Zamyšlení nad účetní závěrkou před závěrem roku

Publikováno:
23. říjen 2010

Blíží se konec roku, vedení společností již vyčkává, jaký vliv budou mít poslední měsíce roku na výsledném hospodaření společnosti. Je třeba si ale uvědomit, že začnou práce na účetní závěrce, která mnohdy očekávaný výsledek hospodaření velmi upraví. Důvodem je účtování o závěrkových operacích, aby sestavená účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

Účetní závěrka je považována za věrnou, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti.

Jedním z nástrojů, který je zakotven v zákoně o účetnictví, a který je nutné pro věrný a poctivý obraz zohlednit, je zásada opatrnosti. Tato zásada požaduje vzít v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy k  rozhodnému dni, jakož i snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta.

Na základě zásady opatrnosti účetní jednotky účtují zejména o odpisech majetku, opravných položkách k majetku a rezervách. Z pohledu auditora lze také říct, že účetní předpisy požadují, aby majetek nebyl nadhodnocen a závazky nebyly podhodnoceny.

Tímto článkem bych vás chtěla inspirovat k zamyšlení nad některými z možných rezerv ještě před vlastní prací na účetní závěrce.

Rezervy jsou určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou.

Mezi nejrozšířenější rezervy patří rezerva na nevyčerpanou dovolenou k rozvahovému dni. Na základě podkladů mzdového oddělení účetní jednotka účtuje o rezervě ve výši hrubé mzdy včetně pojistného.

Dalším méně častým titulem pro tvorbu rezervy je rezerva na úroky z prodlení nebo penále. Pokud společnost hradí své závazky po termínu splatnosti, měl by management této skutečnosti věnovat pozornost a zvážit, zda tuto rezervu v rámci účetní závěrky nezohlednit.

V případě, že je pravděpodobná výplata bonusů či odměn za běžné období vyplácených v následujícím účetním období, měla by účetní jednotka účtovat o rezervě ve výši předpokládaných hrubých odměn a pojistného placeného zaměstnavatelem (v případě jistoty výplaty bude účtováno o dohadné položce).

Při propouštění zaměstnanců v následujícím roce by mělo být v rámci účetní závěrky účtováno o rezervě na odstupné, pokud o této skutečnosti společnost rozhodla do konce rozvahového dne.

Dalším titulem pro tvorbu rezervy je vedení soudního či jiného správního sporu, u něhož je pravděpodobná povinnost plnění.

Při poskytování záruk na své dodávky doporučujeme zvážit, zda společnost nemá účtovat o rezervě. V tomto případě může kalkulace rezervy vycházet z plnění zákazníkům v minulosti. 

Dále by měla společnost zvážit, zda se na účetní jednotku nevztahuje tvorba rezerv podle zákona o rezervách, tj. bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezervy na opravy hmotného majetku, rezervy na pěstební činnost a ostatní zákonem vyjmenované rezervy. Tvorba těchto rezerv je, na rozdíl od výše uvedených, daňově účinným výdajem při splnění zákonem daných podmínek.

O tvorbě rezerv se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 45-Rezervy se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu nákladů. O použití rezerv nebo jejich zrušení pro nepotřebnost se účtuje na vrub příslušného účtu skupiny 45-Rezervy se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu nákladů.

V rámci účetní závěrky je třeba vždy provést inventarizaci stávajících rezerv a rozhodnout o jejich ponechání, dotvoření či částečném nebo úplném rozpuštění.

Závěrem snad jen upozornění, že nedodržení zásady opatrnosti může vést k tomu, že nebude dodržen věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a může dojít k ovlivnění úsudku či rozhodování uživatele účetní závěrky. Na základě této účetní závěrky mohou být například vyplaceny nesprávně vyčíslené dividendy akcionáři, odměny zaměstnanců navázané na určité ukazatele účetní závěrky či k dojde poskytnutí zkreslených informací uživatelům účetní závěrky.

Autor: Fučík & partneři