Změny daňových pravidel od 1. 1. 2011 na Slovensku

Publikováno:
11. únor 2011
Obor:

Nejen v České republice, ale také na Slovensku došlo dnem 1. 1. 2011 ke změnám v oblasti daní. Článek je zaměřen na některé změny daní z příjmů, daně z přidané hodnoty a také změny v oblasti sociálního a zdravotního pojištění.

Daň z příjmů

Dnem 1. 1. 2011 vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů, jejíž změny se dotknou všech daňových subjektů. Níže uvádíme 7 změn:

  • Snížení paušálních výdajů z řemeslné činnosti, a to z 60 % na 40 % z příjmů.
  • Pro daňové subjekty došlo ke zrušení osvobození příjmů z prodeje bytu či obytného domu s max. 2 byty, měl-li zde prodávající trvalý pobyt minimálně 2 roky. Zrušení osvobození se týká bytů či domů pořízených po datu 1. 1. 2011. Příjem z prodeje nemovitosti, kterou vlastnila fyzická osoba (nepodnikatel) minimálně 5 let zůstává osvobozen i nadále, stejně se bude posuzovat i příjem z bytu.
  • Do konce roku 2010 byly od daně osvobozeny příjmy z pronájmu, z příležitostných činností, převodu cenných papírů, opcí a podílů v obchodních společnostech do výše pětinásobku životního minima, což v roce 2010 činilo 925,95 EUR. Od 1. 1. 2011 je tato výše stanovena paušálně na hodnotu 500 EUR.
  • Příspěvky zaplacené na doplňkové důchodové spoření, účelové spoření a životní pojištění nelze od 1. 1. 2011 uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně. V ročním zúčtování či daňovém přiznání za rok 2010 lze příspěvky jako odpočitatelnou položku uplatnit.
  • Zdanění „kapesného“, které je vypláceno zaměstnancům při pracovních cestách. Tzn., že na straně zaměstnance se jedná o zdanitelný příjem, avšak u zaměstnavatele je vyplacené kapesné i nadále daňovým výdajem. Podle zákona o cestovních náhradách je pro zaměstnavatele tato náhrada od 1. 1. 2011 fakultativním výdajem, není povinen ji zaměstnanci poskytnout. Také u samostatně výdělečně činných osob, nebude vyplacené kapesné ve výši 40 % při zahraničních pracovních cestách, daňovým výdajem.
  • Od 1. 1. 2011 není možné uplatnit nezdanitelnou část základu daně na poplatníka, případně na jeho manželku, která nemá vlastní příjem v případě, nemá-li poplatník tzv. aktivní příjem (tzn., ze zaměstnání, podnikání či jiné výdělečné činnosti). Nezdanitelnou část základu daně nelze uplatnit oproti tzv. pasivním příjmům (např. příjmům z pronájmu, kapitálovým příjmům a ostatním příjmům).
  • Další podstatnou změnou je zdaňování příjmů srážkovou daní (např. úroky na bankovních účtech), kdy do konce roku 2010 bylo možné tuto sraženou daň považovat za zálohu na daň a poplatníci (zejména studenti, důchodci) mohli při uplatnění odpočitatelné prostřednictvím daňového přiznání požádat o přeplatek na dani. Nyní se srážková daň považuje za již vypořádanou a nebude ji možné uvádět v daňovém přiznání. Tato změna platí také pro právnické osoby, příjmů z úroků se od 1. 1. 2011 považují za zdaněné příjmy, v rámci přiznání se budou odpočítávat ze základu daně.
  • Za daňový výdaj se nepovažuje DPH zaplacené v zahraničí, pokud v tomto státě vznikl nárok na její vrácení a daňový subjekt si o vrácení nezažádá.

Daň z přidané hodnoty

Od 1. 1. 2011 dochází také ke změně zákona o dani z přidané hodnoty. Důvodem změny zákona je zejména implementace evropských směrnic a dále zpřesnění jednoznačnosti textu zákona. Dochází ke zvýšení sazby DPH z 19 % na 20 %. Pokud však v prosinci 2010 došlo k dodání zboží a služeb, avšak vyfakturováno bylo v lednu 2011 (do 15 dní od vzniku daňové povinnosti), pak lze uplatnit sazbu ve výši 19 %. Také v případě dobropisů a vrubopisů se vychází z doby poskytnutí původní dodávky. Tzn., že dobropis vystavený v roce 2011 k faktuře za zboží či službu dodanou v roce 2010, bude s 19 % sazbou DPH.

Další podstatnou změnou v oblasti DPH je datum daňové povinnosti při tzv. opakovaných zdanitelných plněních (např. při čtvrtletní fakturaci nájmu, apod.). Od 1. 1. 2011 je v zákoně uvedeno, že daňová povinnost vzniká nejpozději posledním dnem období, na které se platba vztahuje. V roce 2010 bylo ze zákona slovo „nejpozději“ vypuštěno, což způsobovalo některým daňovým subjektům značné problémy. Od roku 2011 lze při nájemném např. za 1Q 2011 určit kterýkoli den pro daňovou povinnost v období ledna až března, nejpozději však k 31. 3. 2011. Nejčastěji je datum určováno podle dne vystavení faktury.

V zákoně se prodlužuje lhůta z 10 na 20 let, po kterou je subjekt povinen upravit odpočet daně v případě nabytí nemovitosti a změny účelu jejího použití. Během této lhůty je povinen archivovat všechny doklady týkající se nemovitého majetku.

Zdravotní a sociální pojištění

V oblasti sociálního a zdravotního pojištění byl rozšířen okruh příjmů, ze kterých vyplývá povinnost hradit sociální a zdravotní pojištění. Pojištění tak nově podléhá 1 % z pořizovací ceny firemního vozidla poskytnutého zaměstnanci pro soukromé účely, příspěvky ze sociálního fondu, nepeněžní příjmy zaměstnance, odstupné, odchodné a kapesné poskytnuté zaměstnancům při zahraniční pracovní cestě.

Od ledna 2011 podléhá sociálnímu pojištění také odměna jednatelů za výkon funkce, zatímco do konce roku bylo z odměny odváděno pouze zdravotní pojištění. V případě jednatelů je pro sociální pojištění dále rozlišován pravidelný a nepravidelný měsíční příjem. Jedná-li se o jednatele s nepravidelným příjmem, vzniká povinnost hradit pouze důchodové pojištění. V případě pravidelného příjmu je sociální pojištění placeno na důchodové pojištění, pojištění v nezaměstnanosti a nemocenské. Zaměstnavatel je povinen přihlásit jednatele vykonávající tuto funkci na základě smlouvy z předchozích období k sociálnímu pojištění nejpozději do konce ledna 2011.

Od ledna 2011 podléhají povinnému zdravotnímu pojištění ve výši 10 % také dividendy, pokud za rok přesáhnou minimální měsíční základ (v r. 2011 329,06 EUR/rok). Pojištění bude hradit pojištěnec sám v rámci ročního zúčtování zdravotního pojištění a bude se týkat pouze společníků a akcionářů – fyzických osob podléhajících sociálnímu systému na Slovensku. Tzn., povinnost se netýká právnických osob a většiny zahraničních fyzických osob. Odvodům podléhají dividendy vyplacené ze zisku dosáhnutém nejdříve za zdaňovací období od 1. 1. 2011 (podíl na zisku roku 2011 bude vyplacen v roce 2012 a povinnost ročního zúčtování bude až v roce 2013).

Z ostatních druhů příjmů fyzických osob podléhají zdravotnímu pojištění například příjmy z pronájmu, příjmy z prodeje nemovitostí, kapitálové příjmy (úroky z poskytnutých půjček), apod.

Zdravotnímu a sociálnímu pojištění nepodléhají příjmy, které se zdaňují srážkovou daní (např. úroky připsané na bankovní účet), nejsou předmětem daně (vyjma podílů na zisku), nebo jsou od daně osvobozené (např. příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců).

K důvodům schválení novel zákonů o sociálním a zdravotním pojištění patří zejména snaha zákonodárců do budoucna zavést jednotný výběr odvodů a daní. Je tedy otázkou, kdy bude vše nastaveno tak, aby tato snaha mohla být uvedena v praxi.

Autor: Fučík & partneři