro účely režimu přenesení daňové povinnosti považuje také osoba, jejímž předmětem podnikání je přenos elektřiny, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, činnost operátora trhu, přeprava plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem za podmínek stanovených energetickým zákonem.

Účinnost tohoto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2016. Sledujte naše webové stránky, podrobné informace budou následovat!

Autor: Fučík & partneři