Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

Publikováno:
9. březen 2018
Obor:

Dne 2.3.2018 byl v rámci sněmovního tisku č. 47/4 zveřejněn pozměňovací návrh zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, v souvislosti s dodatečnou transpozicí Směrnice Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (tzv. DAC 5).

Do zákona se dle návrhu vkládá nový § 9a vztahující se k informačním povinnostem povinných osob. Povinná osoba musí na vyžádání ze strany kontaktního místa poskytnout údaje získané při provádění identifikace klienta, získané při provádění kontroly klienta, údaje o způsobu získávání informací při identifikaci klienta a provádění kontroly klienta a poskytnout také kopie dokladů získaných při provádění identifikace a kontroly klienta.

V případě, že je povinnou osobou advokát, notář, daňový poradce, soudní exekutor nebo auditor, je kontaktní místo oprávněno si poskytnutí informace vyžádat od Finančního analytického úřadu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Autor: Fučík & partneři