Změny v pojistném OSVČ od 2019

Publikováno:
17. prosinec 2018
Autor:
Obor:

Od 1. ledna 2019 nabývá účinnosti novela zákonů určených pro provádění důchodového i nemocenského pojištění, která přináší významné změny v agendě OSVČ. Ty nejdůležitější změny se budou týkat především režimu placení záloh pojistného na sociální zabezpečení, termínu jejich splatnosti či minimální výše pojistného na nemocenské pojištění z titulu výkonu samostatně výdělečné činnosti. V článku Vám přinášíme přehled těch nejdůležitějších změn a doporučujeme všem OSVČ, aby se s novými pravidly včas seznámili.

 1. Nové termíny pro platbu pojistného

Zálohy pojistného na důchodové a nemocenské pojištění se budou od ledna 2019 platit již v kalendářním měsíci, se kterým výkon samostatně výdělečné činnosti souvisí. Namísto původní splatnosti zálohy na pojistné, která byla od 1. do 20. dne následujícího měsíce, bude nová splatnost v termínu od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. Způsob platby se nemění, nadále je při úhradě pojistného důležité uvádět přidělený variabilní symbol a platbu provést na určené bankovní spojení OSSZ.

Ke změně placení záloh na pojistné došlo zejména z důvodu možnosti zrychlení vydávání ročních přehledů předpisů a plateb ze strany OSSZ, která nyní musela s vydáním přehledu zaplacených záloh na daný rok čekat až do splatnosti poslední zálohy, tj. do 20. ledna následujícího roku.

Zde doplňuje, že v souvislosti s termíny pro úhradu záloh na zdravotní pojištění k žádné změně nedochází. Ty jsou nadále splatné do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

 1. Důchodové pojištění 
 • Platba záloh na přelomu roku

Za účelem zamezení duplicitní úhrady pojistného je přechodným ustanovením stanoveno, jakým způsobem se bude přistupovat k platbám hrazeným na přelomu roku. Dle přechodných ustanovení OSVČ nejsou povinné hradit zálohu na důchodové pojištění za prosinec. K úhradě může dojít až v souvislosti s vyčíslením doplatku pojistného při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. Pokud je v zájmu OSVČ uhradit zálohu za prosinec již nyní, má možnost tak učinit v období od 21. do 31. prosince 2018, tj. po období splatnosti zálohy na listopad 2018. Jakákoliv záloha uhrazená až v lednu 2019 bude považována za zálohu za tento měsíc i přesto, že prosincová záloha nebyla uhrazena vůbec.

 • Zahájení činnosti

Změna se týká i OSVČ, které nově zahajují svou činnost. Novelou zákona se prodlužuje splatnost záloh na pojistné za měsíc, ve kterém OSVČ zahájila svou samostatně výdělečnou činnost. Zálohu na pojistné za první měsíc je OSVČ oprávněna uhradit až do konce následujícího měsíce. OSVČ, která svou činnost zahájí v prosinci, není povinna zálohu za prosinec uhradit. K úhradě pojistného dojde až společně s podáním ročního přehledu OSVČ.

 • Minimální měsíční zálohy a minimální měsíční vyměřovací základ

Minimální měsíční vyměřovací základ pro důchodové pojištění OSVČ vykonávající hlavní činnost činí pro rok 2019 nově 8 175 Kč.

Uvedená výše vyměřovacího základu bude platit od ledna 2019 jenom pro OSVČ, které svou výdělečnou činnost zahájí v roce 2019. Pokud OSVČ platí zálohy na pojistné v roce 2018 v minimální výši, může tímto způsobem v placení pokračovat až do měsíce, ve kterém podá, resp. by měla podat, přehled o příjmech a výdajích za rok 2018.

 • Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávající hlavní výdělečnou činnost činí 2 388 Kč;

 

 • Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost činí 955 Kč.

Minimální výše záloh hradí OSVČ v průběhu prvního roku podnikání a taky OSVČ, která v přehledu o příjmech a výdajích vykázala v porovnání se stanoveným minimálním vyměřovacím základem nižší vyměřovací základ.

 • Změna výše záloh po podání přehledu

Novelou zákona dochází také ke změně platnosti období měsíčního vyměřovacího základu a stanovených záloh v souvislosti s podaným přehledem. Zálohy na pojistné roku 2019, jejichž výše vyplývá z přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018, se v nové vypočtené výši budou hradit až od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být odevzdán přehled OSVČ. Nová výše záloh se však může hradit již v měsíci podání přehledu v případě, kdy nová výše záloh je nižší než v předchozím období.

 • Zrušení či snížení záloh u OSVČ vedlejší

OSVČ vykonávající vedlejší činnost současně získává nově možnost požádat OSSZ o snížení záloh, případně o zrušení povinnosti platit zálohy na pojistné, pokud její příjem po odpočtu výdajů v posuzovaném období daného roku (alespoň 3 kalendářní měsíce), ve kterém podala žádost, nově nezakládá, resp. nebude zakládat účast na důchodovém pojištění.

 • Zrušení limitu maximální výše zálohy

Částky, které převyšují předpis záloh na pojistné, budou automaticky považovány za přeplatek. Tento přeplatek se použije na úhradu splatných závazků a poté na úhradu záloh do budoucna, nejdéle však do prosince daného roku. Pozor ovšem pokud zaplatíte zálohy na pojistné na celý rok dopředu, ale na základě ročního přehledu OSVČ Vám vznikne po jeho podání povinnost platit zálohy vyšší. Původní přeplatek ze začátku roku totiž zůstane již přiřazen k předchozím zálohám a je tak nutné již po podání přehledu OSVČ uhradit částku rozdílu nad výši původně stanovených záloh, aby Vám nebylo následně předepsáno penále.

Penále ze zálohy na pojistné

Neuhrazená záloha na pojistné za běžný kalendářní měsíc, kterou OSVČ dodatečně zaplatí do konce následujícího kalendářního měsíce, již nebude penalizovaná. Pokud ji však OSVČ nezaplatí ani v této prodloužené lhůtě, penále ze zálohy se bude počítat od prvního dne, následujícího po dni splatnosti zálohy.

 1. Nemocenské pojištění
 • Minimální měsíční zálohy a minimální měsíční vyměřovací základ

Minimální vyměřovací základ pro nemocenské pojištění se vzhledem k růstu průměrné mzdy zvyšuje a v roce 2019 je stanoven částkou 6 000 Kč. Zvyšuje se tak i minimální měsíční platba pojistného z původních 115 Kč (v této výši se zálohy platí ještě do konce letošního roku) na 138 Kč.

 • Platba pojistného na přelomu roku

Aby na přelomu roku nedošlo k zániku nemocenského pojištění OSVČ, je nezbytné, aby do 21. ledna 2019 uhradila pojistné na nemocenské pojištění za prosinec v původní výši 115 Kč a současně do konce ledna uhradila ještě jednu platbu alespoň ve výši 138 Kč (nově stanovená minimální částka pro rok 2019). V případě, že pojistné za leden 2019 nebude uhrazeno nejpozději do 28. února 2019, dojde k zániku nemocenského pojištění.

 • Zánik pojištění

Tvrdost stávajícího režimu bude nově odstraněná a dochází ke stanovení mírnějších pravidel pro zánik nemocenského pojištění. V případě, že OSVČ neuhradí v řádném termínu alespoň minimální pojistné na nemocenské pojištění, ale doplatí ho do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž mělo být řádně zaplaceno, účast na nemocenském pojištění nezaniká. Tato změna se bude týkat již splatnosti pojistného za leden 2019.

Je důležité mít na zřeteli a nezapomínat, že některé ze změn se týkají již plateb prosincových záloh na pojistné. Doporučujeme proto, abyste si v předstihu vhodně nastavili platby pro úhradu Vašeho pojistného, můžete tak předejít nedorozuměním se správou sociálního zabezpečení i případnému zániku účasti na nemocenském pojištění.

Přehled limitů pojistného OSVČ pro roky 2018 a 2019

 

 

Hlavní

Vedlejší

 

účast

2018

2019

2018

2019

Daňový základ pro účast na pojištění

roční

x

x

71 950

78 476

měsíční

 

 

5 996

6 540

 

         

min. vyměř. základ u DP

měsíční

7 495

8 175

2 998

3 270

minim. pojistné na DP

měsíční

2 189

2 388

876

955

           

min. vyměř. základ u DP

roční

89 940

98 100

35 976

39 240

minim. pojistné na DP

roční

26 263

28 646

10 505

11 459

           

min. pojistné u NP

měsíční

115

138

115

138

           

min. vyměř. základ pro ZP

roční

179 874

196 194

 

 

min. vyměř. základ pro ZP

měsíční

14 989,5

16 349,5

 

 

min. pojistné pro ZP

roční

24 283

26 487

 

 

min. záloha pro ZP

měsíční

2 024

2 208

 

 

Soňa Hanigovská a Šárka Veselá

Autor: