Zjednodušení procesu likvidace právnických osob

Publikováno:
19. listopad 2019

S účinností od 1.8.2019 došlo ke změně nařízení č. 351/2013 Sb. v části týkající se povinnosti zveřejňování inzerátů v Obchodním věstníku při vstupu společnosti do likvidace.

Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku mají nově na výběr, zda postupovat jako doposud, tj. zveřejnit oznámení 2x v Obchodním věstníku, nebo nově 1x v Obchodním věstníku a zároveň uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob zápis obsahující informace o vstupu do likvidace, údaje identifikujících likvidátora a výzvu pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky v určené lhůtě.

Právnické osoby zapsané do jiného veřejného rejstříku než obchodního rejstříku (např. spolky, nadace, ústavy) také mohou nadále využívat 2x zveřejnění v Obchodním věstníku nebo nově uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 3 měsíců a 2 týdnů zápis obsahující informace o vstupu do likvidace, údaje identifikujících likvidátora a výzvu pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě určené nejméně v délce 3 měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění zápisu.

Autor: Fučík & partneři