Změna výše úroků od data 1.7.2010

Ustanovení § 517 Občanského zákoníku upravuje úroky z prodlení v občanskoprávních vztazích.

Výše těchto úroků je stanoveno prováděcím předpisem, kterým je v tomto případě Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. (dále jen Nařízení), které bylo novelizováno v roce 2005.

Od účinnosti tohoto Nařízení (od data 15.7.1994 do novelizace dne 27.4.2005) byl úrok stanoven ve výši dvojnásobku diskontní sazby, stanovené Českou národní bankou a to platné k prvnímu dni prodlení peněžitého dluhu.

S účinností od data 28.4.2005 do 30.6.2010 se úrok stanovil úrok ve výši repo sazby stanovené Českou  národní bankou zvýšenou o sedm procentních bodů a to pro každé kalendářní pololetí, v němž trvá prodlení poplatníka (výše repo sazby platné pro první den příslušného kalendářního pololetí).

S účinností novely tohoto Nařízení od 1.7.2010 dochází ke změně, kdy bude úrok stanoven ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení a to zvýšené o sedm procentních bodů.

To znamená, že princip stanovení výše úroku je stejný – repo sazba ČNB zvýšená o sedm procentních bodů.

Zásadní rozdíl je ale v tom, že výše úroků je neměnná po celou dobu prodlení a to i v případě, že zasáhne více pololetí.

Dochází tedy od 1.7.2010  k zjednodušení stanovení výše úroků, kterou lze v případě, že nevyhovuje jinak v obchodněprávních vztazích upravit.

Pro prodlení vzniklé do data 30.6.2010 platí dosavadní právní úprava (viz. přechodná ustanovení).

Úprava se však nedotkla výše poplatku z prodlení (např. prodlení s placením nájemného za byt, úhrady za služby spojené s užíváním bytu), který činí i nadále za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

Přehled úroků ve vazbě na změny repo sazeb:

Období prodlení

 

Repo sazba (p.a., v %)

Úrok z prodlení –soukr.právo

28.4.2005-30.6.2005

2,50

9,50

1.7.2005-31.12.2005

1,75

8,75

1.1.2006-31.12.2006

2,00

9,00

1.1.2007-30.6.2007

2,50

9,50

1.7.2007-31.12.2007

2,75

9,75

1.1.2008-30.6.2008

3,50

10,50

1.7.2008-31.12.2008

3,75

10,75

1.1.2009-30.6.2009

2,25

9,25

1.7.2009-31.12.2009

1,50

8,50

1.1.2010-30.6.2010

1,00

8,00

Autor: Fučík & partneři