Změna zákona o daních z příjmů v souvislosti s válkou na Ukrajině

Publikováno:
17. květen 2022
Obor:

Poslanecká sněmovna a následně i Senát se shodli na úpravě změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) týkající se podpory dobrovolného dárcovství poplatníků směřující k pomoci státu Ukrajina a jeho obyvatelům ve válečném konfliktu na jeho území. Dne 13. května 2022 byl zákon zaslán k podpisu prezidentu republiky.

Současný stav povoluje fyzickým či právnickým osobám odečíst v daňovém přiznání hodnotu poskytnutého daru od základu daně pouze v případě, že byl tento dar poskytnut na vyjmenované účely (např. humanitární, charitativní či zdravotnické) a pouze za podmínky, že příjemce daru má sídlo na území České republiky nebo členského státu EU či EHP. Změnou zákona však dochází k rozšíření daňových úlev pro dárce.

Nově úprava zákona totiž rozšiřuje okruh subjektů, kterým lze dar poskytnout, a to:

  • přímo státu Ukrajina
  • územně-správnímu celku státu Ukrajina
  • právnické osobě se sídlem na území státu Ukrajina
  • fyzické osobě s bydlištěm na území státu Ukrajina.

Poskytnuté dary fyzickým osobám bude možné uplatnit jako doposud pouze za splnění určitých podmínek. Již v současnosti platí např. podmínka, kdy bezúplatné plnění lze uplatnit pouze v případě, že se jedná o příjemce daru, který je poživatelem invalidního důchodu. Jinými slovy, nadále nebude možné daňově uplatnit dary, které by byly poskytnuty jakékoliv fyzické osobě. 

Rozšíření okruhu účelů, na které lze dar poskytnout:

V současnosti bylo možné odečíst dar poskytnutý pouze zejména na charitativní, humanitární, zdravotní či vzdělávací účely. Nové znění zákona však přináší možnost odečíst hodnotu daru od základu daně v případě, kdy byl dar poskytnut na podporu obranného úsilí státu Ukrajina. Podporou na obranné úsilí se rozumí cokoliv, co může napomoci státu Ukrajina ve válečném konfliktu např. vojenský materiál, zbraně, munice, vojenské příslušenství atd. 

Změna zákona pamatuje i na daňové rezidenty Ukrajiny, kteří budou mít nárok na uplatnění hodnoty poskytnutého daru od základu daně v případě, kdy prokážou, že úhrn příjmů ze zdrojů na území České republiky tvoří 90 % jejich zdanitelných příjmů. 

Maximální hodnota daru, kterou lze v úhrnu od základu daně odečíst

Před novelou zákona bylo možné odečíst hodnotu poskytnutého daru pouze do výše:

  • 15 % základu daně (u fyzické osoby)
  • 10 % základu daně (u právnické osoby)

Po přijetí nové právní úpravy bude hranice pro maximální možný odpočet hodnoty daru zvýšena na 30 %, kdy ve výsledku došlo pouze k obnovení této hranice, která byla v souvislosti s pandemií Covid-19 stanovena v letech 2020 a 2021. Zvýšení hranice na 30 % bude moci využít fyzická osoba za zdaňovací období roku 2022 nebo právnická osoba za zdaňovací období skončená v období od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023. 

Dar poskytnutý prostřednictvím kryptoměn 

Podle současně platné legislativy se na kryptoměny pohlíží jako na nehmotné věci, nikoliv na peníze. Je proto k takovému daru přistupováno jako k daru nepeněžitému. Poskytnutí daru např.ve formě bitcoinu má poplatník nárok odečíst od základu daně, a to ve výši hodnoty dané kryptoměny k okamžiku poskytnutí daru.

Ocenění hodnoty poskytnutého daru  

  • Je-li dárce účetní jednotkou, lze hodnotu poskytnutého daru určit jako její účetní hodnotu.
  • Poplatník určí hodnotu dané kryptoměny v souladu s pokynem GFŘ D – 22 jako cenu obvyklou – doporučuje se kryptoměnu ocenit jako průměr cen zjištěných na burzách kryptoměn, které vyhlašují hodnotu kryptoměny vůči některé z oficiálních měn.

Příjemce bezúplatného plnění – příklady 

V případě, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci za standardní situace ubytování za zvýhodněné nájemné, jedná se na straně zaměstnance o zdanitelný příjem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 3 ZDP. Pokud však zaměstnavatel poskytne ubytování zaměstnanci (a rovněž i jeho rodinným příslušníkům), kteří z důvodu válečného konfliktu opustili stát Ukrajina, bude tento příjem ze závislé činnosti zaměstnance na základě nové právní úpravy od daně osvobozen. 

Dalším případem pak může být situace, kdy zaměstnanec využívá ubytování za zvýhodněné nájemné, daň ze vzniklého příjmu je zaměstnanci sražena ze mzdy a dojde k situaci, kdy v důsledku válečného konfliktu na území státu Ukrajina rodina tohoto zaměstnance opustí stát Ukrajina a přicestuje do České republiky, kde zamýšlí sdílet ubytování s tímto zaměstnancem. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci prostornější a dražší ubytování. Tímto krokem by mělo dojít obecně ke sražení vyšší daně v rámci měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. Po přijetí nové právní úpravy však bude zvýhodněné nájemné od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeno. Pokud již byla záloha na daň ze mzdy (nepeněžního příjmu) zaměstnanci sražena, bude mu zaměstnavatelem v průběhu zdaňovacího období vrácena.

Autor: Marek Toráč, Vladimír Toráč 

Autor: Marek Toráč, Vladimír Toráč