Změna stanovení místa plnění při poskytnutí služby novelou platnou od 1.1.2010

Publikováno:
9. říjen 2010
Obor:

Novelou č. 489/2009 Sb. se změnil zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Touto novelou, která vyšla ve sbírce listin 31.12.2009 a nabyla účinnosti 1.1.2010 bylo změněno stanovení místa plnění při poskytnutí přeshraničních služeb. Stanovení místa plnění u přeshraničních služeb vyplývá z částečné implementace Směrnice Rady č. 2008/8/ES ze dne 12.2.2008. I přesto, že jsou již tyto změny v platnosti téměř rok, praxe ukazuje, že určení místa plnění stále působí četné problémy. Z tohoto důvodu bychom rádi upozornili na největší změny, které tato novela přinesla.

Základní pravidlo stanovení místa plnění § 9 zákona

Stanovení místa plnění do 31.12.2009

Základní pravidlo pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby bylo v upraveno § 9 odst. 1 a 2, ve kterých bylo řečeno, že místem plnění je sídlo či místo podnikání osoby poskytující službu. Pokud osoba poskytla službu prostřednictvím své provozovny, bylo místem plnění místo, kde byla provozovna umístěna.

Stanovení místa plnění od 1.1.2010.

Základní pravidlo od 1.1.2010 přesunuje místo plnění při poskytnutí služby mezi osobami povinnými k dani na místo, kde má osoba přijímající službu místo či sídlo podnikání, či provozovnu v případě poskytnutí služby této provozovně. V případě poskytnutí služby osobou povinnou k dani osobě k dani nepovinné (např. občan), místo plnění se určí dle místa či sídla podnikání (popř. provozovny) osoby poskytující službu.

Výjimky ze základního pravidla ve stanovení místa plnění

Výjimky pro stanovení místa plnění byly do 31.12.2009 upraveny v § 10 v odstavcích 1-13 zákona. Jednalo se o služby spojené s nemovitostí, přepravou a jinými vyjmenovanými službami. Nově jsou výjimky pro stanovení místa plnění upraveny v § 10a - § 10k. U výjimek z obecného pravidla určování místa plnění při poskytnutí služby bylo provedeno několik změn. Jedná se především o přepravní služby, nájem dopravního prostředku a stravovací služby.

Stanovení místa plnění do 31.12.2009

  • Přepravní služby měly stanovené místo plnění jako území, kde se přeprava uskutečňuje. V případě poskytnutí služby přepravy zboží mezi členskými státy bylo místem plnění místo zahájení přepravy zboží, popř. stát, který vydal DIČ osobě, pro kterou byla přeprava uskutečněna, v případě, že tato osoba byla registrována k dani v jiném členském státě, než ve kterém byla zahájena přeprava zboží.
  • U nájmu dopravního prostředku zákon nerozlišoval, zda se jedná o nájem krátkodobý či dlouhodobý. Stanovení místa plnění se řídilo základním pravidlem. Pokud však byl dopravní prostředek poskytnut zahraniční osobě k užívání ve třetí zemi a celou dobu tam byl užíván, byla místem plnění tato třetí země. Pokud byl prostředek poskytnut zahraniční osobou povinnou k dani a užíván byl v tuzemsku považovalo se za místo plnění tuzemsko.
  • Stravovací služby nebyly ve výjimkách vyjmenované a posuzovaly se podle základního pravidla.

Stanovení místa plnění od 1.1.2010

  • Formulace principu stanovení místa plnění u přepravních služeb se zjednodušuje. Místem plnění u přepravy osob je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. Místo plnění u přepravy zboží, poskytnuté osobě povinné k dani, se určí dle základního pravidla.
  • Nově zákon stanovuje rozdílná pravidla pro krátkodobý a dlouhodobý nájem dopravního prostředku. U krátkodobého nájmu (u dopravních prostředků max 30 dní u lodí max 90 dní) je místem uskutečnění plnění místo, kde došlo k předání dopravního prostředku do držení či užívání. Stanovení místa plnění u dlouhodobého pronájmu se řídí základním pravidlem. Ve vztahu ke třetím zemím (platí jak pro krátkodobý, tak dlouhodobý nájem) záleží opět na tom, kde dochází ke skutečnému užití služby. Pokud je místo plnění v tuzemsku, ale dopravní prostředek je skutečně užíván ve třetí zemi, je místem plnění tato třetí země a obráceně, pokud je místo plnění ve třetí zemi a k užití služby dochází v tuzemsku, místo plnění bude v tuzemsku.
  • Nově se do vyjmenovaných výjimek dostávají stravovací služby. Tyto služby mají místo plnění v místě, kde jsou skutečně poskytnuty. Pokud je služba poskytnuta na palubě letadla či lodi nebo ve vlaku během úseku přepravy osob na území Evropského společenství, je místem plnění místo, kde byla přeprava osob zahájena. Úsekem přepravy osob zákon míní úsek přepravy uskutečněný bez zastávky ve třetí zemi mezi místem zahájení a místem ukončení přepravy osob. Místem zahájení přepravy osob je místo prvního plánovaného nastoupení osob na území Evropského společenství po případném přerušení cesty ve třetí zemi. Místem ukončení přepravy osob je místo posledního plánovaného vystoupení osob na území Evropského společenství, které nastoupily na území Evropského společenství před případným přerušením cesty ve třetí zemi.

Nejzásadnější změnou, kterou přinesla novela zákona o dani z přidané hodnoty v oblasti určování místa plnění při poskytnutí služby, je změna obecného pravidla určení místa plnění mezi osobami povinnými k dani. Jedná se o přenesení vazby místa plnění z poskytovatele na příjemce služby. Změny nastaly i v určení místa plnění ve vyjmenovaných službách např. při dodání přepravní služby, krátkodobého nájmu dopravního prostředku a stravovacích služeb. Určení místa plnění je v těchto případech zjednodušeno oproti ustanovením platným do 31.12.2009. Závěrem nesmíme opomenout ani povinnost českých plátců vykazovat poskytnuté služby s místem plnění určeným dle základního pravidla v jiném členském státě v souhrnném hlášení, které je navíc nutné podávat pouze elektronicky.

Autor: Fučík & partneři